Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­towej to: https://solana.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwie­dza­jący witrynę zostawia komen­tarz, zbie­ramy dane widoczne w formu­larzu komen­to­wania, jak i adres IP odwie­dza­ją­cego oraz podpis jego prze­glą­darki jako pomoc przy wykry­waniu spamu.

Zano­ni­mi­zo­wany ciąg znaków stwo­rzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać prze­słany do usługi Gravatar w celu spraw­dzenia czy jej używasz. Poli­tyka prywat­ności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dzeniu komen­tarza twój obrazek profi­lowy jest widoczny publicznie w kontek­ście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­stro­wanym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witrynę obrazki, powi­nieneś unikać prze­sy­łania obrazków z tagami EXIF loka­li­zacji. Odwie­dza­jący stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane loka­li­za­cyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witrynie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­towej w ciastecz­kach, dzięki którym podczas pisania kolej­nych komen­tarzy powyższe infor­macje będą już dogodnie uzupeł­nione. Te ciasteczka wyga­sają po roku.

Jeśli masz konto i zalo­gu­jesz się na tej witrynie, utwo­rzymy tymcza­sowe ciasteczko na potrzeby spraw­dzenia czy twoja prze­glą­darka akcep­tuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobi­stych i zostanie wyrzu­cone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logo­wania tworzymy dodat­kowo kilka ciaste­czek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­macji logo­wania oraz wybra­nych opcji ekranu. Ciasteczka logo­wania wyga­sają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamiętaj mnie”, logo­wanie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swojego konta, ciasteczka logo­wania zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fi­ku­jesz albo opubli­ku­jesz artykuł, w twojej prze­glą­darce zostanie zapi­sane dodat­kowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobi­stych, wska­zując po prostu na iden­ty­fi­kator przed chwilą edyto­wa­nego arty­kułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, arty­kuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zacho­wują się analo­gicznie do tego, jakby użyt­kownik odwie­dził bezpo­średnio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać infor­macje o tobie, używać ciaste­czek, dołą­czać dodat­kowe, zewnętrzne systemy śledzenia i moni­to­rować twoje inte­rakcje z osadzonym mate­riałem, włączając w to śledzenie twoich inte­rakcji z osadzonym mate­riałem jeśli posia­dasz konto i jesteś zalo­go­wany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­dane będą prze­cho­wy­wane przez czas nieokre­ślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpo­znawać i zatwier­dzać kolejne komen­tarze auto­ma­tycznie, bez wysy­łania ich do każdo­ra­zowej moderacji.

Dla użyt­kow­ników którzy zare­je­stro­wali się na naszej stronie inter­ne­towej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­jemy również infor­macje osobiste wpro­wa­dzone w profilu. Każdy użyt­kownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje infor­macje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użyt­kow­nika, której nie można zmienić). Admi­ni­stra­torzy strony również mogą prze­glądać i mody­fi­kować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użyt­kow­nika albo dodałeś komen­tarze w tej witrynie, możesz zażądać dostar­czenia pliku z wyeks­por­to­wanym kompletem twoich danych osobi­stych będą­cych w naszym posia­daniu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobi­stych w naszym posia­daniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobli­go­wani zachować ze względów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tarze gości mogą być spraw­dzane za pomocą auto­ma­tycznej usługi wykry­wania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji