Zaznacz stronę

Tężnia solna

Tężnia solna (solan­kowa) począt­kowo służyła produkcji soli jadalnej. Dzisiaj zmie­niły one swoje prze­zna­czenie i wyko­rzy­stu­jemy ich dobro­czynne dzia­łanie, umiesz­czając je w hote­lach, parkach i stre­fach odpoczynku.

Tężnia solna jest już nie tylko domeną miej­sco­wości uzdro­wi­sko­wych i często ich symbolem, ale powoli staje się, jak sauny czy baseny, stan­dar­dowym wypo­sa­że­niem stref Spa i Well­ness. Charak­te­ry­styczny mikro­klimat wystę­pu­jący w pobliżu tężni i powie­trze silnie nasy­cone związ­kami mine­ral­nymi, pozy­tywnie wpływa na ogólną poprawę samo­po­czucia i zdrowie. Tężnia solna na pewno uzupełni, wzbo­gaci i nada bardziej lecz­ni­czego i zachę­ca­ją­cego charak­teru Państwa obiektom. Zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy tężni solnej i do kontaktu.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakoń­czo­nych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudzie­sto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzy­sta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu. tężnia solna

Tężnia solna lub solan­kowa, obok groty solnej, pokoju inha­la­cyj­nego czy sauny solnej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwa­lają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powią­zaniu z naturą i ocze­ki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości.

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy tężni solnej i kontaktu. Tutaj znaj­dziesz więcej infor­macji na temat tężni solnej (tężnia solan­kowa)

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub tele­fo­niczny. Tel. 512360370 lub 512360350

Tężnie solne

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2