Izerskie Centrum Soli — Grota solna Świeradów Zdrój

w

Kontakt

IZERSKIE CENTRUM SOLIGROTA SOLNA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 16 ( budynek dawnego kina)
tel. 603 747 000
e mail: [email protected]

 

Drodzy Klienci, po okresie wymu­szonej przerwy w naszej dzia­łal­ności, zapra­szamy ponownie do naszej groty solnej. Prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w tym okresie ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy ponownie gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inhalacyjne.

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całko­wicie za darmo.

w

Kontakt

IZERSKIE CENTRUM SOLIGROTA SOLNA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 16 ( budynek dawnego kina)
tel. 603 747 000
e mail: [email protected]

Godziny otwarcia:
Pn. – Niedz.:     10.00 – 21.00

Cennik: 

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 15 zł

Dzieci (5–18 lat) 12 zł

Dzieci do lat 5 gratis.

Karnety:

6 wejść 85 zł
+ 2 seanse w pokoju inha­la­cyjnym gratis

10 wejść 140 zł
+ 2 seanse w pokoju inha­la­cyjnym oraz 2 wejścia do groty gratis

Seanse trwają 45 minut i rozpo­czy­nają się o pełnych godzinach.

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 11 zł

Dzieci (5–18 lat) 9 zł

Karnety:

6 wejść 60 zł
+ 1 seans gratis

10 wejść 100 zł
+ 2 seanse gratis

Seanse trwają 20 minut i zaczy­nają się co pół godziny (9.00, 9.30 itd.).

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 22 zł

Dzieci (5–18 lat) 18 zł

Karnety:

6 wejść 120 zł
+ 2 wejścia gratis

10 wejść 200 zł
+ 3 wejścia oraz świecznik solny gratis

Reflek­so­te­rapia stóp 50/60 min: 90 zł
Reflek­so­te­rapia stóp,głowy i dłoni 90 min: 120 zł
Reflek­so­te­rapia stóp, głowy lub dłoni 70 min: 100 zł

Akupre­su­rowy masaż głowy 30 min: 70 zł
Terapia manu­alna kręgo­słupa + masaż klasyczny 50 min: 120 zł
Klasyczny całościowy/częściowy 50/30 min: 100 zł/70 zł
Klasyczny kręgo­słupa 20 min: 50 zł
Wyszczu­pla­jący cało­ściowy / częściowy 50/30 min: 100 zł/70 zł
Spor­towy cało­ściowy / częściowy 50/30 min: 100 zł/ 70 zł
Relak­sa­cyjny cało­ściowy / częściowy 50/30 min: 100 zł/70 zł
Masaż twarzy 30 min: 60 zł
Masaż dłoni 30 min: 50 zł
Aroma­te­ra­peu­tyczny masaż z użyciem gorą­cych kamieni 80 min: 140zł
Masaż Shiatsu 60 min: 90 zł
Aroma­touch 60 min: 100 zł
Masaż głęboko odprę­ża­jący . 80 min: 130 zł

Masaż twarzy, głowy, szyi i dekoltu 50 min: 80 zł
Relak­sa­cyjny masaż nóg i stóp 30 min: 70 zł

Relak­su­jący masaż z krysz­ta­łami 70 min: 140 zł
Masaż PeLoHa 80 min: 140 zł

Masaż Ayurve­dyjski – ABHYANGA 90 min: 150zł
Masaż Ayurve­dyjski – KATI BASTI 70 min: 130 zł
Masaż Ayurve­dyjski Głowy – CHAMPI 30 min: 70 zł

Masaż Ayurve­dyjski stem­plami Pinda Sueda 90 min: 190 zł

Do trzech zabiegów wstęp do groty solnej lub pokoju inha­la­cyj­nego gratis !

ZABIEGI W GROCIE SOLNEJ
QIGONG (min. 5 osób) 60 min 20 zł/os

Cudowne górskie widoki, świeże powie­trze, piękne zabytki i nowo­czesne pensjo­naty i hotele. Tak w wielkim skrócie można przed­stawić Świe­radów Zdrój – małą i niezwykle urokliwą miej­sco­wość poło­żoną w  Górach Izer­skich. Pierwsze udoku­men­to­wane wzmianki o osadzie pochodzą z początku XVI wieku a w 1739 r. specja­li­styczna komisja naukowo stwier­dziła lecz­nicze dzia­łanie wód z okolicz­nych źródeł. Wkrótce potem powstał pierwszy dom zdro­jowy. Od tego momentu uzdro­wisko działa nieprze­rwanie aż do dzisiaj. Kiedyś Bad Flins­berg, tuż po 1945 roku Wieniec Zdrój a obecnie Świe­radów Zdrój, oferuje tury­stom i kura­cju­szom źródła lecz­ni­czych wód mine­ral­nych, rado­no­wych oraz pokładów boro­winy.  Przy­jeż­dżają tu także amatorzy tury­styki górskiej, także tej rowe­rowej oraz miło­śnicy białego szaleństwa.

I właśnie w tym pięknym i jakże proz­dro­wotnym otoczeniu stwo­rzy­liśmy dla Was Izer­skie Centrum Soli. Umiej­sco­wione w zabyt­kowym budynku dawnego kina oferuje odpo­czynek, relaks i dużą dawkę zdrowia. W urokliwej grocie solnej z tężniami solan­ko­wymi znaj­dziecie spokój, ciszę oraz całą gamę kolorów stoso­wa­nych w kolo­ro­te­rapii i co najważ­niejsze – powie­trze nasy­cone solą, zbli­żone do tego jakie panuje w sztol­niach sana­to­rium w Wieliczce. Pokój inha­la­cyjny, w którym zain­sta­lo­wany jest profe­sjo­nalny gene­rator solny Salina Vita stwarza klimat jaki znaj­dziecie nad morzem podczas burzy czy sztormu. Urzą­dzenie produ­kuje aerozol solny którego cząsteczki mają wiel­kość 1 do 5 mikro­me­trów a jego dzia­łanie jest potwier­dzone medycznie.

To nie wszystko! Jako jedyni w Świe­ra­dowie Zdroju i okoli­cach propo­nu­jemy Państwu dwie różne groty do wyboru, bowiem W ICS można korzy­stać także z drugiej groty, która wybu­do­wana jest z soli z Morza Martwego.
Jest to całkiem nowa, unikalna grota, wybu­do­wana specjalnie dla Państwa!  Zarówno ta, jak i dotych­cza­sowa grota (hima­lajska), wypo­sa­żona jest w certy­fi­ko­wane medyczne gene­ra­tory: tlenowy oraz dwa solne. Dzięki temu uzyska­liśmy w naszych obydwu grotach mikro­klimat odpo­wia­da­jący temu nad brze­giem morza.

Dodat­kową atrakcją dla osób odwie­dza­ją­cych Izer­skie Centrum Soli są masaże (lista wszyst­kich zabiegów powyżej)