Solana — lider w konstrukcjach solnych

19 lat doświadczenia i ponad 500 zrealizowanych projektów na całym świecie

SOLANA to znana i rozpo­zna­walna marka w wielu krajach Europy. Dora­dzamy, projek­tu­jemy i budu­jemy.

Groty solne, sauny, baseny i inne elementy Well­ness & SPA – w tych dzie­dzi­nach chcemy podnosić stan­dardy i jakość propo­no­wa­nych na rynku usług.

Niemcy, Austria, Czechy, Włochy, Holandia, Stany Zjed­no­czone czy Kanada – tutaj SOLANA buduje i utrzy­muje wysoką pozycję wśród liderów branży. Ponad 500 zapro­jek­to­wa­nych i wybu­do­wa­nych obiektów to doświad­czenie, które pozwala nam służyć Państwu jeszcze lepiej. Zapra­szamy do współ­pracy i dzię­ku­jemy za dotych­czas okazane zaufanie.

Oferta

Solana offer

Tężnie solne

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Groty solne morskie białe

Zobacz szcze­góły Cecha groty solnej morskiej białej
Solana offer

Groty solne nowoczesne

Zobacz szcze­góły Różno­rod­ność mate­riałów solnych Nowo­czesne dopa­so­wane formy zabu­dowy prze­strzeni SPA
Solana offer

Groty solne tradycyjne

Zobacz szcze­góły Orygi­nalne, hima­laj­skie bryły solne 6–8 cm grubości warstwy solnej
Solana offer

Sauny solne

Zobacz szcze­góły tempe­ra­tura 55–95° C umiar­ko­wana wilgot­ność 5–20% Wyjąt­kowe dzia­łanie zdro­wotne
Solana offer

Tężnie solne

Solana offer

Groty solne morskie białe

Solana offer

Groty solne nowoczesne

Solana offer

Groty solne tradycyjne

Solana offer

Sauny solne

Opinie zadowolonych klientów

Solana testimonials

Hotel Verde Montana

Firma wywią­zała się wzor­cowo na etapie doradztwa jak i projektu
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

AC Marriott

Firma Solana spro­stała naszym wysokim stan­dardom, wspólnie udało nam się połą­czyć formę z funk­cjo­nal­no­ścią
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

Hotel Grand Lubicz 5* SPA

Firma Solana zreali­zo­wała całe przed­się­wzięcie w terminie i bez problemów, a efekt końcowy jest wspa­niały.
ZOBACZ REFERENCJE

Poszu­ku­jemy do współ­pracy part­nerów i przed­sta­wi­cieli.

Potrze­bu­jesz skon­sul­tować Swój projekt, zapra­szamy do kontaktu, a na pewno możesz ogra­ni­czyć koszty i osią­gnąć jeszcze lepszy efekt.

Groty biletowane

Groty Solne Solana do których mogą Państwo przyjść i na własnej skórze poczuć dobro­czynne dzia­łanie soli.

Wrocławskie Centrum Soli

GROTA SOLNA WROCŁAW

Izerskie Centrum Soli

GROTA SOLNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Grota Solna Kudowa-Zdrój

KUDOWA-ZDRÓJ

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!


m2

Sklep internetowy Solana

Lampy solne, arty­kuly spożywcze