Zaznacz stronę

CHATA SOLNA

Chata solna Solana to koncept mający na celu uroz­ma­icenie Państwa terenu przy domu, pensjo­nacie lub hotelu. Obok tężni solnych zewnętrz­nych lub saun, chata solna będzie kolejnym elementem zewnętrznej infra­struk­tury Well­ness i SPA. W chacie solnej można odpo­cząć po długim spacerze, kąpieli w basenie lub pobycie w saunie. Powsta­jąca w chacie solnej ujemna joni­zacja powie­trza zrelak­suje i doda poczucia świe­żości. Elementy ciepłego oświe­tlenia, duże bryły solne, ciekawe kolumny, słupy i inne konstrukcje wyko­nane w całości z soli mogą znacząco uroz­ma­icić i wyróżnić ten element Państwa strefy SPA, a całemu obiek­towi dodać atrakcyjności. 

Oferu­jemy komplek­sowe wyko­nanie chaty solnej o dowolnej wiel­kości, styli­styce i kształcie. Wszystko to może być dopa­so­wana do Państwa potrzeb i warunków terenu, gdzie chata znaj­dzie swoje miejsce. Chata solna może stanowić dosko­nałe uzupeł­nienie już istnie­jącej infra­struk­tury SPA, tak wewnętrznej jak i zewnętrznej. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i z chęcią dopa­su­jemy się do Państwa prefe­rencji. Każda chata solna jest projek­to­wana według indy­wi­du­al­nych ustaleń i może zostać dopo­sa­żona w wybrane dodatki. Istnieje również możli­wość połą­czenia chaty solnej z sauną solną lub innymi pomy­słami na zago­spo­da­rownie tej przestrzeni. 

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakoń­czo­nych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudzie­sto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzy­sta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu.

Służymy poradą i propo­nu­jemy wiele cieka­wych rozwiązań, które z pewno­ścią pomogą zbudować kompletną strefę SPA i well­ness, jedno­litą i spójną w styli­styce. Zapraszamy.

Chaty solne i sauny solne, obok groty solnej, pokoju inha­la­cyj­nego czy tężni solan­kowej, to elementy, które pozwa­lają nam lepiej służyć i rozwijać Państwa biznes zgodnie z ocze­ki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości. Jesteśmy w stanie dopa­sować nasze reali­zacje do dowolnej styli­styki, pasu­jącej do innych Państwa elementów. 

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy chaty solnej lub innych solnych atrakcji.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania modelu/wersji i „skom­po­no­wania” Państwa własnej chaty solnej.