Zaznacz stronę
Wróć

Serwis groty solnej

Czy mogę prosić serwis groty solnej ?

Serwis groty solnej to temat, który co kilka dni pojawia się w zapy­ta­niach naszych rozmówców i dotyczy nie tylko groty solnej, ale również sauny. Coraz częściej poja­wiają się też tematy zwią­zane z możli­wo­ściami prze­pro­wa­dzenia remontu/odnowienia groty solnej. Czasem również rozbu­do­wania już istnie­ją­cych aran­żacji lub pokoi solnych.

Począt­kowo, niechętnie zabie­ra­liśmy się za ten temat, ale kilka lat temu zaczę­liśmy w “wolnych chwi­lach” prze­pro­wa­dzać serwisy i remonty/renowacje grot solnych. Po kilku akcjach zakoń­czo­nych sukcesem podej­mu­jemy się również remontu sauny, i/lub jej prze­bu­dowy na saunę solną. Teraz stało się to punktem naszej codziennej pracy, czasem posze­rzanej o wyko­nanie braku­jącej insta­lacji wenty­la­cyjnej bądź klimatyzacji. 

Na czym polega serwis groty solnej?

Wracając do tematu, serwis groty solnej najczę­ściej polega na wymianie soli na podłodze i napra­wieniu niedzia­ła­ją­cych od lat świateł. Równie często naprawieniu/“domontowaniu” niewła­ściwie wykonanej/brakującej insta­lacji elek­trycznej lub oświe­tle­niowej. Kolejne nie rzadko wyko­ny­wane prace to czysz­czenie tężni solnej lub czasem jej ponowne urucho­mienie. Zdarza się również montaż dodat­ko­wych ciekawie oświe­tlo­nych paneli solnych itp. elementów.

Konieczne czasem okazuje się popra­wienie frag­mentów znisz­czo­nych ścian solnych, zastą­pienie istnie­ją­cych “nieład­nych” budowli, czymś este­tycznym. Zdarza się również, że potrzebna jest drobna usługa “prze­mu­ro­wania” lub odno­wienia  odpa­da­ją­cych frag­mentów ścian, które są niebez­pieczne i mało estetyczne.

Bardzo często pytani jesteśmy o możli­wość poprawienia/przerobienia tężni solnych. Niestety najczę­ściej już po rozmowie o tech­nicz­nych warun­kach i budowie takiej tężni, zmuszeni jesteśmy odmówić. Po prostu najczę­ściej nie jesteśmy w stanie już niczego naprawić, ponieważ są to “jedno­ra­zowe tęźnio­po­dobne” produkcje z folii i kiep­skiego drewna. Nieszczelne i źle zbudowane.

Często nato­miast wyko­nu­jemy serwis dawno temu zbudo­wa­nych tężni solnych u naszych zapra­co­wa­nych Klientów. Polega on na odświe­żeniu insta­lacji solankowej/wymianie jej na nową, poprawieniu/dołożeniu faszy­no­wych lub tarni­no­wych gałązek. Zdarza nam się odna­wiać kolor, oczysz­czać zbiornik solanki  lub bardzo rzadko nawet wykonać nową obudowę całej tężni solnej.

Co jest najczęściej wykonywanym “serwisem” groty solnej?

Najczę­ściej właści­ciele grot solnych, zabie­gani i nie mający czasu, proszą o komplek­sową wymianę soli na podłodze groty solnej. Czasem wiąże się to z usunię­ciem starej warstwy soli, nie rzadko skamie­niałej, i czasem dobu­do­waniu plat­formy z cegieł solnych przy wejściu do groty solnej.

Serwis groty solnej — ile kosztuje wymiana soli na podłodze groty solnej?

Koszt wymiany soli zależy od wiel­kości groty solnej, a tym samym od ilości soli jaką dostar­czamy i usuwamy. Przy nieska­mie­niałym podłożu, jeżeli koszt tony soli to około 1800 zł netto, nasza usługa to kilkaset złotych plus koszty trans­portu. Sól zużyta może być zabrana przez nas lub wyrzu­cona na miejscu.

zamów serwis już dziś

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2