Zaznacz stronę

Ściana solna

Ściany solne budowa — z cegły solnej stały się popu­larnym i luksu­sowym elementem nowo­cze­snych obiektów SPA/wellness w hote­lach, jak również w domach prywat­nych i rezy­den­cjach. Ściany solne stanowią element groty solnej, pokoju solnego inha­la­cyj­nego lub fińskiej sauny solnej. Zapo­znaj się z infor­ma­cjami i zastanów, gdzie zbudu­jesz Swoją pierwszą solną ścianę.

Budowa i materiały — ściana solna

Kolor, fakturę i natu­ralne “zanie­czysz­czenia” cegieł solnych podkre­ślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­cze­snych i energo­oszczędnych systemów oświe­tle­nio­wych. Dzięki temu otrzy­mu­jemy niesa­mo­wite efekty wizu­alne, które ukazują wewnętrzną niere­gu­larną struk­turę soli. Ściana solna budowa z cegły solnej

Kolo­ry­styka i powierzchnia ściany solnej może być dowolnie kształ­to­wana. Montaż i rzemieśl­niczy tryb powsta­wania takiej ściany, może nie przy­śpiesza tego procesu, ale pozwala uzyskać ocze­ki­wany efekt. A joni­zacja ujemna prze­strzeni wokół ściany solnej wydaje się tylko dodat­kiem. Ścina solna budowa koszt cena

Nowoczesna ściana solna z cegieł solnych i nie tylko. Wariacje.

Możliwym uzupeł­nie­niem strefy, gdzie umiej­sca­wiamy ścianę solną, często są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapra­szamy do obej­rzenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, tej która pasuje do Państwa prze­strzeni, aran­żacji. z cegły solnej Ściana solna budowa cena montaż ściana solna w salonie ściana solna w sypialni

Zdrowie i sól. Ściana solna ( z cegły solnej) oprócz niesa­mo­wi­tego wyglądu, stanie się Państwa natu­ralnym produ­centem jonów ujem­nych. Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze pozy­tywnie wpłynie na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i może ułatwiać zasy­pianie. Dodat­kowe zasto­so­wanie w takiej prze­strzeni np. gene­ra­tora zjoni­zo­wa­nego tlenu pozwoli nam stwo­rzyć własną strefę zdrowia. Ściana solna w sypialni saunie salonie domu Zapra­szamy do kontaktu.

Nasza ściana z cegły solnej może mieć kolor łoso­siowo-poma­rań­czowy lub biały, ale możliwe są oczy­wi­ście różne poła­czenia tych dwóch kolorów. To zależy tylko od Ciebie i stylu, który prefe­ru­jesz. Zdarza się, że wystrój wnętrza skłania nas do wybrania właśnie białych odcieni soli. Wówczas wnętrza, w których wyróż­niają się metal, beton i szkło będą bardziej spójne. Możemy korzy­stać też z zimnych odcieni bieli w podświe­tle­niach i uzyskać osza­ła­mia­jący chłodny efekt. Skon­taktuj się z nami , a posta­ramy się dora­dzić, wyko­rzy­stując nasze doświad­czenie. Ściana solna budowa z cegieł solnych hima­laj­skich saunie

Zapra­szamy do galerii zdjęć, aby zoba­czyć nasze możli­wości aran­ża­cyjne, kolo­ry­stykę i zreali­zo­wane ściany solne . Prosimy o telefon celem omówienia Państwa potrzeb i indy­wi­du­alnej specy­fiki pomiesz­czeń.       Zadzwoń tel. 512 360 370 lub tel. 512 360 350.

Ściana solna budowa koszt cena z cegły solnej

Ściana solna z cegły solnej budowa pokój solny

Co to jest ściana solna, ściana z cegły solnej?

Ściana solna (budowa cena koszt) to ściana zbudo­wana z bloków, cegieł, płytek lub brył soli. Sól hima­lajska, znana również jako różowa lub poma­rań­czowa, to sól kamienna wydo­by­wana w kopal­niach soli u podnóży Hima­lajów. Najpięk­niejsze i odpo­wiednie cegły solne są właśnie wyko­nane z soli hima­laj­skiej. Aby cieszyć się własną solną ścianą z soli hima­laj­skiej i korzy­stać z jej walorów, upewnij się, że masz odpo­wiednie miejsce na solną ścianę. Każda prze­strzeń /pokój  w Twoim domu, hotelu czy gabi­necie, będzie właściwym miej­scem na taki montaż. Staraj się oczy­wi­ście wybrać takie miejsce, które pozwoli właściwie wyeks­po­nować, mającą powstać ścianę. Na pewno uzyskasz wrażenie luksusu, który podniesie prestiż tej prze­strzeni. W zasa­dzie, w miejscu montażu potrze­bu­jesz tylko prąd. Oczy­wi­ście miejsce, gdzie ściana solna będzie zamon­to­wana, powinno być miej­scem suchym. Ściana solna budowa.

Gdzie można postawić ścianę solną z cegły himalajskiej lub innej soli ?

Ścianę solną z cegieł solnych hima­laj­skich lub innych rodzajów soli (np. z cegieł z soli z Morza Martwego) można umiej­scowić wszę­dzie tam, gdzie zależy nam, aby miejsce to stało się luksu­sowe i robiło wrażenie na odwie­dza­ją­cych. Dodat­kową korzy­ścią, jest stwo­rzenie w tej strefie zdro­wego „klimatu”, który otrzy­mu­jemy jakby przy okazji, poprzez zwięk­szenie ilości jonów ujem­nych w powie­trzu. Sól jest po prostu natu­ralnym produ­centem jonów ujem­nych. Ściana solna budowa z cegieł solnych
Ściany solne często monto­wana są w saunach, stre­fach SPA i well­ness, w domach prywat­nych i hote­lach. Jeśli chcesz, aby wszyscy mówili o Twoim SPA/salonie/strefie well­ness , montaż ściany solnej będzie idealnym wyborem. słona woda Ściana solna budowa. Ściana solna w sypialni w salonie w saunie

Czy mogę postawić ścianę solną z cegieł himalajskich w salonie w domu ?

Tak, ściana solna budowa jest często wybie­rana jako element deko­ra­cyjny w domach prywat­nych, ale także w luksu­so­wych poko­jach hote­lo­wych i pensjo­na­tach. Dosko­nałym wyborem jest umiesz­czenie ściany solnej w prywatnej strefie SPA i well­ness. Luksus tam można uzyskać na wiele sposóbów, ale coraz częściej właśnie ściana solna staje się jego wyznacznikiem.

Jaki kolor może mieć ściana solna?

Ściana solna może być zbudo­wana z białych lub poma­rań­czo­wych hima­laj­skich cegieł, płytek, bloków solnych. Możemy również wybrać kolor podświe­tlenia użytego podczas montażu.

Oświe­tlenie LED możne w zasa­dzie być dowol­nego koloru, jednakże staramy się, aby ściana solna była raczej luksu­sowa i elegancka, niż jarmarczno-baza­rowa. Wybie­ramy najczę­ściej kolory ciepłej lub zimnej bieli. Czasem doda­jemy coś niebie­skiego. Możliwe jest również zasto­so­wanie podświe­tlenia RGB z pełną paletą barw.

Ile kosztuje ściana solna?

Niestety cena zakupu/zbudowania ściany solnej zależy od wielu czyn­ników. Ściana solna może zostać zbudo­wana z białych lub poma­rań­czo­wych cegieł solnych wyko­na­nych z soli hima­laj­skiej. Bloki lub cegły solne mogą mieć bardzo różny wymiar i grubość. Możemy dowolnie wybierać spośród wielu mate­riałów — od cegieł o grubości 2,5 cm do bloków solnych o grubości 6–8cm. Wiel­kość również waha się od 10cmx20cm do ogrom­nych i cięż­kich płyt solnych o wiel­kości 50cm x 50cm. Cena takich bloków w prze­li­czeniu na metr kwadra­towy jest kilku­krotnie wyższa niż cegieł o najmniej­szym wymiarze. Trzeba jednakże powie­dzieć, że każdy z tych mate­riałów, nieza­leżnie od grubości i wiel­kości, wygląda rewe­la­cyjnie i na pewno zrobi wrażenie na każdym, kto taką ścianę będzie oglądał. Ściana z cegły solnej

Montaż można wykonać w tech­no­logii klejenia cegły lub w tech­no­logii “bezkle­jowej”. Tech­nika ukła­dania bez kleju jest bardziej odpo­wiednia dla pomiesz­czeń o dużej wilgot­ności. Cena za metr kwadra­towy ściany solnej zaczyna się od około 1800 zł za metr kwadra­towy. A wszystko zależy od wiel­kości projektu i użytych mate­riałów. Zapra­szamy do kontaktu, a na pewno będziemy w stanie znaleźć odpo­wiednie i satys­fak­cjo­nu­jące rozwią­zanie. Ściana solna w sypialni w salonie lub domu

Czy można wykonać ścianę solną lub panel solny w saunie? 

Ściana solna w saunie? Oczy­wi­ście że tak. Ta mody­fi­kacja Państwa sauny fińskiej zmieni ją nie do poznania. Sprawi również, że poza podnie­sioną tempe­ra­turą, dodat­kowo będziecie Państwo mogli prze­bywać w wysoko ujemnie zjoni­zo­wanej prze­strzeni. Pozwoli to szyb­ciej i pełniej zrelak­sować się i odpo­cząć. ściana solna w sypialni w salonie w domu w saunie Ściana solna budowa

Oczy­wi­ście nie można pominąć wyglądu takiej sauny. Stanie się ona niepo­wta­rzalnym i bardzo luksu­sowym elementem każdego Well­ness i SPA. Zadzwoń i dowiedz się, co można zrobić w Państwa saunie. Może da się zmoder­ni­zować i odnowić już trochę seniorski wytwór, a może planu­jecie rozbudować/dobudowac coś nowego? Wówczas na pewno warto wziąć pod uwagę właśnie saunę solną.

Ściana solna w sypialni ? 

Ściana solna w sypialni to bardzo dobry pomysł. Ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze będzie cały czas pomagać się zrelak­sować. Ciepłe barwy cegieł hima­laj­skich pomogą nam zasnąć i sprawią, że będziesz chciał tam przebywać.

Ściana solna w sypialni i ściana w saunie solnej to ten sam pomysł, ale różnie wyko­rzy­stany i zreali­zo­wany. Zapra­szamy do kontaktu, abyście Państwo mogli cieszyć się wspa­niałą własną ścianą solną. 
Zadzwoń tel. 512 360 370 lub tel. 512 360 350.

Ściana solna budowa koszt cena z cegły solnej

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2