Zaznacz stronę
Wróć

Koloroterapia

Koloroterapia

Czym jest kolo­ro­te­rapia? Kolor – to energia. Każdy kolor ma swoją własną okre­śloną długość fali i często­tli­wość. W rezul­tacie, odbie­ramy kolory nie tylko za pośred­nic­twem wzroku, ale również absor­bując go podświa­domie poprzez skórę. Prze­ni­kając nasze ciało, kolor inicjuje reakcje chemiczne, które oddzia­łują na funk­cjo­no­wanie różnych organów i układów naszego orga­nizmu. Kolor pozy­tywnie wpływa na tkanki skóry oraz cały orga­nizm, uspraw­niając prze­pływ energii, zwiększa odpor­ność naszego orga­nizmu. Nagro­ma­dzona energia dodaje nam sił, by zwal­czać choroby.

A jakie kolory domi­nują w GROTACH SOLNYCH SOLANA, tych do których zapra­szamy naszych gości i tych, które budu­jemy na całym świecie?

Poma­rań­czowy –

jest kolorem rado­snym, kolorem szczę­ścia, kreatyw­ności i ciepła, łączącym energię fizyczną z poszcze­gól­nymi cechami mental­nymi. To kolor tworzenia i zdol­ności przy­sto­so­wania się. Wywo­łuje dobre samo­po­czucie i pogodę ducha. Kolor poma­rań­czowy symbo­li­zuje ciepło, dobrobyt oraz powo­dzenie i nawią­zuje do poczucia własnej wartości, np. poma­rań­czowa ściana w jadalni sprzyja jedności rodziny, poma­rańcz zacho­dzą­cego słońca – relak­sacji i rozluźnieniu.

Żółty –

to kolor inte­lektu, wnikli­wości i percepcji. W dawnych czasach był to kolor, który symbo­li­zował życie i radość. Żółty nawią­zuje do własnej wartości i tego, jak postrze­gamy i jak się czujemy sami ze sobą. Jest kolorem osobo­wości i ego. Dobrze oddzia­łuje na psychikę, gdy jesteśmy przy­gnę­bieni lub dopada nas stan melan­cholii. Jest kolorem dla jasnego myślenia, obiek­tyw­ności, pewności i uroku. Dla przy­kładu, biznes­menom doradza się noszenie żółtych krawatów dla dodania pewności siebie.

Niebieski –

oddzia­łuje kojąco i łago­dząco na psychikę. Jest kolorem medy­tacji i ducho­wego rozwoju – odpręża umysł. Niebieski jest kolorem prawdy, oddania, spokoju i szcze­rości. Jest kolorem wyższych cech, zalet umysło­wych. Niebieski nawią­zuje do auto­ek­spresji. Jest kolorem pokoju, wygody i wiarygodności.

Właśnie te kolory wystę­pują także w lampach solnych. Dwa pierwsze – poma­rań­czowy i żółty – w lampach solnych natu­ral­nych oraz lampach solnych rzeź­bio­nych nato­miast niebieski wystę­puje dodat­kowo w lampach solnych z diodami LED.

Widzimy zatem jak ważne dla naszego zdrowia są różnego rodzaju produkty solne. Grota, jaskinia solna, sauna solna na pewno zapewnią każdemu hote­lowi, pensjo­na­towi i czy centrum SPA dodat­ko­wych klientów. Aran­żacje solne nadadzą każdemu wnętrzu odpo­wiedni klimat – wzbo­gacą design oraz pięknie oświetlą nie wspo­mi­nając o zdro­wotnym dzia­łaniu oświe­tlo­nych cegieł solnych oraz natu­ralnym joni­zo­waniu powie­trza w pomiesz­czeniu przez sól.

Dodajmy, że każdy z nas może stwo­rzyć w swoim otoczeniu warunki umoż­li­wia­jące kolo­ro­te­rapię. Wystarczy kilka lamp solnych w całym domu i i możemy cieszyć się pięknym oświe­tle­niem wspo­ma­ga­jącym nasz układ nerwowy oraz wyeli­mi­no­wa­niem tzw. zjawiska elektrosmogu.

Chcecie mieć u siebie grotę solną, saunę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też aran­żację solną? Nic prost­szego! Skon­taktuj się z nami a my zajmiemy się całą resztą: https://solana.pl/budowagrotsolnych

Chcesz kupić lampę solną w sklepie inter­ne­towym? – http://solnysklep.pl

Chcesz kupić lampę solną w sklepie stacjonarnym

lub odwie­dzić jedną z naszych grot solnych? – https://solana.pl/naszegrotysolne

Zapra­szamy!

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2