Vyberte stránku

Solná sauna

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Pows­ta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powi­e­trza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świeżości. Deli­katne oświ­et­lenie, ciepła kolo­rys­tyka i odpowiednia muzyka pozwolą dosko­nale odprężyć się w „towar­zystwie” soli mającej ponad 250 mili­onów lat. Nowo­c­zesny charakter wnętrz Państwa strefy, możemy podkreślić np. stosując cegły z białej soli krys­ta­licznej z wybranym rodzajem dopa­sowa­nego światła.

Oferu­jemy komplek­sowe wyko­nanie dowolnej sauny solnej – zobacz nasze reali­zacje. Jesteśmy otwarci na Państwa potr­zeby – każda sauna jest projek­towana według indy­wi­du­al­nych prefe­rencji i może zostać dopo­sa­żona w wybrane dodatki. Istnieje również możliwość połąc­zenia Sauny Solnej z innymi rodza­jami saun. Propo­nu­jemy też saunę fińską lub parową.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakońc­zo­nych z sukcesem projektów i naszym prawie dwud­ziesto­letnim doświ­a­d­c­ze­niem w pracy z solą i jej wykor­zysta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu.

Sauny solne, obok groty solnej, pokoju inha­la­cyj­nego czy tężni solan­kowej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwa­lają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powią­zaniu z naturą i oczekiwa­niami, coraz bard­ziej wyma­ga­jących i świa­do­mych Gości.

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapras­zamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy sauny solnej i kontaktu.

Zapras­zamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­nowania” Państwa sauny.

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!



    m2