Zaznacz stronę
Wróć

Cegły solne – czyli jak zbudować grotę solną?

Wiele osób, które odwie­dzały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudo­wane? Uchy­limy zatem rąbka tajemnicy.

Jednym z podsta­wo­wych solnych mate­riałów budow­la­nych jaki stosu­jemy do budowy grot, pokoi inha­la­cyj­nych, aran­żacji i saum solnych jest cegła solna. Cegły wystę­pują w kolo­rach poma­rań­czowym i białym, oraz różnych odcie­niach tych kolorów. Stoso­wane przez nas cegły są niezwykle wytrzy­małe a jedno­cze­śnie estetyczny.

Natu­ralne kolory cegieł podkre­ślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­cze­snych systemów oświe­tle­nio­wych: LED, RGB czy węży świetl­nych. Dzięki temu uzysku­jemy niesa­mo­wite efekty wizualne.

Cegły solne pozwa­lają na nowo­czesny design w połą­czeniu z najnow­szymi mate­ria­łami wyko­rzy­sty­wa­nymi w aran­ża­cjach wnętrz. Jednak miło­śnicy rozwiązań natu­ral­nych również znajdą coś dla siebie, ponieważ cegły świetnie “odnaj­dują się” w towa­rzy­stwie drewna i kamienia.

Cegły solne łączymy ze sobą za pomocą specjal­nego kleju.

Tak zbudo­wane obiekty na pewno staną się wizy­tówką i ciekawym elementem zarówno w hote­lo­wych restau­ra­cjach, centrach SPA & Well­ness jak i nawet najmniej­szych miesz­ka­niach. Będą także częścią budo­wania cieka­wego klimatu wpra­wia­ją­cego w zado­wo­lenie klientów czy też gości.

Cegły solne znaj­dziecie w naszych sklepach:

solnysklep.pl i produktysolne.pl

Nasze obiekty wybu­do­wane przy użyciu cegieł solnych znaj­dziecie na stronie:

solana.pl/budowagrotsolnych

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2