Zaznacz stronę
Wróć

Ile kosztuje grota solna?

Ile kosztuje budowa groty solnej?

W inter­necie krąży wiele mitów i opinii na ten temat. Czy grota solna kosz­tuje 100 000 zł czy może 200 tysięcy złotych. Ile trzeba wydać, aby wzbo­gacić ofertę hotelu czy pensjo­natu o ten bardzo ciekawy i coraz bardziej popu­larny element strefy well­ness i SPA

Prawda jak zwykle jest trochę różna od rozpo­wszech­nio­nych opinii i osta­tecznie w więk­szości przy­padków nasi rozmówcy są zasko­czeni — mile zasko­czeni 

Chętnie odpo­wiemy na wszelkie pytania kiedy Państwo zadzwo­nicie, a poniżej można znaleźć więcej infor­macji na temat od czego zależy wycen

Kolor i fakturę natu­ral­nych cegieł solnych podkre­ślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­cze­snych i energo­oszczędnych systemów oświe­tle­nio­wych. Dzięki temu uzysku­jemy niesa­mo­wite efekty wizu­alne ukazując wewnętrzną struk­turę soli.

Podłoga wyko­nana może być z cegieł solnych, czasem w całości podświe­tlo­nych lub po prostu, z natu­ralnej soli kamiennej o ziar­ni­stości około 5 mm. Gwieź­dziste podświe­tlenie sufitu czasem będzie przy­po­minać Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pier­ście­niami, a czasem po prostu rozgwież­dżone niebo.

Koniecznym dopeł­nie­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapra­szamy do obej­rzenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­strzeni, aranżacji.

Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są: Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są:

• Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze — ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unoszący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urzą­dzenia medyczne – gene­ra­tory solne)

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Zapra­szamy do galerii, aby zoba­czyć nasze możli­wości aran­ża­cyjne i do kontaktu celem omówienia Państwa potrzeb i możli­wości lokalowych.

Wycena groty solnej

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2