Zaznacz stronę

Izerskie Centrum Soli — Grota solna Świeradów Zdrój

w

Kontakt

IZERSKIE CENTRUM SOLIGROTA SOLNA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 16 ( budynek dawnego kina)
tel. 603 747 000
e mail: swieradow@solana.pl

 

Drodzy Klienci, prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w okresie pano­szą­cych się prze­zię­bień i różnych zakażeń dróg odde­cho­wych, ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności. Bardzo cieszymy się, że możemy gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inha­la­cyjne, które wspo­mogą nasz układ odporności.

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całko­wicie za darmo.

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 24 zł

Dzieci (5–18 lat) 19 zł

Dzieci do lat 5 gratis.

Karnety:

6 wejść 126 zł

10 wejść 199 zł

Seanse trwają 45 minut i rozpo­czy­nają się o pełnych godzinach.

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 19 zł

Dzieci (5–18 lat) 14 zł

Karnety:

6 wejść 99 zł

10 wejść 162 zł

Seanse trwają 20 minut i zaczy­nają się co pół godziny (9.00, 9.30 itd.).

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 32 zł

Dzieci (5–18 lat) 22 zł

Karnety:

6 wejść 180 zł

10 wejść 275 zł

        KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY/CZĘŚCIOWY             50/30min       150/110zł

        KLASYCZNY KRĘGOSŁUPA                                        20 min            80 zł

        TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPAMASAŻ

        KLASYCZNY                                                                     50 min           180 zł

        SPORTOWY CAŁOŚC./CZĘŚC.                                    50/30 min       150/110 zł

        RELAKSACYJNY CAŁOŚC./CZĘŚC.                           50/30 min       150/110zł

 

 

        REFLEKSOTERAPIA STÓP                                              50–60 min      130 zł

        AKUPRESUROWY GŁOWY                                             30 min           100 zł

               DŁONI                                                                            30 min           100 zł

        AROMATYCZNY Z GORĄCYMI KAMIENIAMI       90 min           220 zł

        AROMATYCZNY Z GORĄCYMI KAMIENIAMI      60 min            180 zł

        GŁĘBOKO ODPRĘŻAJĄCY                                            80 min            200 zł

        RELAKSACYJNY STÓP I NÓG                                      50–60 min       150 zł

        RELAKSACYJNY STÓP                                                   30 min             130zł

w

Kontakt

IZERSKIE CENTRUM SOLIGROTA SOLNA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 16 ( budynek dawnego kina)
tel. 603 747 000
e mail: swieradow@solana.pl

Godziny otwarcia:
Pn. – Niedz.:     10.00 – 21.00

Cennik: 

Grota solna Świe­radów Zdrój

Cudowne górskie widoki, świeże powie­trze, piękne zabytki i nowo­czesne pensjo­naty i hotele. Tak w wielkim skrócie można przed­stawić Świe­radów Zdrój – małą i niezwykle urokliwą miej­sco­wość poło­żoną w  Górach Izer­skich. Pierwsze udoku­men­to­wane wzmianki o osadzie pochodzą z początku XVI wieku a w 1739 r. specja­li­styczna komisja naukowo stwier­dziła lecz­nicze dzia­łanie wód z okolicz­nych źródeł. Wkrótce potem powstał pierwszy dom zdro­jowy. Od tego momentu uzdro­wisko działa nieprze­rwanie aż do dzisiaj. Kiedyś Bad Flins­berg, tuż po 1945 roku Wieniec Zdrój a obecnie Świe­radów Zdrój, oferuje tury­stom i kura­cju­szom źródła lecz­ni­czych wód mine­ral­nych, rado­no­wych oraz pokładów boro­winy.  Przy­jeż­dżają tu także amatorzy tury­styki górskiej, także tej rowe­rowej oraz miło­śnicy białego szaleństwa.

I właśnie w tym pięknym i jakże proz­dro­wotnym otoczeniu stwo­rzy­liśmy dla Was Izer­skie Centrum Soli. Umiej­sco­wione w zabyt­kowym budynku dawnego kina oferuje odpo­czynek, relaks i dużą dawkę zdrowia. W urokliwej grocie solnej z tężniami solan­ko­wymi znaj­dziecie spokój, ciszę oraz całą gamę kolorów stoso­wa­nych w kolo­ro­te­rapii i co najważ­niejsze – powie­trze nasy­cone solą, zbli­żone do tego jakie panuje w sztol­niach sana­to­rium w Wieliczce. Pokój inha­la­cyjny, w którym zain­sta­lo­wany jest profe­sjo­nalny gene­rator solny Salina Vita stwarza klimat jaki znaj­dziecie nad morzem podczas burzy czy sztormu. Urzą­dzenie produ­kuje aerozol solny którego cząsteczki mają wiel­kość 1 do 5 mikro­me­trów a jego dzia­łanie jest potwier­dzone medycznie.

To nie wszystko! Jako jedyni w Świe­ra­dowie Zdroju i okoli­cach propo­nu­jemy Państwu dwie różne groty do wyboru, bowiem W ICS można korzy­stać także z drugiej groty, która wybu­do­wana jest z soli z Morza Martwego.
Jest to całkiem nowa, unikalna grota, wybu­do­wana specjalnie dla Państwa!  Zarówno ta, jak i dotych­cza­sowa grota (hima­lajska), wypo­sa­żona jest w certy­fi­ko­wane medyczne gene­ra­tory: tlenowy oraz dwa solne. Dzięki temu uzyska­liśmy w naszych obydwu grotach mikro­klimat odpo­wia­da­jący temu nad brze­giem morza.

Dodat­kową atrakcją dla osób odwie­dza­ją­cych Izer­skie Centrum Soli są masaże (lista wszyst­kich zabiegów powyżej).

Grota solna Świeradów-Zdrój

Najwyż­szej jakości groty solne.

Grota solna Świe­radów to najpięk­niejszy i najle­piej wypo­sa­żony tego typu obiekt w Świe­ra­dowie i okoli­cach. Świe­radów-Zdrój jest miej­sco­wo­ścią tury­styczna i uzdro­wi­skową, chętnie odwie­dzaną przez ludzi, którzy chcą wypo­cząć, a także podre­pe­rować nieco swoje zdrowie. Grota solna Świe­radów wychodzi naprzeciw ocze­ki­wa­niom gości, oferując najwyż­szej jakości zabiegi relak­sa­cyjne i inha­la­cyjne. Zabiegi owe, pole­cane są osobom zmaga­jącym się z rozma­itymi scho­rze­niami zwią­za­nymi z układem odde­chowym, oraz dla każdego, kto pragnie dbać o swoje zdrowie i podnosić odpor­ność orga­nizmu. Przy okazji jest to całkiem przy­jemna forma spędzenia wolnego czasu, relaksu, wyci­szenia, odprę­żenia i odpo­czynku. 

Profe­sjo­nalne gene­ra­tory mgiełki solnej.

 Gene­ra­tory mgiełki solnej, w które wypo­sa­żona jest grota solna Świe­radów to urzą­dzenia inha­la­cyjne, produ­ku­jące solny aerozol. Aerozol ów składa się z cząste­czek o wiel­kości od 1 do 5 mikro­me­trów, co sprawia, że jest on łatwy do wdychania i może dotrzeć odpo­wiednio w głąb naszego układu odde­cho­wego. Wpuszcza się go do grot solnych, dzięki czemu powie­trze w ich wnętrzu nasy­cone jest warto­ściową mgiełką solną, zbli­żone nieco do tego panu­ją­cego w sztol­niach Wieliczki. Jak wspo­mniano wcze­śniej, grota solna Świe­radów dyspo­nuje dodat­kowo solnym pokojem inha­la­cyjnym, do którego wpuszcza się ten sam solny aerozol, z tą różnicą, że jest on bardziej skon­cen­tro­wany, bowiem pokój inha­la­cyjny jest znacznie mniej­szym pomiesz­cze­niem od grot solnych. Uzyskuje się wówczas efekt podobny do klimatu panu­ją­cego nad brze­giem morza w trakcie sztormu. 

Kto powi­nien korzy­stać z groty solnej?

 Grota solna Świe­radów cieszy się sporą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów, kura­cjuszy, a także miesz­kańców, bowiem jest to dosko­nały sposób wspo­ma­gania leczenia niektó­rych chorób układu odde­cho­wego, takich jak astma czy alergie. Jest to też skuteczne dzia­łanie prewen­cyjne, szcze­gólnie w okre­sach zwięk­szonej zacho­ro­wal­ności na choroby grypo­po­dobne, jesienno-zimowym czy zimowo-wiosennym. Grota solna Świe­radów często pole­cana jest przez lekarzy osobom w trakcie rekon­wa­le­scencji po prze­byciu chorób zwią­za­nych z układem odde­chowym. Inha­lacje solne są warto­ściowym elementem terapii, poma­gają w rege­ne­racji tkanek, wzmac­niają błony śluzowe wyście­ła­jące układ oddechowy.

 Poza pewnymi prze­ciw­wska­za­niami, można by rzec, że grota solna jest prak­tycznie dla każdego. Nie ma ogra­ni­czeń wieko­wych, zarówno dolnych jak i górnych. Grota solna Świe­radów jest miej­scem chętnie odwie­dzanym przez rodziny z dziećmi, nawet bardzo małymi. Podno­szenie odpor­ności orga­nizmu jest szcze­gólnie ważnym aspektem w przy­padku malu­chów, dlatego na pewno warto korzy­stać z seansów regu­larnie. Taka wizyta w grocie solnej to też dosko­nały pomysł na spędzenie wspól­nego, rodzin­nego czasu. Dzieci w trakcie seansu najczę­ściej bawią się w wysy­panej na podłodze soli, jak w piaskow­nicy, cieszą się pobytem w pięk­nych, magicz­nych, nastro­jo­wych  pomiesz­cze­niach, bowiem grota solna Świe­radów jest naprawdę niezwykle urokliwym i przy­ja­znym miejscem.

 

Z której groty najle­piej korzystać?

 Grota solna Świe­radów to placówka posia­da­jąca dwie groty, wybu­do­wane z różnych rodzajów soli; jedna z soli hima­laj­skiej, druga z soli z Morza Martwego, oraz solny pokój inha­la­cyjny, który w całości wybu­do­wany jest z soli hima­laj­skiej. Każde z tych pomiesz­czeń jest zupełnie inne, różnią się kolorem, wiel­ko­ścią i odczu­ciem w trakcie seansu, a także jego inten­syw­no­ścią. Ogólne dzia­łanie zdro­wotne seansów w każdej z grot jest bardzo podobne, ponieważ główny czynnik lecz­niczy, którym jest mgiełka solna, w każdym z pomiesz­czeń jest taka sama, bardziej lub mniej stężona.

 Z którego zabiegu najle­piej skorzy­stać? Odpo­wiedź jest prosta: z każdego. Grota solna Świe­radów umoż­liwia nam wybór, jakiego nie ma nigdzie indziej. Najle­piej regu­larnie odwie­dzać grotę solną i pokój inha­la­cyjny, korzy­stać z każdego z dostęp­nych pomiesz­czeń na prze­mian, tak aby samemu poczuć deli­katne różnice.

Izerskie Centrum Soli — Grota solna Świeradów Zdrój

Grota solna Świe­radów- czego możemy oczekiwać?

Nasza grota solna Świe­radów to wyjąt­kowe miejsce na mapie miasta i okolic. Obiekt ten dyspo­nuje dwiema różnymi grotami solnymi oraz solnym pokojem inha­la­cyjnym. Groty solne wybu­do­wane są różnych rodzajów soli, jedną wybu­do­wano z soli hima­laj­skiej, drugą z soli z Morza Martwego. Różnią się one nieco mikro­kli­matem panu­jącym wewnątrz oraz składem mine­ralnym. Obie groty oraz pokój inha­la­cyjny wypo­sa­żone są w profe­sjo­nalne, medyczne gene­ra­tory mgiełki solnej Salina Vita, w grotach solnych dodat­kowo zain­sta­lo­wano gene­rator tlenowy. Dzięki takiemu wypo­sa­żeniu grota solna Świe­radów zapewnia najwyż­szej jakości zabiegi, dające wymierne, odczu­walne efekty zdro­wotne. Dodat­kowo, każde z pomiesz­czeń zapro­jek­to­wano z najwyższą staran­no­ścią w taki sposób, aby wydobyć wszystkie walory wizu­alne, jakie można znaleźć w budulcu, którym jest sól. Sól bowiem, szcze­gólnie hima­lajska charak­te­ry­zuje się szeroką paletą pięk­nych, ciepłych barw, co w połą­czeniu z różno­ko­lo­ro­wymi podświe­tle­niami daje naprawdę niezwykłe efekty. Grota solna Świe­radów wyko­rzy­stuje te wszystkie atuty, propo­nując dodat­kową korzyść jaką jest kolo­ro­te­rapia, która ma bardzo pozy­tywny wpływ na samopoczucie.