Zaznacz stronę

Sauna solna i sauna fińska

Relaks i energia

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powie­trza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świe­żości. Deli­katne oświe­tlenie, ciepła kolo­ry­styka i odpo­wiednia muzyka pozwolą dosko­nale odprężyć się w „towa­rzy­stwie” soli mającej ponad 250 milionów lat. Nowo­czesny charakter wnętrz Państwa strefy, możemy podkre­ślić np. stosując cegły z białej soli krysta­licznej z wybranym rodzajem dopa­so­wa­nego światła.

Oferu­jemy komplek­sowe wyko­nanie dowolnej sauny solnej – zobacz nasze reali­zacje. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – każda sauna jest projek­to­wana według indy­wi­du­al­nych prefe­rencji i może zostać dopo­sa­żona w wybrane dodatki. Istnieje również możli­wość połą­czenia sauny solnej z innymi rodza­jami saun. Propo­nu­jemy też saunę fińską lub parową.

Prosimy też zapo­znać się z naszą ofertą reali­zacji na Państwa terenie tężni solnej. Ten ciekawy pomysł zago­spo­da­ro­wania terenu na zewnątrz hotelu, pensjo­natu lub domu, dosko­nale wpisuje się w koncepcję rozsze­rzenia strefy Well­ness i SPA poza obiekt i uroz­ma­icenia oferty bez koniecz­ności rozbu­dowy lub zmiany projektu. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakoń­czo­nych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudzie­sto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzy­sta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu. Sauna solna fińska

Sauna fińska solna, obok groty solnej, pokoju inha­la­cyj­nego czy tężni solan­kowej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwa­lają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powią­zaniu z naturą i ocze­ki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości.

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy sauny solnej i kontaktu.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa sauny.

Sauna fińska solna

Jak wygląda sauna fińska?

Sauna fińska, jak nietrudno wyde­du­kować z nazwy, ma swoje korzenie w Finlandii, gdzie jako element tamtej­szej tradycji, do dnia dzisiej­szego jest wypo­sa­że­niem wielu domostw. Jest to pomiesz­czenie wybu­do­wane z drewna lub wyło­żone drewnem. Najczę­ściej jest to drewno cedrowe lub jodła kana­dyjska. W środku umiesz­czone są ławki, zwykle schod­kowo, również wyko­nane z drewna. Powie­trze w saunie fińskiej jest suche, ma około 15% wilgot­ności, dlatego też nierzadko ten rodzaj sauny nazy­wany jest sauną suchą. Tempe­ra­tura wewnątrz wynosi od 80 do 120 stopni. Sauna

Jak korzy­stamy z tego typu sauny?

Pobyt w saunie fińskiej powi­nien trwać około 8 do 12 minut. Ważnym aspektem jest strój. Unikamy strojów kąpie­lo­wych oraz zbyt­niego owijania się ręcz­ni­kiem. Najle­piej w saunie prze­bywać nago, wówczas ciało nagrzewa się w najod­po­wied­niejszy sposób. Siadamy lub kładziemy się na ławecz­kach, unikamy chodzenia. Po upływie odpo­wied­niego czasu wycho­dzimy i schła­dzamy ciało pod prysz­nicem, na chłodnym powie­trzu, czy też w śniegu lub zbior­niku z wodą, w zależ­ności od dostęp­nych warunków. Osuszamy się i powta­rzamy cykl do 2 lub 3 razy. Sauna solna

 Jakie korzyści zdro­wotne daje sauna fińska?

Korzy­stanie z owej sauny niesie za sobą szereg korzyści zdro­wot­nych. Wzrost tempe­ra­tury ciała wywo­łany prze­by­wa­niem w saunie przy­spiesza krążenie krwi, poprawia ukrwienie organów wewnętrz­nych, przy­spiesza prze­mianę materii, pomaga usuwać toksyny. Naprze­mienne rozgrze­wanie i chło­dzenie ciała hartuje je i uruchamia  mecha­nizmy obronne w orga­ni­zmie, co prze­kłada się na podno­szenie odporności.

 Wska­zania

 Zabiegi w saunie fińskiej przy­niosą ulgę osobom cier­piącym na bóle reuma­tyczne, bóle mięśni, astmę, zabu­rzenia krążenia obwo­do­wego, niedo­krwi­stość, spadki ciśnienia tętni­czego, problemy skórne, szcze­gólnie skłon­ność do wypry­sków. Ponadto korzy­stanie z owej sauny poprawia trawienie i przy­spiesza prze­mianę materii, co z pewno­ścią docenią osoby pragnące zrzucić nieco wagi lub zwyczajnie dbające o jej poprawne utrzy­manie. Pobyt w saunie fińskiej to także skuteczna forma relaksu i odprę­żenia, ciepło poprawia nastrój, łagodzi psychiczne napięcia, niwe­luje zmęczenie. Zaleca się więc korzy­stanie osobom ciepiącym na depresję oraz nara­żonym na długo­trwały stres, zner­wi­co­wanym. Sauna solna

 Prze­ciw­wska­zania

 Pomimo ogromnej ilości zalet i korzyści jakie dają zabiegi w saunie fińskiej, niestety nie każdy może sobie pozwolić na jej odwie­dzanie. Do prze­ciw­wskazań należą: nadci­śnienie tętnicze, choroby serca, niewy­dol­ność krążenia, niewy­dol­ność serca, choroba wień­cowa, guzy, wrzody, ostre stany astma­tyczne, epilepsja, jaskra, klau­stro­fobia, choroby wene­ryczne. Nie zaleca się również aby osoby starsze i małe dzieci korzy­stały z sauny fińskiej, a także kobiety w ciąży oraz w trakcie menstru­acji. Wszel­kiego rodzaju infekcje, trwa­jące choroby, ostre stany zapalne, wysoka gorączka również są prze­ciw­wska­za­niem. Sauna solna

Sauna solna

Ogólne informacje.

Sauna solna to stosun­kowo nowy pomysł na wyko­rzy­stanie soli i jej lecz­ni­czych właści­wości. To także ciekawa możli­wość zago­spo­da­ro­wania i posze­rzenia ofert stref SPA i Well­ness. Dzięki zasto­so­waniu solnych elementów w saunie stwo­rzymy nie tylko niepo­wta­rzalne wnętrze, sprzy­ja­jące odprę­żeniu, ale i spotę­gu­jemy z dzia­łanie zdro­wotne sauny. Sól obecna w saunie solnej sprawi, że powie­trze w jej wnętrzu będzie zjoni­zo­wane ujemnie i wzbo­ga­cone w mine­rały. Sauna fińska solna

Jak działa sauna solna na organizm?

Dzia­łanie sauny solnej jest nieco zbli­żone do dzia­łania groty solnej. Ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze, pełne natu­ral­nych mine­rałów wzmacnia i oczyszcza drogi odde­chowe, łagodzi podraż­nienia, wzmacnia błony śluzowe w ukła­dzie odde­chowym, co w dużym stopniu przy­czynia się do ogól­nego podno­szenia odpor­ności organizmu.

Minerały, które między innymi występują w saunie solnej to:

-wapń — wzmacnia błony śluzowe, podnosi odpor­ność, łagodzi podraż­nienia, regu­luje funkcje  układu krwionośnego,

- jod — wspo­maga poprawne dzia­łanie tarczycy,
- magnez — wpływa na układ krwio­nośny i nerwowy, wspo­maga rege­ne­rację po wysiłku,
- potas, sód — korzystnie wpływa na pracę serca, poprawia ukrwienie skóry i narządów,
- żelazo — poprawia struk­turę krwi, jest skład­ni­kiem hemo­glo­biny,
- selen — wpływa korzystnie na kondycję skóry.

Ponadto prze­by­wanie w saunie solnej jest dosko­nałą formą odprę­żenia i relaksu. Deli­katne oświe­tlenie wewnątrz, często nastro­jowa muzyka, tworzą niezwykły klimat, w którym możemy spędzić miło czas, ukoić nerwy, zmniej­szyć napięcie mięśni. Sauna solna fińska sucha

Sauna solna

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2