Wrocławskie Centrum Soli — Grota solna Wrocław

w

Kontakt

GROTA SOLNA WROCŁAW
ul. Grabi­szyńska 241A
tel. 512 469 138
e – mail : [email protected]   

Drodzy Klienci, po okresie wymu­szonej przerwy w naszej dzia­łal­ności, zapra­szamy ponownie do naszej groty solnej. Prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w tym okresie ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy ponownie gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inhalacyjne.

.

   

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit, FITFLEX programu OK SYSTEM – wchodzą do groty solnej całko­wicie za darmo.

Dla dzieci i opiekunów

Dzieci do trzech lat wchodzą bezpłatnie, powyżej trzech lat płacą za bilet ulgowy. Rodzic lub opiekun wcho­dzący z dziec­kiem poniżej trzech lat płaci za bilet normalny, jeśli dziecko płaci za bilet ulgowy, to opiekun również korzysta z biletu ulgowego.

w

Kontakt

GROTA SOLNA WROCŁAW ul. Grabi­szyńska 241A tel. 512 469 138 e – mail : [email protected]       

PROSIMY O TELEFONICZNĄ REZERWACJĘ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Godziny otwarcia: Pn – Pt:     9.00 – 21.00 Sob.    :   10.00 – 20.00 Niedz.  :   10.00 – 19.00

Seanse rozpo­czy­nają się o pełnych godzi­nach i trwają 45 minut.

Seanse bez dzieci – godz. : 13.00, 14.00, 19.00, 20.00

 Cennik:

Bilet normalny – 17 zł (seanse od godz. 10.00 do godz. 20.00)

Bilet normalny –  15 zł (godz. 9.00) (seans o godzinie 9.00 bez użycia gene­ra­tora solnego)

Bilet ulgowy 11,50 zł. (uczniowie, studenci, emeryci, renciści, dzieci pow. 3 lat)

Karnety:

Karnet normalny 10 wejść + 3 gratis – 149 zł Karnet normalny 6 wejść + 2 gratis –  92 zł Karnet ulgowy 10 wejść + 3 gratis – 106 zł Karnet ulgowy 6 wejść + 2 gratis – 67 zł.

WSZYSTKIE SEANSE POZA SEANSEM O GODZ. 9.00 ODBYWAJĄ SIĘ Z UŻYCIEM GENERATORA SOLNEGO!

Grota solna SOLANA we Wrocławiu jest grotą z „najwięk­szym doświad­cze­niem” w naszym zbiorze i pierwszą jaka powstała we Wrocławiu. Od początku jej dzia­łal­ności aż po dzisiaj cieszy się niesłab­nącą popu­lar­no­ścią. Codziennie gościmy w niej kilka­dzie­siąt osób pragną­cych relaksu, spokoju i odbu­do­wania natu­ralnej odpor­ności orga­nizmu. Odwie­dzają nas osoby w każdym wieku i naszą dumą jest fakt, iż każda z nich wychodzi z seansu zado­wo­lona! Nasi klienci – tak nowi jak i ci z więk­szym stażem – zawsze mogą liczyć na pomoc i dobre rady prze­uro­czych pań recep­cjo­ni­stek a w sklepie zaopa­trzyć się w markowe, proz­dro­wotne i unikalne produkty solne marki SOLANA.

Seanse w grocie solnej SOLANA odby­wają się  z użyciem gene­ra­tora solnego (halo­ge­ne­ra­tora). Jest to zauto­ma­ty­zo­wane urzą­dzenie produ­ku­jące aerozol solny. Wiel­kość uzyski­wa­nych cząste­czek aero­zolu to 1 do 5 mikro­me­trów. Uzysku­jemy przez to mikro­klimat podobny do tego jaki panuje w kopal­niach i sztol­niach np. Wieliczce a także nad samym brze­giem morza podczas burzy czy sztormu. Jeden 45 minu­towy seans w naszej grocie odpo­wiada więc kilku­dnio­wemu poby­towi nad morzem i to na samej plaży.