Zaznacz stronę

Aranżacje solne

Budujemy klimat wnętrza

Aran­żacje solne to stosun­kowo nowa propo­zycja w szero­kiej ofercie naszej firmy. Mimo tego cieszy się dużą popu­lar­no­ścią wśród naszych Klientów. Spra­wiają to zapewne walory este­tyczne, jak i prak­tyczne, bowiem pięknie podświe­tlone cegły solne mogą znaleźć zasto­so­wanie zarówno w hote­lo­wych restau­ra­cjach, centrach SPA & Well­ness, jak i nawet najmniej­szych prze­strze­niach i mieszkaniach.

Dzięki użyciu natu­ral­nych i ekolo­gicz­nych mate­riałów takich jak sól, kamień czy drewno, nasze aran­żacje solne staną się Państwa wizy­tówką i elementem budo­wania niepo­wta­rzal­nego klimatu wpra­wia­ją­cego w zado­wo­lenie Klientów i Gości. Możemy dosko­nale dopa­sować się do ocze­ki­wa­nego charak­teru Waszych prze­strzeni stosując nowo­czesne białe cegły solne z soli krysta­licznej, czy też rusty­kalne, ciężkie i ogromne bloki soli himalajskiej.

Ciekawą propo­zycją i pomy­słem są solne gabi­nety masażu. Takie rozwią­zanie sprawdza się nawet w niewielkim pomiesz­czeniu. Ściany wyko­nane są z podświe­tlo­nych cegieł solnych przez co powie­trze jest zjoni­zo­wane ujemnie, a odprę­ża­jący masaż jest jeszcze przy­jem­niejszy i zdrowszy, i bardziej atrakcyjny.

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2