Zaznacz stronę

Wrocławskie Centrum Soli — Grota solna Wrocław

w

Kontakt

GROTA SOLNA WROCŁAW
ul. Grabi­szyńska 241A
tel. 512 469 138
e – mail : wroclaw@solana.pl   

Drodzy Klienci, zapra­szamy do naszej groty solnej. Prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w okresie prze­zię­bie­niowym i pełnym wszel­kich zakażeń, ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności. Bardzo cieszymy się, że możemy gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inha­la­cyjne — medyczny gene­rator aero­zolu solnego i ostatnią naszą nowość — gene­rator zjoni­zo­wa­nego tlenu.

.

   

GROTA SOLNA WROCŁAW
grota solna wrocław

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całko­wicie za darmo.

Dla dzieci i opiekunów

Dzieci do trzech lat wchodzą bezpłatnie, powyżej trzech lat płacą za bilet ulgowy. Rodzic lub opiekun wcho­dzący z dziec­kiem poniżej trzech lat płaci za bilet normalny, jeśli dziecko płaci za bilet ulgowy, to opiekun również korzysta z biletu ulgowego.

w

Kontakt

GROTA SOLNA WROCŁAW
ul. Grabi­szyńska 241A
tel. 512 469 138
e – mail : wroclaw@solana.pl       

PROSIMY O TELEFONICZNĄ REZERWACJĘILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Godziny otwarcia:
Pn – Pt:     9.00 – 21.00
Sob.    :   10.00 – 20.00
Niedz.  :   10.00 – 19.00

Seanse rozpo­czy­nają się o pełnych godzinach
i trwają 45 minut.

Seanse bez dzieci – godz. : 13.00, 14.00, 19.00, 20.00

Cennik:

Bilet normalny – 24 zł
(seanse od godz. 10.00 do godz. 20.00)

Bilet normalny –  20 zł (godz. 9.00)
(seans o godzinie 9.00 bez użycia gene­ra­tora solnego)

Bilet ulgowy 17 zł.
(uczniowie, studenci, emeryci, renciści, dzieci pow. 3 lat)

Karnety:

Karnet normalny 10 wejść – 199 zł
Karnet normalny 6 wejść –  126 zł
Karnet ulgowy 10 wejść – 145 zł
Karnet ulgowy 6 wejść – 90 zł

Wrocławskie Centrum Soli — Grota solna Wrocław

Nasza Grota solna Wrocław

WSZYSTKIE SEANSE POZA SEANSEM O GODZ. 9.00 ODBYWAJĄ SIĘ Z UŻYCIEM GENERATORA SOLNEGO!

W naszym mieście Grota solna Wrocław Solana jest miej­scem z „najwięk­szym doświad­cze­niem” w naszych zaso­bach i pierwszą jaka powstała we Wrocławiu. Od początku jej dzia­łal­ności, aż po dzisiaj, cieszy się niesłab­nącą popu­lar­no­ścią. Codziennie gościmy w niej kilka­dzie­siąt osób pragną­cych relaksu, spokoju i odbu­do­wania natu­ralnej odpor­ności orga­nizmu. Odwie­dzają nas osoby w każdym wieku, a naszą dumą jest fakt, iż każda z nich wychodzi z seansu zado­wo­lona! Nasi klienci – tak nowi, jak i ci z więk­szym stażem – zawsze mogą liczyć na pomoc i dobre rady naszego perso­nelu recepcji. W naszym sklepie mogą zaopa­trzyć się w markowe, proz­dro­wotne i unikalne produkty solne marki SOLANA. Tutaj obej­rzysz i kupisz najlepsze lampy solne w sieci — solnysklep.pl

Seanse w grocie solnej SOLANA odby­wają się  z użyciem gene­ra­tora solnego (halo­ge­ne­ra­tora). Jest to zauto­ma­ty­zo­wane urzą­dzenie produ­ku­jące aerozol solny. Wiel­kość uzyski­wa­nych cząste­czek aero­zolu to 1 do 5 mikro­me­trów. Uzysku­jemy przez to mikro­klimat podobny do tego jaki panuje w kopal­niach i sztol­niach np. Wieliczce a także nad samym brze­giem morza podczas burzy czy sztormu. Posia­damy też dodat­kowo gene­rator zjoni­zo­wa­nego tlenu — poczytaj niżej o nim.

GROTA SOLNA WROCŁAW I JEJ UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI

Nasza grota  solna Wrocław to miejsce, w którym panuje wyjąt­kowy mikro­klimat, zbli­żony do nadmor­skiego . Tworzy go bogata zawar­tość mikro­ele­mentów, odpo­wiednia tempe­ra­tura i wilgot­ność powie­trza. Ściany oraz podłoga wyło­żone są solą . Wyka­zuje ona niezwykłe właści­wości lecz­nicze. Zawiera ponad 80 pier­wiastków niezbęd­nych do prawi­dło­wego funk­cjo­no­wania  orga­nizmu. Dodat­kowo joni­zuje powie­trze ujemnie, co ma nieba­ga­telny wpływ na  jakość oddy­chania. Wyłożona — Grota solna Wrocław - jest grubą warstwą soli kamiennej. Spacer w skar­pe­tach po takiej soli stanowi dodat­kowy efekt tera­peu­tyczny. To wspa­niały masaż, który pobudzi istotne recep­tory znaj­du­jące się w stopach .

GROTA SOLNA WROCŁAW I JEJ MIKROKLIMAT

Wyjąt­kowy mikro­klimat zawdzię­czamy dodat­kowo tężniom solnym oraz specja­li­stycznym inhalatorom. 

Grota solna Wrocław to nie tylko sól na podłodze i ścia­nach. Ważny element stanowią pracu­jące w niej urzą­dzenia. Gene­rator aero­zolu solnego Salina Vita  oraz gene­rator zjoni­zo­wa­nego tlenu Salina Vita K1 .

Specja­li­styczny gene­rator   Salina Vita  tworzy bardzo drobną mgiełkę solan­kową. Jako jedyny posiada certy­fikat medyczny. Sprawia ‚że efekt inha­lacji jest dużo większy. Wiel­kość uzyski­wa­nych cząste­czek aero­zolu to 1 do 5 mikro­me­trów. Gene­rator aero­zolu solnego wpływa  na drogi odde­chowe, ale też i  na skórę.

Z kolei medyczny gene­rator tlenowy dostarcza zjoni­zo­wany tlen i poprawia równo­wagę O2. Urzą­dzenie to jest stoso­wane jako terapia i profi­lak­tyka, gdy mamy do czynienia z obni­żonym wysy­ce­niem O2 krwi. Zale­cany  jest też  jako uzupeł­nia­jące leczenie COVID-19 , zwłaszcza w celu ochrony przed uszko­dze­niami płuc. Kolejnym obszarem zasto­sowań jest profi­lak­tyczna poprawa równo­wagi tlenu w celu wzmoc­nienia obrony immu­no­lo­gicznej. Wielu użyt­kow­ników Salina Vita K1 zgło­siło krótsze czasy rege­ne­racji, szybsze reakcje i lepszą zdol­ność koncen­tracji po leczeniu zjoni­zo­wanym tlenem. 

Urzą­dzenie to jest stoso­wane jako terapia i profi­lak­tyka, gdy mamy do czynienia z obni­żonym wysy­ce­niem O2 krwi, lub też jako uzupeł­nia­jące leczenie COVID-19, zwłaszcza w celu ochrony przed uszko­dze­niami płuc (prze­czytaj najnowszy artykuł w Nature Public Health Emer­gency Collec­tion tutaj)

GROTA SOLNA WROCŁAW — zalecenia

Pobyt w Grota solna Wrocław zale­cany jest przede wszystkim przy różnego rodzaju scho­rze­niach górnych dróg odde­cho­wych. Wzmac­niają system odpor­no­ściowy, co jest szcze­gólnie istotne w sezonie jesienno-zimowym.  Jest jednak wiele innych scho­rzeń, w których inha­lacje w grocie są niezwykle wska­zane.  Astma, alergia, stany zapalne zatok ‚choroba niedo­krwienna serca, nadci­śnienie tętnicze, choroby naczyniowe. 

Odwie­dzenie naszej grota solna Wrocław wska­zana jest również w zabu­rzenia nerwi­co­wych, depre­sjach, zespole chro­nicz­nego zmęczenia, zabu­rze­niach o podłożu stre­sowym. Atmos­fera groty solnej ma dzia­łanie silnie relak­su­jące. Oddy­chanie zjoni­zo­wanym, pełnym mikro­ele­mentów powie­trzem  redu­kuje stres i  napięcie nerwowe.

Kolo­ro­te­rapia ( chro­mo­te­rapia) w Grota solna Wrocław ?. Czemu nie. A wszystko to dzięki zasto­so­waniu barw, które umoż­li­wiają fizyczną, emocjo­nalną i umysłową odnowę  orga­nizmu. W połą­czeniu z relak­su­jącą muzyką  przy­nosi to niezwykły efekt . Odpręża umysł co ma zbawienny wpływ na ogólne funk­cjo­no­wanie organizmu. 

Miejska grota solna Wrocław to miejsce z którego może skorzy­stać każdy, nieza­leżnie od wieku. Podział na seanse dla doro­słych lub z dziećmi umoż­liwia wybranie odpo­wia­da­jącej opcji. 

Seans bez dzieci odbywa się przy przy­ciem­nio­nych świa­tłach. Szmer spły­wa­ją­cych solanek i muzyki relak­sa­cyjnej sprzyja głęb­szej relaksacji.

Dla najmłod­szych jest kącik z zabaw­kami. Zabawa w soli jest świetną i zdrową  forma spędzania czasu z pociechami.

GROTA SOLNA WROCŁAW I PYTANIA

Najczę­ściej zada­wane pytania : 

Jak należy się przy­go­tować przed wejściem na seans w grocie solnej?

Do groty wchodzi się w codziennym ubraniu, gdyż nie potrzeba tutaj specjal­nego stroju. Pole­camy jedynie jasne skar­petki, które zakłada się przed wejściem. Dzięki temu dodat­kowo space­rując , masu­jemy stopy.

Czy dzieci również mogą korzy­stać z groty solnej? 

Oczy­wi­ście, szcze­gólnie pole­cane jest to w celu wzmoc­nienia odpor­ności orga­nizmu, ale nie tylko. Seanse w grocie solnej reko­men­do­wane są także w scho­rze­niach aler­gicz­nych i astmie, oraz w czasie rekon­wa­le­scencji po prze­by­tych choro­bach układu oddechowego.

Czy  Grota solna Wrocław jest wska­zana dla kobiet w ciąży ? 

Ogólnie nie ma prze­ciw­wskazań, które unie­moż­li­wiają nam odpo­czynek w naszej jaskini. Nie zaleca się, jak w więk­szości terapii, uczęsz­czania na seanse tylko w przy­padku ciąży zagro­żonej albo zabu­rzeń funkcji tarczycy. Jeśli takie problemy nie wystę­pują,  klimat panu­jący w  grocie sprzyja kobietom spodzie­wa­jącym się dziecka. Powo­duje poprawę odpor­ności orga­nizmu, obniża ciśnienie. Wygodna pozycja leżąca odciąża kręgo­słup i często opuch­nięte nogi.

Jak często powinno się korzy­stać z groty solnej ? 

W celach wspo­ma­gania terapii lecz­ni­czych, aby skutecz­ność była najlepsza, należy odbyć serię co najmniej dzie­sięciu regu­lar­nych seansów. Powinny być powta­rzane 2–3 razy w tygodniu.

Jeśli więc chcesz się zrelak­sować, zadbać o zdrowie lub ciekawie spędzić czas odwiedź nas.

Grota solna Wrocław — zapraszamy.

Zapra­szamy też do naszych grot solnych w Świe­ra­dowie Zdroju i Kudowie Zdroju

Najczę­ściej zada­wane pytania :

DLACZEGO INHALACJE SOLNE IDEALNE DLA DZIECI?

Sól składa się z dwóch ważnych mine­rałów: sodu i chlorku. Oba wzmac­niają nasz układ odpor­no­ściowy. Sól do inha­lacji nawilża również drogi odde­chowe, rozluźnia nagro­ma­dzony śluz i dezyn­fe­kuje. Sól jest zatem szcze­gólnie odpo­wiednia na  zapa­lenie zatok, prze­zię­bienia i prze­zię­bienia, ale także na zapa­lenie oskrzeli, astmę i inne choroby płuc.

Inha­lacja solna  to najlepsza natu­ralna apli­kacja do ochrony dróg odde­cho­wych, gardła i nosa.

W poko­jach solnych dzieci nie zauwa­żają, jak wdychają, są  wdychane w zabawny sposób.

Deli­katna apli­kacja jest  pozba­wiona skutków ubocz­nych  i stanowi opty­malne wsparcie leczenia prze­zię­bienia i zatka­nego nosa.

Podczas wizyty w naszej grocie solnej i po wdychaniu powie­trza o zwięk­szonej zawar­tości cząste­czek soli docho­dzić może do:

- wzrostu często­tli­wości poru­szania się rzęsek, a tym samym do zwięk­szonej ewaku­acji śluzu.

- upłyn­nienia lepkiego śluzu 

- uspraw­nienia mecha­ni­zmów czyszczących 

- nawil­żenie powierzchni błony śluzowej

W solnej sali zabaw/grocie solnej panuje antybakteryjny klimat!

 Słone powie­trze działa anty­bak­te­ryjnie i dezyn­fe­ku­jąco. Dzięki bardzo dużej zawar­tości chlorku sodu działa również prze­ciw­aler­gicznie i hamuje rozwój pleśni i grzybów. Bakterie nie mogą rozwijać się bez prze­szkód i prze­trwać w tak słonym środowisku. 

grota solna wrocław