Salt sauna

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna jonizacja powi­etrza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świeżości. Delikatne oświ­etlenie, ciepła kolorystyka i odpowiednia muzyka pozwolą doskonale odprężyć się w „towarzys­twie” soli mającej ponad 250 milionów lat. Nowoczesny charakter wnętrz Państwa strefy, możemy podkreślić np. stosując cegły z białej soli krys­tal­icznej z wybranym rodzajem dopa­sowanego światła.

Ofer­u­jemy komplek­sowe wyko­nanie dowolnej sauny solnej – zobacz nasze real­izacje. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – każda sauna jest projek­towana według indy­wid­u­al­nych pref­er­encji i może zostać doposażona w wybrane dodatki. Istnieje również możli­wość połączenia Sauny Solnej z innymi rodza­jami saun. Proponu­jemy też saunę fińską lub parową.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakońc­zonych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudziesto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzys­taniem dla zdrowia i relaksu. Dzięku­jemy za to Państwu.

Sauny solne, obok groty solnej, pokoju inhala­cyjnego czy tężni solankowej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwalają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powiązaniu z naturą i oczeki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świadomych Gości.

Dziękując za Państwa zaufanie, zapraszamy do zapoz­nania się z naszą ofertą budowy sauny solnej i kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­ponowania” Państwa sauny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2