Zaznacz stronę
Wróć

Renowacja, przebudowa i remont sauny

Renowacja i remont sauny

Zasta­na­wiasz się, czy można jakoś odnowić Twoją starą saunę? Jakoś ją uratować, może trochę zmienić, ale jedno­cze­śnie nie wydać kroci. Zadzwoń, a zapro­po­nu­jemy ciekawe rozwią­zania i na pewno pomo­żemy oszczę­dzić. Remont sauny jeszcze dziś.

SAUNY — remont i renowacja

Reno­wacja lub remont sauny to pojęcia i proces niezbyt lubiane przez firmy sprze­da­jące sauny. Najczę­ściej dopiero po “wizji lokalnej” i poznaniu ocze­kiwań oraz prze­wi­dzia­nego budżetu, wiadomo co można zrobić i w jakim procencie będzie to odpo­wiadać wyma­ga­niom właści­ciela. Spoty­kamy się też z bardzo różnymi pomy­słami doty­czą­cymi prze­bu­dowy. Remont lub moder­ni­zacja sauny to wyzwanie które niestety jest czaso­chłonne i wymaga cier­pli­wości. Czasem jeśli inwe­stor ma jasną koncepcję rozbu­dowy lub prze­bu­dowy, udaje się uzyskać osza­ła­mia­jący efekt. W innych przy­pad­kach lub zbyt niskich budże­tach, staramy się zapro­po­nować zmiany, które zmienią pierwsze wrażenie i uatrak­cyjnią pobyt gości. Dodat­kowo być może znajdą Państwo prze­strzeń, aby zaaran­żować ciekawą strefę odpo­czynku — budowa grot solnych.

Na czym może polegać renowacja sauny?

Moder­ni­zacja  i remont sauny bardzo często wymaga wymiany pieca i/lub sterow­nika. Najważ­niejsze oczy­wi­ście jest popra­wienie wyglądu ścian, często również ławek. Możemy zapro­po­nować tutaj kilka możliwości.

Ciekawy i widoczny efekt daje montaż panelu ścien­nego z w okolicy pieca — wyko­na­nego z kamienia, łupka, kwar­cytu lub soli. Wszystkie te mate­riały można dobrać w taki sposób, aby dobrze wpisy­wały się w otoczenie sauny i inne elementy strefy SPA lub łazienki.

Inne elementy, których zmiana w sposób widoczny prze­kształci naszą saunę w nowy i ciekawy moduł naszej strefy Well­ness, to ściany. Tutaj również, w zależ­ności od stanu drewna na ścia­nach, możemy zapro­po­nować wymianę frag­mentów lub całych ścian, zasto­so­wanie innego drewna, oczysz­czenie istnie­ją­cych listew lub ciekawą aran­żację i wymianę frag­mentów ścian na ściany solne. W przy­padku wybrania opcji remontu sauny i wmon­to­waniu nowej ściany solnej — jednej lub dwóch — prze­kształ­cimy naszą saunę w praw­dziwą saunę solną. Efekt jest naprawdę osza­ła­mia­jący i chyba najbar­dziej efek­towny. Dodat­kowe zmiany, jakie będą widoczne to np. wymiana oświe­tlenia, wyko­nanie podświe­tleń kolo­ro­wych “podła­wo­wych” lub montaż nowych lamp w saunie. Wszystkie te opcje dadzą niesa­mo­wite efekty, ale warto pamiętać, żeby nie zapla­nować wszyst­kich elementów na raz. Staramy się dora­dzać, aby uzyskać efekt elegancji i fantazji. Nie “choinki”.

Remont sauny — ciekawostka.

Najrza­dziej, ale coraz częściej wybie­raną opcją moder­ni­zacji sauny jest doło­żenie do jej wypo­sa­żenia tężni solnej. Efekt jest wspa­niały, jednakże tego typu “moder­ni­zacja” sauny, możłiwa jest w więk­szych powierzchniach.

Zapra­szamy do kontaktu.

Nasze propozycje

Chcemy pomóc uratować, często warto­ściowe i dobrze dawno temu zbudo­wane elementy SPA i Well­ness — sauny. Staramy się aby po reno­wacji wyglą­dały lepiej, niż gdy były nowe.

Wasze wymagania

Przed­staw nam Swoje pomysły i para­metry Twojej nowej sauny, które pozwolą nam jak najbar­dziej rzetelnie odnieść się do tematu i pozy­tywnie zasko­czyć rozwiązaniami.

Sauna solna — rezultat  przebudowy ?

{

Nie spodzie­wałem się, że można uzyskać taki efekt w mojej starej saunie i jeszcze uratować stare ławki. Polecam i dziękuję.”

- Pan Zbigniew

Sauna 6 m² ( rok budowy sauny 2007 — prze­bu­dowa na saunę solną 2018)

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2