Vyberte stránku

Izerskie Centrum Soli — Grota solna Świeradów Zdrój

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multis­port (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całkowicie za darmo.

w

Kontakt

IZERSKIE CENTRUM SOLIGROTA SOLNA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 16 ( budynek dawnego kina)
tel. 603 747 000
e mail: swieradow@solana.pl

Godziny otwarcia:
Pn. – Niedz.:     10.00 – 21.00

Cennik: 

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 14 zł
(z kartą raba­tową 11 zł)

Dzieci (5–18 lat) 11 zł
(z kartą raba­tową 9 zł)

Dzieci do lat 5 gratis.

Karnety:

6 wejść 78 zł
(z kartą raba­tową 60 zł)
+ 2 seanse w pokoju inha­la­cyjnym gratis

10 wejść 130 zł
(z kartą raba­tową 104 zł)
+ 2 seanse w pokoju inha­la­cyjnym oraz 2 wejścia do groty gratis

Seanse trwają 45 minut i rozpo­czy­nają się o pełnych godzinach.

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 10 zł
(z kartą raba­tową 8 zł)

Dzieci (5–18 lat) 8 zł
(z kartą raba­tową 6,50 zł)

Karnety:

6 wejść 54 zł
(z kartą raba­tową 43 zł)
+ 1 seans gratis

10 wejść 90 zł
(z kartą raba­tową 72 zł)
+ 2 seanse gratis

Seanse trwają 20 minut i zaczy­nają się co pół godziny (9.00, 9.30 itd.).

Bilety indy­wi­du­alne:

Dorośli — 20 zł
(z kartą raba­tową 16 zł)

Dzieci (5–18 lat) 16 zł
(z kartą raba­tową 13 zł)

Karnety:

6 wejść 115 zł
(z kartą raba­tową 92 zł)
+ 2 wejścia gratis

10 wejść 180 zł
(z kartą raba­tową 145 zł)
+ 3 wejścia oraz świecznik solny gratis

Reflek­so­te­rapia stóp 50/60 min: 80 zł
Reflek­so­te­rapia stóp,głowy i dłoni 90 min: 120 zł
Reflek­so­te­rapia stóp, głowy lub dłoni 70 min: 100 zł

Akupre­su­rowy masaż głowy 30 min: 60 zł
Drenaż limfa­ty­czny 30 min / 60 min / 90 min: 69 zł / 119 zł / 159 zł
Terapia manu­alna kręgo­słupa + masaż klasy­czny 40 min: 90 zł
Klasy­czny całościowy/częściowy 50/30 min: 90 zł/60 zł
Klasy­czny kręgo­słupa 20 min: 40 zł
Wysz­c­zupla­jący całoś­ciowy / częś­ciowy 50/30 min: 90 zł/60 zł
Spor­towy całoś­ciowy / częś­ciowy 50/30 min: 90 zł/ 60 zł
Relaksa­cyjny całoś­ciowy / częś­ciowy 50/30 min: 90 zł/60 zł
Kawiorowy/Kokosowy/Czekoladowy/Czerwone wino całościowy/ częś­ciowy 50/30 min: 90 zł/60 zł
Masaż twarzy 30 min: 60 zł
Masaż dłoni 30 min: 50 zł
Aroma­te­ra­pe­u­ty­czny masaż z użyciem gorących kamieni 80 min: 110zł
Masaż Shiatsu 60 min: 90 zł
Aroma­touch 60 min: 100 zł
Masaż głęboko odpręża­jący . 80 min: 110 zł

Masaż twarzy, głowy, szyi i dekoltu 50 min: 60 zł
Relaksa­cyjny masaż nóg i stóp 30 min: 60 zł

Relak­su­jący masaż z kryszta­łami 70 min: 110 zł
Masaż PeLoHa 80 min: 120 zł

Masaż Ayur­ve­dyjski – ABHYANGA 90 min: 140zł
Masaż Ayur­ve­dyjski – KATI BASTI 70 min: 110 zł
Masaż Ayur­ve­dyjski Głowy – CHAMPI 30 min: 60 zł

Do trzech zabiegów wstęp do groty solnej lub pokoju inha­la­cyj­nego gratis !

ZABIEGI W GROCIE SOLNEJ
QIGONG (min. 5 osób) 60 min 20 zł/os

Cudowne górskie widoki, świeże powi­e­trze, piękne zabytki i nowo­c­zesne pensjo­naty i hotele. Tak w wielkim skrócie można przed­stawić Świe­radów Zdrój – małą i niezwykle urokliwą miej­scowość położoną w  Górach Izer­skich. Pierwsze udoku­men­towane wzmi­anki o osadzie pochodzą z początku XVI wieku a w 1739 r. specja­lis­ty­czna komisja naukowo stwier­d­ziła lecz­nicze dzia­łanie wód z okolicz­nych źródeł. Wkrótce potem powstał pierwszy dom zdro­jowy. Od tego momentu uzdrowisko działa niepr­zerwanie aż do dzisiaj. Kiedyś Bad Flin­sberg, tuż po 1945 roku Wieniec Zdrój a obecnie Świe­radów Zdrój, oferuje turystom i kura­cj­uszom źródła lecz­nic­zych wód mine­ral­nych, rado­nowych oraz pokładów borowiny.  Przy­jeżdżają tu także amatorzy turys­tyki górskiej, także tej rowerowej oraz miłoś­nicy białego szaleństwa.

I właśnie w tym pięknym i jakże proz­drowotnym otoc­zeniu stwor­zy­liśmy dla Was Izer­skie Centrum Soli. Umiej­scowione w zabyt­kowym budynku dawnego kina oferuje odpo­czynek, relaks i dużą dawkę zdrowia. W urokliwej grocie solnej z tężniami solan­kowymi znajd­ziecie spokój, ciszę oraz całą gamę kolorów stosowa­nych w kolo­ro­te­rapii i co najwa­ż­niejsze – powi­e­trze nasy­cone solą, zbliżone do tego jakie panuje w sztol­niach sana­to­rium w Wieliczce. Pokój inha­la­cyjny, w którym zain­sta­lowany jest profe­sjo­nalny gene­rator solny Salina Vita stwarza klimat jaki znajd­ziecie nad morzem podczas burzy czy sztormu. Urząd­zenie produ­kuje aerozol solny którego cząs­teczki mają wiel­kość 1 do 5 mikro­me­trów a jego dzia­łanie jest potwier­d­zone medycznie.

To nie wszystko! Jako jedyni w Świe­ra­dowie Zdroju i okoli­cach propo­nu­jemy Państwu dwie różne groty do wyboru, bowiem W ICS można korzystać także z drugiej groty, która wybu­dowana jest z soli z Morza Martwego.
Jest to całkiem nowa, unikalna grota, wybu­dowana specjalnie dla Państwa!  Zarówno ta, jak i dotychc­za­sowa grota (hima­lajska), wypo­sa­żona jest w certy­fi­kowane medy­czne gene­ra­tory: tlenowy oraz dwa solne. Dzięki temu uzyska­liśmy w naszych obydwu grotach mikro­klimat odpowi­a­da­jący temu nad brze­giem morza.

Dodat­kową atrakcją dla osób odwied­za­jących Izer­skie Centrum Soli są masaże (lista wszyst­kich zabiegów poniżej)