Zaznacz stronę

Solana — lider w konstrukcjach solnych 

21 lat doświadczenia i ponad 500 zrealizowanych projektów na całym świecie Grota solna

SOLANA to znana i rozpo­zna­walna marka w wielu krajach Europy. Dora­dzamy, projek­tu­jemy i budujemy.

Groty solne, sauny, baseny i inne elementy Well­ness & SPA – w tych dzie­dzi­nach chcemy podnosić stan­dardy i jakość propo­no­wa­nych na rynku usług.

Niemcy, Austria, Czechy, Włochy, Holandia, Stany Zjed­no­czone czy Kanada – tutaj SOLANA buduje i utrzy­muje wysoką pozycję wśród liderów branży. Ponad 500 zapro­jek­to­wa­nych i wybu­do­wa­nych obiektów to doświad­czenie, które pozwala nam służyć Państwu jeszcze lepiej. Zapra­szamy do współ­pracy i dzię­ku­jemy za dotych­czas okazane zaufanie. Grota solna pokój solny

Zadzwoń do nas tel. 512 360 350 lub 512 360 370 

Oferta

Solana offer

Ściana solna

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Wanny SPA z hydromasażem

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Urządzenia inhalacyjne

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Tężnia solna

Zobacz szcze­góły
Solana offer

Grota solna morska biała

Zobacz szcze­góły Cecha groty solnej morskiej białej
Solana offer

Ściana solna

Solana offer

Wanny SPA z hydromasażem

Solana offer

Urządzenia inhalacyjne

Solana offer

Tężnia solna

Solana offer

Grota solna morska biała

Opinie zadowolonych klientów

Solana testimonials

Hotel Verde Montana

Firma wywią­zała się wzor­cowo na etapie doradztwa jak i projektu 
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

AC Marriott

Firma Solana spro­stała naszym wysokim stan­dardom, wspólnie udało nam się połą­czyć formę z funkcjonalnością 
ZOBACZ REFERENCJE

Solana testimonials

Hotel Grand Lubicz 5* SPA

Firma Solana zreali­zo­wała całe przed­się­wzięcie w terminie i bez problemów, a efekt końcowy jest wspaniały. 
ZOBACZ REFERENCJE

Poszu­ku­jemy do współ­pracy part­nerów i przedstawicieli.

Potrze­bu­jesz skon­sul­tować Swój projekt, zapra­szamy do kontaktu, a na pewno możesz ogra­ni­czyć koszty i osią­gnąć jeszcze lepszy efekt.

Grota solna Groty biletowane

Groty Solne Solana do których mogą Państwo przyjść i na własnej skórze poczuć dobro­czynne dzia­łanie soli.

Wrocławskie Centrum Soli

GROTA SOLNA WROCŁAW

Izerskie Centrum Soli

GROTA SOLNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Grota Solna Kudowa-Zdrój

KUDOWA-ZDRÓJ

Skontaktuj się

Podaj przy­bli­żony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!  m2


  Sklep internetowy Solana

  Lampy solne, arty­kuly spożywcze

  Grota solna jako pomysł na biznes.

  Czym jest grota solna?

   Grota solna jest pomiesz­cze­niem wybu­do­wanym z soli w taki sposób, aby możliwie najle­piej odtwo­rzyć specy­ficzny, pełen mine­rałów mikro­klimat podobny do tego panu­ją­cego w kopal­niach soli. Osiąga się to poprzez właściwe zapro­jek­to­wanie, utrzy­my­wanie odpo­wied­niej wilgot­ności, tempe­ra­tury i cyrku­lacji powie­trza, a także stosując dodat­kowe wypo­sa­żenie w postaci gene­ra­torów solnego aero­zolu. Zobacz także nasze filmy o grocie solnej.

  Co daje pobyt w grocie solnej?

  Prze­by­wanie w grocie solnej daje szereg korzyści zdro­wot­nych i jest coraz chęt­niej wybie­raną metodą na podno­szenie odpor­ności, wspo­ma­ganie leczenia niektó­rych chorób zwią­za­nych z układem odde­chowym, a także jako forma relaksu, wyci­szenia, czy też spędzenia wspól­nego czasu z rodziną. Szcze­gólną popu­lar­no­ścią groty solne cieszą się w aglo­me­ra­cjach miej­skich, gdzie powie­trze bywa zanie­czysz­czone, a miesz­kańcy nie zawsze mają możli­wość wyjazdu za miasto. Zatem grota solna jako pomysł na biznes może okazać się bardzo trafną inwestycją.

  Jak zbudować grotę solną?

   Przy obecnie dość sporej dostęp­ności solnych mate­riałów budow­la­nych, kuszącą może się wydawać samo­dzielna próba wybu­do­wania groty solnej. Jednakże, należy pamiętać, iż sól poprzez swoje właści­wości fizy­ko­che­miczne jest dość specy­ficznym mate­riałem i wymaga specjal­nego potrak­to­wania. Poza tym grota solna to nie tylko ściany wyło­żone solą, to także systemy podświe­tla­jące bryły i cegły solne, systemy wenty­la­cyjne, tężnie solan­kowe. Warto zatem zlecić projekt i budowę doświad­czo­nemu wyko­nawcy, który nie tylko zreali­zuje zlecenie z najwyższą staran­no­ścią, udzieli też gwarancji i zapewni późniejszy serwis. Ponadto jeśli grota solna ma być naszym pomy­słem na biznes, udzieli też niezbęd­nych rad, zarówno co do tego jaką grotę wybrać, jak i do sposobu prowa­dzenia przy­szłego obiektu.

  Grota solna — rodzaje grot solnych.

   Główne rodzaje grot solnych jakie możemy wyróżnić to groty solne trady­cyjne i nowo­czesne oraz groty solne białe morskie. Groty solne trady­cyjne buduje się w więk­szości z nieoszli­fo­wa­nych brył, tak aby przy­po­mi­nały natu­ralne jaskinie. W budowie grot nowo­cze­snych używa się więcej oszli­fo­wa­nych cegieł, budując np. całkiem gładkie ściany lub filary. Nic nas jednak nie ogra­nicza poza fantazją i wyobraźnią, możemy zatem dowolnie mieszać oba style. Jeśli chodzi o rodzaj soli, najpo­pu­lar­niej­szym są cegły czy bryły z soli hima­laj­skiej różowej, choć ostat­nimi czasy sporym zain­te­re­so­wa­niem cieszą się cegły białe. Wszystkie one świetnie kompo­nują się z konstruk­cjami drew­nia­nymi czy kamien­nymi, które często też można w grotach spotkać. Pokój solny

  Więcej możli­wości.

   Grota solna jako pomysł na biznes może być ciekawym rozsze­rze­niem oferty zabie­gowej w już istnie­ją­cych ośrod­kach  Well­ness i SPA, wszel­kiego rodzaju ośrod­kach uzdro­wi­sko­wych, aquapar­kach, stre­fach relaksu. Coraz chęt­niej buduje się groty solne również w niedu­żych, kame­ral­nych pensjo­na­tach czy hote­lach. Stanowią one wówczas ciekawe rozsze­rzenie oferty, dają gościom możli­wość alter­na­tyw­nego spędzenia czasu, a przy okazji nieco poprawy zdrowia.

  Gene­rator aero­zolu solnego.

  Generator solny – co to jest?

   Gene­rator solnego aero­zolu, gene­rator solny czy też halo­ge­ne­rator to urzą­dzenie, produ­ku­jące solny aerozol, będące ważnym elementem wypo­sa­żenia grot solnych oraz pokoi inha­la­cyj­nych. Gene­rator solny propo­no­wany przez naszą firmę jest urzą­dze­niem najwyż­szej jakości, które jako jedyne otrzy­mało certy­fikat medyczny. Certy­fikat ów daje gwarancję dzia­łania o najwyż­szej skutecz­ności, bezpie­czeń­stwa użyt­ko­wania, a także bezpie­czeń­stwa dla oferu­ją­cego usługi w placów­kach publicz­nych. Grota solna

   Jak to działa?

   Gene­rator solny jest urzą­dze­niem auto­ma­tycznym, produ­ku­jącym solny aerozol, nazy­wany też solną mgiełką. Roztwór soli o odpo­wiednim stężeniu prze­kształ­cany jest w aerozol o cząstecz­kach wiel­kości od 1 do 5 mikronów. Jest to niezmiernie ważne, bowiem tylko takiej wiel­kości cząstki są w stanie dotrzeć w głąb naszego układu odde­cho­wego, aż do oskrzeli i oskrze­lików. Cząstki od 5 do 8 mikronów dotrą do tcha­wicy i dużych oskrzeli, nato­miast powyżej 8 mikronów tylko do gardła, krtani i noso­gar­dzieli. Ponadto w obecnie budo­wa­nych grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych, które nie są wypo­sa­żone w halo­ge­ne­rator, udaje się osią­gnąć stężenie soli w grani­cach 0,45 mg NaCl/m3 powie­trza, co nie jest zbyt dobrym wyni­kiem w porów­naniu do stężenia uzyska­nego w okolicy tężni solan­kowej, wyno­szą­cego ponad 8 mg NaCl/m3. W kopalni soli w Wieliczce owo stężenie wynosi około 22 mg NaCl/m3. Jak więc nietrudno spostrzec, zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zdaje się być niezbędne dla osią­gnięcia opty­mal­nego stężenia soli w pomiesz­czeniu, a co za tym idzie zapew­nienia najlep­szych efektów tera­peu­tycz­nych zabiegu, jakim jest wizyta w grocie solnej czy pokoju inhalacyjnym.

   Insta­lacja i obsługa.

   Gene­rator aero­zolu solnego używany jest w grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych. Zwykle montuje się go w pomiesz­czeniu bezpo­średnio sąsia­du­jącym z pomiesz­cze­niem, które owym aero­zolem chcemy wypełnić. Przez otwór w ścianie popro­wa­dzone są prze­wody, a przez nie  mgiełka solna dopro­wa­dzana jest do celu. Obsługa gene­ra­tora solnego jest niezwykle prosta, zasad­niczo polega na włączeniu i wyłą­czeniu oraz uzupeł­nianiu roztworu potrzeb­nego do produkcji aero­zolu. Czysz­czenie i konser­wacja urzą­dzenia również nie są skom­pli­ko­wane i nie powinny nikomu sprawić problemu.

   

  Dlaczego warto zasto­sować medyczny gene­rator aero­zolu solnego?

   Rosnąca konku­rencja oraz coraz wyższe ocze­ki­wania klientów doty­czące usług spra­wiają, że warto stale podnosić ich jakość. Zasto­so­wanie najwyż­szej jakości medycz­nego gene­ra­tora aero­zolu solnego w grocie solnej czy w solnym pokoju inha­la­cyjnym z pewno­ścią będzie dosko­nałą odpo­wie­dzią na rosnące potrzeby rynku. Urzą­dzenia, które oferu­jemy są nie tylko proste i niedrogie w użyt­ko­waniu, są także prak­tycznie beza­wa­ryjne. Warto zatem zain­we­stować w najwyższą jakość, tak aby w przy­szłości uniknąć problemów zwią­za­nych choćby z naprawami.

  Grota solna – wskazania i przeciwwskazania.

  Co to jest grota solna?

   Grota solna jest pomiesz­cze­niem wybu­do­wanym z soli w postaci brył lub cegieł. Często owe bryły czy cegły podświe­tlone są na rozmaite barwy. Pozwala to uzyskać unika­towe oraz niezwykle urokliwe efekty wizu­alne. Grota solna zapro­jek­to­wana jest i wybu­do­wana w taki sposób, aby mikro­klimat w niej panu­jący był jak najbar­dziej zbli­żony to tego w kopal­niach soli. Składa się na to szereg czyn­ników. Należą do nich podsta­wowy budulec, czyli sól, a także dodat­kowe wypo­sa­żenie w postaci tężni solan­kowej i najwyż­szej jakości gene­ra­torów aero­zolu solan­ko­wego. Nie bez znaczenia jest również właściwa wenty­lacja i utrzy­my­wanie okre­ślonej tempe­ra­tury. Wilgot­ności powie­trza wewnątrz groty solnej też ma znaczenie.

   

  Jak działa grota solna?

   Mikro­klimat panu­jący w grocie solnej jest zbli­żony do tego panu­ją­cego w kopal­niach soli. Oznacza to, że powie­trze wypeł­nia­jące grotę nasy­cone jest solą i mine­ra­łami natu­ralnie w niej zawar­tymi. Prze­by­wanie w takim środo­wisku daje nam nieoce­nione korzyści, jedno­cze­śnie bez nega­tywnej inge­rencji w orga­nizm. Istnieje również szereg wskazań zdro­wot­nych do korzy­stania z groty solnej, bowiem udowod­niono, że sól działa lecz­niczo i wspo­ma­ga­jąco przy leczeniu wielu rozma­itych scho­rzeń i dolegliwości.

   

  Wskazania do korzystania z groty solnej:

  -Niedo­czyn­ność tarczycy- bogate w mine­rały środo­wisko panu­jące w grocie solnej, obok szeregu innych, zawiera również natu­ralny jod, którego suple­men­tacja jest ważna przy niedo­czyn­ności tarczycy.

  -Prze­wlekłe, nawra­ca­jące infekcje dróg odde­cho­wych- nasy­cone solą powie­trze, które wdychamy podczas pobytu w grocie solnej odkaża i oczyszcza drogi odde­chowe, co pomaga w walce z uciąż­li­wymi objawami.

  -Astma- korzy­stanie z groty solnej jest dobrym uzupeł­nie­niem leczenia farma­ko­lo­gicz­nego przy tym schorzeniu.

  -Alergie

  -Prze­mę­czenie, stres, nerwice i wysokie ciśnienie- pobyt w grocie solnej to również relaks i odprę­żenie, pomaga się uspo­koić i wyciszyć.

  -Łusz­czyca- sól działa odka­ża­jąco, pomaga łago­dzić stany zapalne, poprawia stan skóry.

   

  Przeciwwskazania do korzystania z groty solnej:

   Pomimo wielu zalet i korzyści jakie daje nam korzy­stanie z groty solnej, istnieją też prze­ciw­wska­zania, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich:

  -nadczyn­ność tarczycy,

  -alergia na jod,

  -ostre stany zapalne,

  -wysoka gorączka,

  -infekcje wiru­sowe,

  -gruź­lica,

  -rozedma płuc,

  -choroby nowo­two­rowe,

  -otwarte rany, popa­rzenia, odmrożenia.

  Warto prze­my­śleć wszystkie wska­zania i prze­ciw­wska­zania do korzy­stania z groty solnej, tak aby w pełni wyko­rzy­stać jej dobro­czynne dzia­łanie, ale i nie zaszko­dzić sobie. W przy­padku jakich­kol­wiek wątpli­wości co do tego czy nasz aktu­alny stan zdrowia pozwala na taką wizytę, skon­sul­tujmy plano­wany pobyt z leka­rzem. Pamię­tajmy też o tym, że zabieg w grota solna — pokój solny to nie lekar­stwo, a wspo­ma­ganie leczenia, a także profi­lak­tyka, która nie zastąpi właściwej terapii, zleconej przez lekarza.

  Solny pokój inha­la­cyjny — grota solna.

  Co to jest solny pokój inha­la­cyjny i czym różni się od groty solnej?

   Solny pokój inha­la­cyjny to pomiesz­czenie wybu­do­wane z soli, podobnie jak grota solna, z tą różnicą, że pokój inha­la­cyjny jest znacznie mniej­szym pomiesz­cze­niem. Jego powierzchnia to najczę­ściej 10–15 m². Podłoga w pokoju inha­la­cyjnym może być wyło­żona solnymi cegłami, lub wysy­pana grubo­ziar­nistą solą kamienną. Opcjo­nalnie można zain­sta­lować również tężnie solan­kowe. Inte­gralną częścią solnego pokoju inha­la­cyj­nego jest najwyż­szej jakości gene­rator mgiełki solnej, który wypełnia ową mgiełką pomiesz­czenie, tak aby uzyskać jej ocze­ki­waną koncentrację.

   

  Jak działa pokój inhalacyjny?

   Solny pokój inha­la­cyjny zapro­jek­to­wany jest w taki sposób, aby odtwo­rzyć mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego w trakcie sztormu. Udaje się to osią­gnąć dzięki obec­ności aero­zolu solnego, wytwo­rzo­nego przez medyczny gene­rator. Cząstki owego aero­zolu mają rozmiar od 1 do 5 mikro­me­trów, skon­cen­tro­wane są w ilości 3–5 mg cząstek na 1metr sześcienny. Badania wyka­zują, iż takie właśnie rozpro­szenie jest najbar­dziej opty­malne, aby osią­gnąć najlepsze efekty zdro­wotne. Ponadto sól, która stanowi podsta­wowy budulec joni­zuje powie­trze jonami ujem­nymi, a także przy­czynia się do utrzy­mania właściwej wilgot­ności oraz niskiej zawar­tości drob­no­ustrojów wewnątrz. Połą­czenie wszyst­kich tych czyn­ników, sprawia, że pobyt w solnym pokoju inha­la­cyjnym jest nie tylko cennym zabie­giem zdro­wotnym, ale i przy­jemnie spędzonym czasem.

   

  Pobyt w pokoju inhalacyjnym.

   Pobyt w solnym pokoju inha­la­cyjnym wygląda podobnie jak pobyt w grocie solnej, jest jednak nieco krótszy. Ze względu na większą koncen­trację solnego aero­zolu, dla uzyskania opty­mal­nego efektu, wystarczy spędzić tam około 20–30 minut. Podobnie jak w przy­padku groty solnej, w trakcie seansu leży się na leża­kach, często propo­no­wane są też koce do przy­krycia, dla zacho­wania najwyż­szego komfortu. Prze­by­wając w pokoju inha­la­cyjnym wdychamy odpo­wiednio skon­cen­tro­waną solną mgiełkę, która dzięki właściwym rozmiarom cząstek dociera w głąb układu odde­cho­wego, oczyszcza go, odkaża, wzmacnia i nasyca drogo­cen­nymi minerałami.

   

  Korzyści zdro­wotne, wska­zania i przeciwwskazania.

   Wska­zania do korzy­stania z solnego pokoju inha­la­cyj­nego są  podobne jak w przy­padku groty solnej. Należą do nich: astma, niektóre alergie, niedo­czyn­ność tarczycy, nawra­ca­jące nieżyty dolnych i górnych dróg odde­cho­wych, problemy skórne, łusz­czyca, obni­żona odpor­ność, niektóre scho­rzenia układu pokar­mo­wego. Grota solna

  Należy pamiętać, że zabiegi w solnym pokoju inha­la­cyjnym nie są formą leczenia, a jedynie wspo­ma­ga­niem oraz zapo­bie­ga­niem. Nie zastąpią terapii właściwej, zleconej przez lekarza. Nie trak­tu­jemy ich też jako formy leczenia już rozwi­nię­tych infekcji, bowiem może to dopro­wa­dzić do nasi­lenia niektó­rych objawów, a także podraż­nień. Istnieją też pewne prze­ciw­wska­zania, są to między innymi: nadczyn­ność tarczycy, wysoka gorączka, infekcje wiru­sowe i bakte­ryjne, uczu­lenie na jod, gruź­lica, choroby nowo­two­rowe, rozedma płuc, klau­stro­fobia. W przy­padku jakich­kol­wiek wątpli­wości co naszego stanu zdrowia, można wizytę w solnym pokoju inha­la­cyjnym skon­sul­tować ze swoim lekarzem.

  Grota solna.

  Odro­bina historii.

   Wiele osób zapewne zasta­nawia się, skąd pomysł na budo­wanie grot solnych, co daje nam pobyt w nich i czy to naprawdę działa? Otóż, w XIX wieku doktor medy­cyny i chirurgii, Feliks Bocz­kowski, pełniący wówczas w kopalni soli w Wieliczce funkcję lekarza sani­tar­nego, odkrył, iż górnicy pracu­jący w owej kopalni cieszą się niespo­ty­kanym zdro­wiem i wydol­no­ścią układu odde­cho­wego. Na podstawie wielo­let­nich badań doszedł on do wniosku, że to właśnie specy­ficzny mikro­klimat, panu­jący w sztol­niach, nasy­cony mine­ra­łami uwal­nia­nymi z pokładów soli, oraz sama sól o wyso­kiej wartości, tak bardzo korzystnie wpływa na zdrowie. Dr. Bocz­kowski zapo­cząt­kował leczenie kąpie­lami solan­ko­wymi, a wyniki swoich badań opubli­kował w rozprawie naukowej doty­czącej leczenia z wyko­rzy­sta­niem solanek. Obecnie leczenie z wyko­rzy­sta­niem soli, czyli halo­te­rapia jest coraz chęt­niej stoso­waną metodą na wielo­kie­run­kową poprawę zdrowia oraz wspo­ma­gania leczenia wielu rozma­itych schorzeń.

  Jak wygląda grota solna?

   Poprawnie wybu­do­wana grota solna powinna w możliwie najwyż­szym stopniu przy­po­minać mikro­kli­matem ten panu­jący w kopal­niach soli. Składa się na to szereg czyn­ników, takich jak sól, z której buduje się grotę, ale i właściwa tempe­ra­tura oraz wilgot­ność powie­trza. Nawil­żenie powie­trza, wzbo­ga­cenie o cenne mine­rały oraz walor deko­ra­cyjny zapew­niają tężnie solan­kowe, umiesz­czone wewnątrz groty. Mogą one wystę­pować w najroz­ma­it­szych formach, wyko­nane z gałązek lub kamienne. Ogromnym plusem jest, jeśli grota solna posiada dodat­kowe wypo­sa­żenie w postaci gene­ra­tora mgiełki solnej i joni­za­tora powie­trza. Wówczas mamy zapew­nioną najwyższą jakość i odczu­walne dzia­łania zdrowotne.

   Jak zbudować grotę solną?

   Dla kogoś, kto ma pewne pojęcie o budo­waniu i projek­to­waniu, samo­dzielne wybu­do­wanie groty solnej może wydawać się dość prostym zada­niem. Zwłaszcza, że solne mate­riały budow­lane takie jak cegły solne o rozma­itych kształ­tach i kolo­rach czy bryły solne są łatwo dostępne, szeroki ich wybór oferuje nasza firma. Jednak należy pamiętać, że sól jest specy­ficznym mate­riałem i wymaga nieco innego podej­ścia. Ponadto grota solna to nie tylko ściany wyło­żone solnymi cegłami. To także systemy oświe­tle­niowe, wenty­la­cyjne, grzewcze. Tężnie solan­kowe oraz dodat­kowe wypo­sa­żenie, jakim mogą być gene­ra­tory mgiełki solnej. Warto więc zlecić projekt i budowę doświad­czo­nemu wyko­nawcy, który doradzi, zapro­jek­tuje i wykona grotę z najwyższą dokład­no­ścią oraz gwarancją, a także zapro­po­nuje serwis na przy­szłość, jeśli zajdzie taka potrzeba.

   Rodzaje grot solnych.

   Jeśli chodzi o rodzaje grot solnych to wyróż­niamy dwa główne: trady­cyjne i nowo­czesne oraz ich rozmaite połą­czenia. Przy obecnie naprawdę dużej dostęp­ności i mnogości solnych mate­riałów budow­la­nych, śmiało można stwier­dzić, że tyle rodzajów ile pomy­słów na projekt. Ponadto sól świetnie kompo­nuje się z elemen­tami drew­nia­nymi i kamien­nymi, co jeszcze bardziej poszerza możli­wości. Nie ogra­nicza nas nic, oprócz wyobraźni i ewen­tu­al­nych warunków technicznych.

  Jak działa grota solna?

  Jak wygląda pobyt w grocie solnej?

   Grota solna to pomiesz­czenie wybu­do­wane z brył bądź cegieł solnych, gdzie często na podłodze wysy­pana jest grubo­ziar­nista sól. Jest ona zapro­jek­to­wana i skon­stru­owana w taki sposób, aby możliwie najwier­niej odtwo­rzyć specy­ficzny mikro­klimat panu­jący w kopal­niach soli. Osiąga się to poprzez zapew­nienie w grocie właściwej tempe­ra­tury i wilgot­ności powie­trza, a także wypo­sa­żenie dodat­kowe, jakim są najwyż­szej jakości gene­ra­tory mgiełki solnej. Produ­kują one solny aerozol, który wpusz­czany jest do wnętrza groty, co znacznie wzbo­gaca środo­wisko tam panujące.

   Jedno­ra­zowy pobyt w grocie solnej trwa zwykle 45–50 minut. Najczę­ściej leży się wówczas na leża­kach, wdychając pełne mine­rałów powie­trze. Światło jest nastro­jowe, przy­tłu­mione, zwykle też możemy posłu­chać łagodnej relak­sa­cyjnej muzyki.

   Co daje nam pobyt w grocie solnej?

   Natu­ralne mine­rały, które uwal­niają się z brył solnych tworzą­cych grotę solną oraz te zawarte w mgiełce solnej tworzą specy­ficzny mikro­klimat, niezwykle korzystnie dzia­ła­jący na nasze zdrowie. Taka deli­katna inha­lacja nasyca orga­nizm mine­ra­łami, oczyszcza i odkaża układ odde­chowy oraz wzmacnia go, podno­sząc tym samym odpor­ność orga­nizmu. Korzy­stanie z groty solnej wpływa również pozy­tywnie na skórę, szcze­gólnie z rozma­itymi proble­mami, takimi jak atopowe zapa­lenie skóry, łusz­czyca czy alergie skórne. Ponadto pobyt w grocie solnej jest niezwykle odprę­ża­jącym i relak­su­jącym doświad­cze­niem. Deli­katne światło rozpro­szone wewnątrz, relak­sa­cyjna muzyka, szmer wody w tężniach solan­ko­wych sprzy­jają wyci­szeniu, koją nerwy, obni­żają ciśnienie.

   Kto może korzy­stać z groty solnej i jakie są wskazania?

   Z groty solnej może korzy­stać każdy, bez ogra­ni­czeń wieko­wych, z wyłą­cze­niem pewnych prze­ciw­wskazań, o których można prze­czytać w dalszej części tekstu. Dzia­łanie groty solnej opiera się głównie na oddzia­ły­waniu na układ odde­chowy, dlatego pobyt w grocie solnej to cenne uzupeł­nienie leczenia scho­rzeń z nim zwią­za­nych. Należy jednak pamiętać, że nie trak­tu­jemy takich zabiegów jako lekar­stwa, bardziej jako prewencję i wspo­ma­ganie innych terapii.

   Wska­zania do korzy­stania z groty solnej to:

  -alergie,

  -nawra­ca­jące stany zapalne dróg oddechowych,

  -niedo­czyn­ność tarczycy,

  -choroby derma­to­lo­giczne,

  -nadci­śnienie,

  -nerwice,

  -chro­niczny stres,

  -niektóre scho­rzenia układu pokarmowego,

  -obni­żona odporność.

   Kto nie powi­nien korzy­stać z groty solnej?

   Pobyt w grocie solnej to sposób na przy­jemne spędzenie czasu, który niesie za sobą szereg korzyści zdro­wot­nych. Musimy pamiętać, że nie jest on lekar­stwem i nie zastąpi właściwej terapii zale­conej przez lekarza, w przy­padku konkret­nych scho­rzeń, ale może ją uzupełnić. Istotne jest, aby nie odwie­dzać groty solnej, kiedy jesteśmy już chorzy, w trakcie wiru­so­wych infekcji dróg odde­cho­wych, choćby z tego powodu, że pewne uciąż­liwe objawy mogą się nasilić w trakcie i  po takiej wizycie. Poza tym z groty zwykle korzysta jedno­ra­zowo więcej osób, nie powin­niśmy więc narażać pozo­sta­łych użyt­kow­ników na nieprzy­jemne wrażenia i ewen­tu­alne zara­żenie się. Inne prze­ciw­wska­zania to:

  -wysoka gorączka,

  -nadczyn­ność tarczycy,

  -uczu­lenie na jod,

  -choroby płuc,

  -choroby nowo­two­rowe,

  -gruź­lica,

  -infekcje wiru­sowe,

  -otwarte rany, uszko­dzenia skóry, odmrożenia,

  -klau­stro­fobia.

  Jak korzy­stać z groty solnej?

  Czym jest grota solna?

   Grota solna to pomiesz­czenie wybu­do­wane z cegieł lub brył z natu­ralnej soli. Jest ona zapro­jek­to­wana w taki sposób, aby mikro­klimat panu­jący w jej wnętrzu był bogaty w mine­rały uwal­niane z soli i w jak najwyż­szym stopniu przy­po­minał ten panu­jący np. w kopalni soli w Wieliczce. Osiąga się to poprzez zapew­nienie w grocie szeregu niezbęd­nych czyn­ników, takich jak właściwa tempe­ra­tura, wilgot­ność powie­trza, odpo­wiednia cyrku­lacja. Mikro­klimat ów wzbo­gaca obec­ność w grocie tężni solan­ko­wych oraz odpo­wiednie, najwyż­szej jakości wypo­sa­żenie dodat­kowe, takie jak gene­ra­tory mgiełki solnej i joni­za­tory powietrza.

   Co daje nam korzy­stanie z groty solnej?

   Korzy­stanie z groty solnej to przede wszystkim profi­lak­tyka chorób i dole­gli­wości zwią­za­nych z układem odde­chowym. Poprawa jego funk­cjo­no­wania niesie ze sobą wiele korzyści, co prze­kłada się na ogólne podwyż­szenie odpor­ności orga­nizmu. Regu­larne odwie­dzanie groty solnej zaleca się również osobom z niedo­czyn­no­ścią tarczycy, scho­rze­niami derma­to­lo­gicz­nymi, aler­giami, nadci­śnie­niem. Poza tym korzy­stanie z groty solnej to przy okazji dosko­nały sposób na relaks, odprę­żenie i wyci­szenie, dlatego zale­cane jest osobom nara­żonym na stres, zner­wi­co­wanym czy prze­mę­czonym. Jest to też dobry pomysł na wspólne spędzenie czasu, można bowiem odwie­dzić grotę całą rodziną, przy okazji popra­wiając nieco zdrowie.

   Jak wygląda pobyt w grocie solnej?

   W zależ­ności od punktu, pobyt w grocie solnej trwa około 45 minut. Najczę­ściej leży się wówczas na leża­kach, światła są przy­ga­szone, a w tle brzmi deli­katna, relak­sa­cyjna muzyka. W stanie wyci­szenia i relaksu użyt­kow­nicy groty oddy­chają nasy­conym solą i mine­ra­łami powie­trzem, a po skoń­czonym seansie wychodzą wypo­częci, odprę­żeni i szczę­śliwi. Jeśli odwie­dzamy grotę solną z dziećmi, więk­szość grot dyspo­nuje zabaw­kami dla najmłod­szych lub kąci­kiem zabaw, tak aby ten czas również był przez nie miło spędzany.

   Jak często można korzy­stać z groty solnej?

   W celach lecz­ni­czych warto korzy­stać regu­larnie, opty­malnie będzie 2–3 razy w tygo­dniu, tak aby przyjąć co najmniej 10 zabiegów. Profi­lak­tycznie i w celach relak­sa­cyj­nych odro­binę mniej, 1–2 razy w tygo­dniu lub zawsze, kiedy mamy na to ochotę, byle nie zbyt często, bo wpraw­dzie nie istnieje możli­wość przedaw­ko­wania, można jednak przy zbyt­niej często­tli­wości podrażnić drogi odde­chowe. Pamię­tajmy również o tym, że zabiegi w grocie solnej nie są lekar­stwem, a wspo­ma­ga­niem leczenia oraz profi­lak­tyką. Nie przy­chodźmy zatem do groty w trakcie trwa­jącej infekcji, z wysoką gorączką. Lepiej zaczekać aż stan zdrowia się poprawi, aby wtedy bezpiecznie i komfor­towo i w pełni skorzy­stać z dobro­czyn­nego zabiegu.

   Jak przy­go­tować się do seansu?

   Zasad­niczo wizyta w grocie solnej nie wymaga szcze­gól­nego przy­go­to­wania. W zależ­ności od zasad panu­ją­cych w okre­ślonym obiekcie, ubiór raczej dowolny, najle­piej swobodny, najczę­ściej wyma­gane są skar­petki na zmianę lub klapki. Niektóre punkty wyma­gają wyłącznie białych skar­petek, w innych kolor nie jest okre­ślany. Zdarza się również, że w niektó­rych placów­kach oferuje się specjalne ochra­niacze zakła­dane na obuwie. Sprawdza się to szcze­gólnie w przy­padku korzy­sta­ją­cych osób star­szych, które mogą mieć kłopoty ze zdej­mo­wa­niem obuwia. Przed skorzy­sta­niem z groty solnej warto więc zasię­gnąć infor­macji o tym jakie zasady panują w danym miejscu i czy obowią­zują rezerwacje.

  Tężnie solan­kowe.

  Skąd wzięły się tężnie solankowe?

   Najdaw­niejsze wzmianki o tężniach solan­ko­wych sięgają XIV wieku. Pierwsze tego typu konstrukcje powsta­wały w północ­nych Włoszech, w później­szym czasie rozpo­wszech­niły się w więk­szej części Europy. Począt­kowo tężnie solan­kowe służyły do pozy­ski­wana soli kuchennej, poprzez odpa­ro­wy­wanie solanki spły­wa­jącej po gałąz­kach, jednakże kiedy zorien­to­wano się, że prze­by­wanie w ich  bliskiej okolicy niesie za sobą szereg korzyści zdro­wot­nych, zaczęto budować je w celach lecz­ni­czych.  W Polsce pierwsze tężnie solan­kowe powstały w XVII wieku w Kołobrzegu.

  Jak działa tężnia solankowa?

   Tężnia solan­kowa to konstrukcja wyko­nana najczę­ściej z drewna i gałązek tarniny, drzew igla­stych lub brzozy. Czasem stosuje się też kamień, np. łupki lub różne kombi­nacje wszyst­kich tych mate­riałów. W tężni krąży bogata w mine­rały solanka w obiegu zamkniętym, która spły­wając po gałąz­kach rozbija się na nich na coraz mniejsze kropelki, unoszące się w powie­trzu w okolicy tężni. Zabieg lecz­niczy polega na prze­by­waniu w pobliżu tężni i wdychaniu nasy­co­nego solanką powie­trza. Jeśli tężnia umiesz­czona jest w zamkniętym pomiesz­czeniu, np. w grocie solnej, wypełnia ona mine­ra­łami i nawilża wnętrze, tworząc niezwykle korzystny dla zdrowia, unika­towy mikroklimat.

   Zasto­so­wanie.

   Tężnie solan­kowe obecnie nie tylko stoso­wane są w miej­sco­wo­ściach uzdro­wi­sko­wych, których nierzadko są symbolem. Często są to naprawdę spek­ta­ku­larne budowle o ciekawej konstrukcji. Śmiało można stwier­dzić, iż prze­ży­wają swoisty rene­sans, coraz chęt­niej insta­lo­wane jako wypo­sa­żenie stref  Well­ness i Spa oraz oczy­wi­ście niezbędny element wypo­sa­żenia grot solnych. Profe­sjo­nalnie wyko­nana tężnia solna będzie nie tylko elementem wzbo­ga­ca­jącym wartość zabie­gową groty solnej czy strefy Spa. Dzięki zasto­so­waniu różno­rod­nych mate­riałów do jej budowy oraz odro­binie fantazji może być też piękną dekoracją.

   Kto może korzy­stać z tężni?

   Wska­zania i prze­ciw­wska­zania do korzy­stania z tężni solan­kowej są niemal iden­tyczne jak te do korzy­stania z groty solnej. Nie istnieją również żadne ogra­ni­czenia wiekowe. Prze­by­wanie w okolicy tężni działa kojąco na układ odde­chowy, nasyca orga­nizm mine­ra­łami takimi jak między innymi: jod, brom, magnez, wapń, potas lub żelazo, podnosi tym samym jego odpor­ność. Zaleca się każdemu, z wyłą­cze­niem pewnych prze­ciw­wskazań w celach profi­lak­tycz­nych oraz wspo­ma­ga­jąco w  leczeniu alergii, nawra­ca­ją­cych nieżytów dróg odde­cho­wych, problemów z zato­kami, niedo­czyn­ności tarczycy. Jeśli chodzi o prze­ciw­wska­zania to również podobnie jak w przy­padku grot solnych należą do nich:

  -silne stany zapalne dróg oddechowych,

  -gorączka,

  -nadczyn­ność tarczycy,

  -uczu­lenie na jod,

  -uczu­lenie na inne mine­rały zawarte w solance,

  -choroby płuc,

  -choroby nowo­two­rowe,

  -gruź­lica,

  -infekcje wiru­sowe,

  -uszko­dzenia skóry, otwarte rany, odmrożenia,

  -niewy­dol­ność krążeniowo-oddechowa

  Sauna solna.

  Ogólne infor­macje.

   Sauna solna to stosun­kowo nowy pomysł na wyko­rzy­stanie soli i jej lecz­ni­czych właści­wości. To także ciekawa możli­wość zago­spo­da­ro­wania i posze­rzenia ofert stref SPA i Well­ness. Dzięki zasto­so­waniu solnych elementów w saunie stwo­rzymy nie tylko niepo­wta­rzalne wnętrze, sprzy­ja­jące odprę­żeniu, ale i spotę­gu­jemy z dzia­łanie zdro­wotne sauny. Sól obecna w saunie solnej sprawi, że powie­trze w jej wnętrzu będzie zjoni­zo­wane ujemnie i wzbo­ga­cone w minerały.

  Jak działa sauna solna na organizm?

   Dzia­łanie sauny solnej jest nieco zbli­żone do dzia­łania groty solnej. Ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze, pełne natu­ral­nych mine­rałów wzmacnia i oczyszcza drogi odde­chowe, łagodzi podraż­nienia, wzmacnia błony śluzowe w ukła­dzie odde­chowym, co w dużym stopniu przy­czynia się do ogól­nego podno­szenia odpor­ności orga­nizmu. Mine­rały, które między innymi wystę­pują w saunie solnej to:

  -wapń — wzmacnia błony śluzowe, podnosi odpor­ność, łagodzi podraż­nienia, regu­luje funkcje  układu krwionośnego,

  - jod — wspo­maga poprawne dzia­łanie tarczycy,
  - magnez — wpływa na układ krwio­nośny i nerwowy, wspo­maga rege­ne­rację po wysiłku,
  - potas, sód — korzystnie wpływa na pracę serca, poprawia ukrwienie skóry i narządów,
  - żelazo — poprawia struk­turę krwi, jest skład­ni­kiem hemo­glo­biny,
  - selen — wpływa korzystnie na kondycję skóry.

    Ponadto prze­by­wanie w saunie solnej jest dosko­nałą formą odprę­żenia i relaksu. Deli­katne oświe­tlenie wewnątrz, często nastro­jowa muzyka, tworzą niezwykły klimat, w którym możemy spędzić miło czas, ukoić nerwy, zmniej­szyć napięcie mięśni.

   Jak korzy­stać z sauny solnej?

   Przy normalnym, zrów­no­wa­żonym trybie życia opty­malnym jest korzy­stanie z sauny solnej 2–3 razy w tygo­dniu. Większą często­tli­wość zaleca się spor­towcom, czy osobom inten­sywnie trenu­jącym lub nara­żonym na długo­trwały wysiłek. Wówczas korzy­stanie z sauny solnej znacznie przy­spiesza rege­ne­rację obcią­żo­nego orga­nizmu, poprawia też wydol­ność odde­chową, co ma szcze­gólne znaczenie np. dla biegaczy.

   Aby uzyskać najlepsze efekty, korzy­stanie z sauny solnej powinno prze­biegać w nastę­pu­jący sposób: wcho­dzimy do środka na czas 10–15 minut, po czym wycho­dzimy i bierzemy chłodny prysznic, osuszamy się i wracamy do środka. Trzy­krotnie pota­rzamy tę czynność.

   Wska­zania i przeciwwskazania.

   Z sauny solnej korzy­stamy prewen­cyjnie; w celu podnie­sienia odpor­ności orga­nizmu, w okre­sach zwięk­szonej zacho­ro­wal­ności na infekcje układu odde­cho­wego, a także w celach relak­sa­cyj­nych i rege­ne­ra­cyj­nych. Z kolei jeśli chodzi o scho­rzenia, korzy­stanie z sauny solnej może być cennym uzupeł­nie­niem leczenia chorób zwią­za­nych z układem odde­chowym, astmy, alergii, a także niedo­czyn­ności tarczycy, scho­rzeń derma­to­lo­gicz­nych. Wska­zane też dla osób nara­żo­nych na stres, wysiłek fizyczny, inten­sywnie trenu­ją­cych spor­towców oraz dla każdego kto pragnie zadbać o swoje zdrowie.

   Do prze­ciw­wskazań nato­miast między innymi należą: nadczyn­ność tarczycy, wysoka gorączka, trwa­jące infekcje, ciąża, menstru­acja, klau­stro­fobia, choroby serca, choroby nowo­two­rowe, otwarte rany, popa­rzenia, odmrożenia.

  Sauna fińska.

  Jak wygląda sauna fińska?

   Sauna fińska, jak nietrudno wyde­du­kować z nazwy, ma swoje korzenie w Finlandii, gdzie jako element tamtej­szej tradycji, do dnia dzisiej­szego jest wypo­sa­że­niem wielu domostw. Jest to pomiesz­czenie wybu­do­wane z drewna lub wyło­żone drewnem. Najczę­ściej jest to drewno cedrowe lub jodła kana­dyjska. W środku umiesz­czone są ławki, zwykle schod­kowo, również wyko­nane z drewna. Powie­trze w saunie fińskiej jest suche, ma około 15% wilgot­ności, dlatego też nierzadko ten rodzaj sauny nazy­wany jest sauną suchą. Tempe­ra­tura wewnątrz wynosi od 80 do 120 stopni.

   Jak korzy­stamy z tego typu sauny?

   Pobyt w saunie fińskiej powi­nien trwać około 8 do 12 minut. Ważnym aspektem jest strój. Unikamy strojów kąpie­lo­wych oraz zbyt­niego owijania się ręcz­ni­kiem. Najle­piej w saunie prze­bywać nago, wówczas ciało nagrzewa się w najod­po­wied­niejszy sposób. Siadamy lub kładziemy się na ławecz­kach, unikamy chodzenia. Po upływie odpo­wied­niego czasu wycho­dzimy i schła­dzamy ciało pod prysz­nicem, na chłodnym powie­trzu, czy też w śniegu lub zbior­niku z wodą, w zależ­ności od dostęp­nych warunków. Osuszamy się i powta­rzamy cykl do 2 lub 3 razy.

   Jakie korzyści zdro­wotne daje sauna fińska?

   Korzy­stanie z owej sauny niesie za sobą szereg korzyści zdro­wot­nych. Wzrost tempe­ra­tury ciała wywo­łany prze­by­wa­niem w saunie przy­spiesza krążenie krwi, poprawia ukrwienie organów wewnętrz­nych, przy­spiesza prze­mianę materii, pomaga usuwać toksyny. Naprze­mienne rozgrze­wanie i chło­dzenie ciała hartuje je i uruchamia  mecha­nizmy obronne w orga­ni­zmie, co prze­kłada się na podno­szenie odporności.

   Wska­zania.

   Zabiegi w saunie fińskiej przy­niosą ulgę osobom cier­piącym na bóle reuma­tyczne, bóle mięśni, astmę, zabu­rzenia krążenia obwo­do­wego, niedo­krwi­stość, spadki ciśnienia tętni­czego, problemy skórne, szcze­gólnie skłon­ność do wypry­sków. Ponadto korzy­stanie z owej sauny poprawia trawienie i przy­spiesza prze­mianę materii, co z pewno­ścią docenią osoby pragnące zrzucić nieco wagi lub zwyczajnie dbające o jej poprawne utrzy­manie. Pobyt w saunie fińskiej to także skuteczna forma relaksu i odprę­żenia, ciepło poprawia nastrój, łagodzi psychiczne napięcia, niwe­luje zmęczenie. Zaleca się więc korzy­stanie osobom ciepiącym na depresję oraz nara­żonym na długo­trwały stres, znerwicowanym.

   Prze­ciw­wska­zania.

   Pomimo ogromnej ilości zalet i korzyści jakie dają zabiegi w saunie fińskiej, niestety nie każdy może sobie pozwolić na jej odwie­dzanie. Do prze­ciw­wskazań należą: nadci­śnienie tętnicze, choroby serca, niewy­dol­ność krążenia, niewy­dol­ność serca, choroba wień­cowa, guzy, wrzody, ostre stany astma­tyczne, epilepsja, jaskra, klau­stro­fobia, choroby wene­ryczne. Nie zaleca się również aby osoby starsze i małe dzieci korzy­stały z sauny fińskiej, a także kobiety w ciąży oraz w trakcie menstru­acji. Wszel­kiego rodzaju infekcje, trwa­jące choroby, ostre stany zapalne, wysoka gorączka również są przeciwwskazaniem.

  Lecz­nicze dzia­łanie sauny solnej.

  Czym jest sauna solna?

   Sauna solna to stosun­kowo nowy i zysku­jący coraz większą popu­lar­ność pomysł na wyko­rzy­stanie lecz­ni­czych właści­wości soli. Jest to rodzaj suchej sauny, w której zasto­so­wano jako element wystroju czy też budowy cegły bądź panele solne. Ma to na celu podnie­sienie wartości zdro­wotnej płynącej z korzy­stania z sauny,  a poza tym jest ciekawym elementem deko­ra­cyjnym. Dzięki zasto­so­waniu solnych elementów uzysku­jemy nastro­jowe wnętrze, sprzy­ja­jące odprę­żeniu oraz mikro­klimat ujemnie zjoni­zo­wany, bogaty w mikroelementy.

   Jak sauna solna działa na organizm?

   Pobyt w saunie solnej niesie za sobą podobne korzyści jak w saunie suchej. Jej lecz­nicze dzia­łanie polega między innymi na poprawie krążenia, co wspo­maga ukrwienie narządów, rege­ne­racji orga­nizmu, poprzez jego rozgrze­wanie i schła­dzanie podno­szenie odpor­ności, stymu­lacji mecha­ni­zmów obron­nych. Korzy­stanie z sauny solnej również wpływa pozy­tywnie na skórę, szcze­gólnie łojo­to­kową ze skłon­no­ścią do wypry­sków. Pod wpływem ciepła pory rozsze­rzają się, nadmiar sebum w natu­ralny sposób jest usuwany. Sauna solna ma tę prze­wagę nad zwykłą sauną, że dzięki obec­ności soli, wewnątrz uzysku­jemy specy­ficzny mikro­klimat. Prze­by­wanie w niej daje nam podobne korzyści jak solne inha­lacje. Bloki i cegły solne umiesz­czone w saunie pod wpływem ciepła joni­zują powie­trze jonami ujem­nymi i uwal­niają szereg mine­rałów. W efekcie sauna solna działa korzystnie na nasz układ odde­chowy, oczyszcza go, rozrzedza zale­ga­jące wydzie­liny, popra­wiając tym samym jego wydolność.

   Jak korzy­stać z sauny solnej?

   Aby lecz­nicze dzia­łanie sauny solnej było jak najbar­dziej efek­tywne, należy korzy­stać z niej w poprawny sposób. Najle­piej 2–3 razy w tygo­dniu, a w przy­padku osób podej­mu­ją­cych regu­larny, ciężki wysiłek lub inten­sywnie trenu­ją­cych spor­towców, zdecy­do­wanie można częściej. W saunie solnej prze­by­wamy od 8 do 15 minut, po czym wycho­dzimy, bierzemy chłodny prysznic, osuszamy ciało ręcz­ni­kiem i wracamy znów do sauny. Czyn­ność tę powta­rzamy 3 razy. Warto pamiętać o właściwym nawod­nieniu, zarówno przed korzy­sta­niem jak i w trakcie powin­niśmy pić dużo wody.

   Kto może korzy­stać z sauny solnej?

   Z wyłą­cze­niem pewnych prze­ciw­wskazań, o których w dalszej części tekstu, z sauny solnej może korzy­stać każdy, kto pragnie poprawić swoje zdrowie i odpor­ność. W szcze­gól­ności osoby bory­ka­jące się z prze­wle­kłymi dole­gli­wo­ściami ze strony układu odde­cho­wego, astmą, aler­giami, nawra­ca­ją­cymi nieży­tami dróg odde­cho­wych, proble­mami z zato­kami. Również spor­towcy, osoby inten­sywnie trenu­jące w celu przy­spie­szenia rege­ne­racji orga­nizmu i popra­wienia wydol­ności odde­chowej. Nie zapo­mi­najmy o tym, że pobyt w saunie solnej to również relaks i odprę­żenie, dlatego z pewno­ścią przy­służy się osobom zner­wi­co­wanym, nara­żonym na stres, poprawi jakość snu, pomoże ukoić nerwy.

   Prze­ciw­wska­zania.

   Pomimo tego, że sauna solna ma szerokie i skuteczne dzia­łanie lecz­nicze, niestety nie każdy może korzy­stać z jej dobro­dziejstw. Istnieją pewne prze­ciw­wska­zania, do których należą:

  -infekcje, prze­zię­bienia, ostre stany zapalne z wysoką gorączką,

  -nadci­śnienie tętnicze, niewy­dol­ność krążenia, choroby serca, choroba wieńcowa,

  -choroby nowo­two­rowe,

  -gruź­lica,

  -choroby płuc, choroby zakaźne,

  -nadczyn­ność tarczycy,

  -klau­stro­fobia,

  -epilepsja,

  -grzy­bica,

  -otwarte rany, popa­rzenia, odmrożenia.

  W przy­padku każdej wątpli­wości, wizytę warto skon­sul­tować z leka­rzem, wówczas będziemy mieć pewność, czy lecz­nicze dzia­łanie sauny solnej będzie w naszym przy­padku korzystne i skuteczne.

  grota solna pokój solny budowa producent ściana solna
  budowa grota solna groty solnej pokoj solny producent ściana solna
  ściana solna budowa z cegły solnej himalajskiej koszt cena grota solna producent
  ściana solna budowa z cegły solnej himalajskiej koszt cena z soli koszt grota solna
  ściana solna budowa z cegły solnej grota solna himalajskiej koszt cena budowa producent
  grota solna pokój solny budowa producent ściana solna koszt