Seite wählen

Salzsauna

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powie­trza w saunie solnej zrel­ak­suje i da poczucie świeżości. Deli­katne oświet­lenie, ciepła kolo­ry­styka i odpo­wiednia muzyka pozwolą dosko­nale odprężyć się w „towar­zystwie” soli mającej ponad 250 mili­onów lat. Nowo­c­zesny charakter wnętrz Państwa strefy, możemy podkreślić np. stosując cegły z białej soli krysta­licznej z wybranym rodzajem dopa­so­wa­nego światła.

Oferu­jemy kompl­ek­sowe wykonanie dowolnej sauny solnej – zobacz nasze reali­zacje. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – każda sauna jest projek­to­wana według indy­wi­du­al­nych prefe­rencji i może zostać dopo­sażona w wybrane dodatki. Istnieje również możli­wość połąc­zenia Sauny Solnej z innymi rodza­jami saun. Propo­nu­jemy też saunę fińską lub parową.

Nasza firma Solana, może poch­walić się ogromną ilością zakońc­z­onych z sukcesem projektów i naszym prawie dwud­zie­sto­letnim doświad­c­ze­niem w pracy z solą i jej wykor­zysta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu.

Sauny solne, obok groty solnej, pokoju inhala­cy­j­nego czy tężni solan­kowej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwa­lają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powią­zaniu z naturą i ocze­ki­wa­niami, coraz bard­ziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości.

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapras­zamy do zapoznania się z naszą ofertą budowy sauny solnej i kontaktu.

Zapras­zamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa sauny.

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2