Solana — lider w konstrukcjach solnych

19 lat doświadczenia i ponad 500 zrealizowanych projektów na całym świecie

SOLANA to znana i rozpo­zna­walna marka w wielu krajach Europy. Dora­dzamy, projek­tu­jemy i budu­jemy.

Groty solne, sauny, baseny i inne elementy Well­ness & SPA – w tych dzie­dzi­nach chcemy podnosić stan­dardy i jakość propo­no­wa­nych na rynku usług.

Niemcy, Austria, Czechy, Włochy, Holandia, Stany Zjed­no­czone czy Kanada – tutaj SOLANA buduje i utrzy­muje wysoką pozycję wśród liderów branży. Ponad 500 zapro­jek­to­wa­nych i wybu­do­wa­nych obiektów to doświad­czenie, które pozwala nam służyć Państwu jeszcze lepiej. Zapra­szamy do współ­pracy i dzię­ku­jemy za dotych­czas okazane zaufanie.

Oferta

Solana offer

Tężnie solne

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Groty solne morskie białe

Zobacz szcze­góły Cecha groty solnej morskiej białej
Solana offer

Groty solne nowoczesne

Zobacz szcze­góły Różno­rod­ność mate­riałów solnych Nowo­czesne dopa­so­wane formy zabu­dowy prze­strzeni SPA
Solana offer

Groty solne tradycyjne

Zobacz szcze­góły Orygi­nalne, hima­laj­skie bryły solne 6–8 cm grubości warstwy solnej
Solana offer

Sauny solne i chaty solne

Zobacz szcze­góły tempe­ra­tura 55–95° C umiar­ko­wana wilgot­ność 5–20% Wyjąt­kowe dzia­łanie zdro­wotne
Solana offer

Tężnie solne

Solana offer

Groty solne morskie białe

Solana offer

Groty solne nowoczesne

Solana offer

Groty solne tradycyjne

Solana offer

Sauny solne i chaty solne

Opinie zadowolonych klientów

Solana testimonials

Hotel Verde Montana

Firma wywią­zała się wzor­cowo na etapie doradztwa jak i projektu
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

AC Marriott

Firma Solana spro­stała naszym wysokim stan­dardom, wspólnie udało nam się połą­czyć formę z funk­cjo­nal­no­ścią
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

Hotel Grand Lubicz 5* SPA

Firma Solana zreali­zo­wała całe przed­się­wzięcie w terminie i bez problemów, a efekt końcowy jest wspa­niały.
ZOBACZ REFERENCJE

Poszu­ku­jemy do współ­pracy part­nerów i przed­sta­wi­cieli.

Potrze­bu­jesz skon­sul­tować Swój projekt, zapra­szamy do kontaktu, a na pewno możesz ogra­ni­czyć koszty i osią­gnąć jeszcze lepszy efekt.

Groty biletowane

Groty Solne Solana do których mogą Państwo przyjść i na własnej skórze poczuć dobro­czynne dzia­łanie soli.

Wrocławskie Centrum Soli

GROTA SOLNA WROCŁAW

Izerskie Centrum Soli

GROTA SOLNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Grota Solna Kudowa-Zdrój

KUDOWA-ZDRÓJ

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!


m2

Sklep internetowy Solana

Lampy solne, arty­kuly spożywcze