Informacje — Zakupy

Informacje — Zakupy

Sklep inter­ne­towy z eko produk­tami! Zapra­szamy na zakupy – solnysklep.pl Sklep inter­ne­towy w ekolo­gicz­nymi produk­tami. Produkty SPA & Well­ness. Sole z całego świata. Produkty z Morza Martwego i Morza Czar­nego. Lampy solne z najczyst­szej na świecie soli...
Ile kosztuje grota solna?

Ile kosztuje grota solna?

Ile kosz­tuje budowa groty solnej? W inter­necie krąży wiele mitów i opinii na ten temat. 100? 200? a może 300 tysięcy złotych trzeba wydać, aby wzbo­gacić ofertę hotelu czy pensjo­natu w małe obiekty well­ness i SPA? Rzeczy­wi­stość jak zwykle odbiega prawdą od...
Konstrukcja groty solnej

Konstrukcja groty solnej

Wiele osób, które odwie­dzały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudo­wane? Uchy­limy zatem rąbka tajem­nicy. Jednym z podsta­wo­wych solnych mate­riałów budow­la­nych jaki stosu­jemy do budowy grot,...
Koloroterapia

Koloroterapia

Kolo­ro­te­rapia Czym jest kolo­ro­te­rapia? Kolor – to energia. Każdy kolor ma swoją własną okre­śloną długość fali i często­tli­wość. W rezul­tacie, odbie­ramy kolory nie tylko za pośred­nic­twem wzroku, ale również absor­bując go podświa­domie poprzez skórę....
Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wiele osób, które odwie­dzały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudo­wane? Uchy­limy zatem rąbka tajem­nicy. Jednym z podsta­wo­wych solnych mate­riałów budow­la­nych jaki stosu­jemy do budowy grot,...
Sole do kąpieli

Sole do kąpieli

Jakie korzyści przy­niesie twojej skórze stoso­wanie soli do kąpieli? Kąpiel z dodat­kiem specjalnej soli zapewni ciału relaks, a także wspo­może rege­ne­rację sił. Często sprzyja także sprzyjać leczeniu skóry. Sole kąpie­lowe są produk­tami przy­stęp­nymi cenowo i za...
Grota solna

Grota solna

ŻRÓDŁO: https://portal.abczdrowie.pl Grota solna jest najnowszą, orygi­nalną metodą zasto­so­wania soli w celach lecz­ni­czych i rekre­acyj­nych, według opaten­to­wa­nych tech­no­logii. Jest to miejsce o baśniowym wnętrzu i zbawiennym dzia­łaniu na ciało i...
DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Inwe­stu­jemy w Waszą przy­szłość Wdro­żenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k. Nazwa Bene­fi­cjenta „Solana Deve­lop­ment sp. z o.o.” spółka koman­dy­towa Wartość projektu 467 370,55 PLN Udział Unii...