Vyberte stránku
Wróć

Serwis groty solnej

Czy mogę prosić serwis groty solnej ?

Serwis groty solnej to temat, który co kilka dni pojawia się w zapy­ta­niach naszych rozmó­wców i dotyczy nie tylko groty solnej, ale również sauny. Coraz częś­ciej poja­wiają się też tematy zwią­zane z możliwoś­ciami prze­pro­wad­zenia remontu/odnowienia groty solnej. Czasem również rozbu­dowania już istniejących aranżacji lub pokoi solnych.

Począt­kowo, niechętnie zabie­ra­liśmy się za ten temat, ale kilka lat temu zaczę­liśmy w “wolnych chwi­lach” prze­pro­wadzać serwisy i remonty/renowacje grot solnych. Po kilku akcjach zakońc­zo­nych sukcesem pode­jmu­jemy się również remontu sauny, i/lub jej prze­bu­dowy na saunę solną. Teraz stało się to punktem naszej codzi­ennej pracy, czasem poszer­zanej o wyko­nanie braku­jącej insta­lacji wentyla­cyjnej bądź klimatyzacji. 

Na czym polega serwis groty solnej?

Wracając do tematu, serwis groty solnej najc­zęś­ciej polega na wymi­anie soli na podłodze i napra­wi­eniu nied­zi­a­ła­jących od lat świateł. Równie często naprawieniu/“domontowaniu” niewła­ś­ciwie wykonanej/brakującej insta­lacji elek­try­cznej lub oświ­et­le­ni­owej. Kolejne nie rzadko wyko­ny­wane prace to czysz­c­zenie tężni solnej lub czasem jej ponowne urucho­mi­enie. Zdarza się również montaż dodat­kowych ciekawie oświ­etlo­nych paneli solnych itp. elementów.

Konieczne czasem okazuje się popra­wi­enie frag­mentów znisz­c­zo­nych ścian solnych, zastą­pi­enie istniejących “nieład­nych” budowli, czymś este­ty­cznym. Zdarza się również, że potr­zebna jest drobna usługa “prze­mu­rowania” lub odnowi­enia  odpa­da­jących frag­mentów ścian, które są niebez­pieczne i mało estetyczne.

Bardzo często pytani jesteśmy o możliwość poprawienia/przerobienia tężni solnych. Nies­tety najc­zęś­ciej już po rozmowie o tech­nicz­nych warun­kach i budowie takiej tężni, zmus­zeni jesteśmy odmówić. Po prostu najc­zęś­ciej nie jesteśmy w stanie już niczego naprawić, ponieważ są to “jedno­ra­zowe tęźni­o­po­dobne” produkcje z folii i kiep­skiego drewna. Niesz­c­zelne i źle zbudowane.

Często nato­miast wyko­nu­jemy serwis dawno temu zbudowa­nych tężni solnych u naszych zapra­cowa­nych Klientów. Polega on na odświeżeniu insta­lacji solankowej/wymi­anie jej na nową, poprawieniu/dołożeniu faszy­nowych lub tarni­nowych gałązek. Zdarza nam się odna­wiać kolor, oczysz­czać zbiornik solanki  lub bardzo rzadko nawet wykonać nową obudowę całej tężni solnej.

Co jest najczęściej wykonywanym “serwisem” groty solnej?

Najc­zęś­ciej właś­ci­ciele grot solnych, zabie­gani i nie mający czasu, proszą o komplek­sową wymianę soli na podłodze groty solnej. Czasem wiąże się to z usunię­ciem starej warstwy soli, nie rzadko skami­e­ni­ałej, i czasem dobu­dowaniu plat­formy z cegieł solnych przy wejściu do groty solnej.

Serwis groty solnej — ile kosztuje wymiana soli na podłodze groty solnej?

Koszt wymiany soli zależy od wiel­kości groty solnej, a tym samym od ilości soli jaką dostar­c­zamy i usuwamy. Przy nies­ka­mi­e­ni­ałym podłożu, jeżeli koszt tony soli to około 1800 zł netto, nasza usługa to kilkaset złotych plus koszty trans­portu. Sól zużyta może być zabrana przez nas lub wyrzu­cona na miejscu.

zamów serwis już dziś

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2