Zaznacz stronę
Wróć

Wanna SPA — pokrywa termoizolacyjna jacuzzi

Pokrycie termoizolacyjne i jego jakość — wanna SPA z hydromasażem

Gwaran­tu­jemy dosko­nałą jakość każdej dostar­czanej przez nas pokrywy termo­izo­la­cyjnej. Możemy to zrobić, ponieważ cała produkcja odbywa się w Europie, a wypo­sa­żenie i pak maszy­nowy gwaran­tuje powta­rzal­ność i najwyższą jakość. Dodat­kowym atutem jest to że nasze pokrycia termo­izo­la­cyjne w dużym procencie produ­ko­wane są ręcznie i każdy etap nadzo­ro­wany jest przez doświad­czo­nych szwaczy. 

Pokrywa termoizolacyjna — detale, które mają znaczenie

Do produkcji używane są tylko najwyż­szej jakości kompo­nenty. Nici np. to odporne na promie­nio­wanie UV produkty niemiec­kiej marki AMANN. Można powie­dzieć że nawet taki drobiazg, będzie decy­dował o nawet dwukrotnie dłuż­szej żywot­ności naszego produktu.

Pokrycie termo­izo­la­cyjne

Duży wybór kolorów, to dosko­nała możli­wość dosto­so­wania pokrywy do otoczenia i prefe­rencji użyt­kow­nika. Wybieraj spośród 20 wyso­kiej jakości kolorów. Nie akceptuj braku innych opcji, jeżeli nie chcesz prze­cięt­nego „szarego lub brązo­wego”, zaszalej!!! Tanie chiń­skie “uniwer­salne” kolory to nie sposób na eleganckie wykoń­czenie Twojej wanny SPA z hydro­ma­sażem. Jeżeli jesteś zwolen­ni­kiem grafitu lub szarości, wybierz świa­domie. Nie pod przy­musem braku możliwości.

Gwaran­tu­jemy, że Twoja pokrywa termo­izo­la­cyjna będzie wyko­nana z najwyż­szej jakości mate­riałów pocho­dzą­cych z Hisz­panii z certy­fi­katem UE. Mate­riały te posia­dają najwyż­szej jakości certy­fi­katy np. UNI EN 222.86 i UNE EN 1021–1:2006. Jak również wiele innych np. certy­fikat przej­ścia testów MSC 61 — test na przy­pa­lenie papierosem. 

Zobacz inne nasze elemnty SPA: łaźni parowejsauny lub odpo­czy­walni solnej. Nasza propo­zycja dosko­nale wpisuje się w częstą ostatnio koncepcję rozsze­rzenia strefy Well­ness i SPA i uroz­ma­icenia oferty. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Materiał pokryciowy — pokrywa termoizolacyjna wanna SPA

Mate­riał wierzchni posiada certy­fikat ochrony przed promie­nio­wa­niem UV. Ponadto, jest również wodo­od­porny, również na wodę słoną i przede wszystkim na słońce. Mate­riał jest niepalny, co może mieć znaczenie przy zasto­so­wa­niach komer­cyj­nych i w obiek­tach użytecz­ności publicznej.

Detale po raz drugi. Wanna SPA w szczegółach

Wyso­kiej jakości zamek błyska­wiczny  — YKK jest jednym czoło­wych świa­to­wych produ­centów zamków błyska­wicz­nych. Kosz­tuje więcej, ale w słońcu wytrzyma dużo i nie będzie się zaci­nała ani łamał. To kolejny z naszych sekretów na dłuższą żywot­ność pokrywy.

ECO FRIENDLY dla środowiska

Znaczenie ma  nie tylko zado­wo­lenie z jakości, gwaran­tu­jącej, że nasza pokrywa nie rozpadnie się po kilku pierw­szych latach użyt­ko­wania, ale również pewność, że użyt­ko­wane przez Państwa produkty wytwo­rzone zostały z zacho­wa­niem zasad REACH COMPLIANCE i ECO FRIENDLY.
Stoso­wanie mate­riałów odna­wial­nych pod kontrolą UE oznacza neutralny ślad węglowy. To wielka różnica w stosunku do produ­centów lub dostawców z Azji, zwłaszcza z Chin. Bądźmy bardziej ECO.

Piękna i bezu­ster­kowo dzia­ła­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możli­wość szyb­szej rege­ne­racji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­czynek dla całej Rodziny i przyjaciół.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design — 5 modeli wanien

HC Design — 8 modeli wanien

CELTIC SPAS — 7 modeli wanien

PLUG&PLAY — 3 modele wanien

Wanna SPA — pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą — wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem — wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa wanny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2