Zaznacz stronę

Wanny SPA z hydromasażem

Wellness dostępne dla każdego wanna SPA z hydromasażem

Wierzymy, że relaks jest ważną częścią zdro­wego stylu życia. Dlatego nasze wanny z hydro­ma­sażem (jacuzzi, wanna ogro­dowa SPA)  oferują wyso­kiej jakości doznania well­ness, które są dostępne dla rodzin z dziećmi, aktyw­nych spor­towców i par, które chcą cieszyć się wspól­nymi chwilami.

Podczas produkcji zwra­camy również uwagę na najdrob­niejsze szcze­góły. Dzięki mate­riałom wyso­kiej jakości  i precy­zyj­nemu wyko­naniu gwaran­tu­jemy wyjąt­kowo długą żywot­ność wszyst­kich naszych wanien z hydro­ma­sażem. (wanna SPA z hydro­ma­sażem, jacuzzi, wanna ogro­dowa) Każda nasza wanna SPA jest testo­wana w warun­kach rzeczy­wi­stych. Napeł­niamy ją wodą, spraw­dzamy każdy element stero­wania wanną, każde połą­czenie i każdą pompę. Następnie wanna jest opróż­niana, suszona i pako­wana w bezpieczny sposób, aby mogła ocze­kiwać na dostawę do Państwa domu. Elimi­nu­jemy w ten sposób 99% poten­cjal­nych błędów.

Projekt, którym można się pochwalić

Cieszymy nie tylko Twoje ciało, ale i oczy. Propo­no­wane wanny z hydro­ma­sażem zapro­jek­to­wane przez wybit­nych archi­tektów, wypełnią każdy ogród nowo­cze­snymi formami i atrak­cyjnym wzor­nic­twem. Równo­cze­śnie dzięki  wybranej spośród wielu opcji okła­dziny wpiszą się idealnie w Państwa przestrzeń .

Linia OKA Design

Wyraźne linie i ponad­cza­sowy design. Projekt naszych 5 modeli wanien z hydro­ma­sażem OKAjuż na pierwszy rzut oka zachwyca nowo­cze­snymi kształ­tami i wspa­niałą okła­dziną. Cieszy jednak nie tylko oczy, ale i ciało. Ergo­no­miczny kształt i prze­my­ślane rozmiesz­czenie dysz zapewni zawsze dosko­nały i skuteczny masaż oraz niczym nieza­kłó­cony relaks –zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej. Wanny oferują również wystar­cza­jąco dużo miejsca nawet dla „wyso­kich” i dużych osób.

Prosimy też zapo­znać się z naszą ofertą reali­zacji innych elementów Państwa SPAłaźni parowejsauny lub odpo­czy­walni solnej. Nasza propo­zycja dosko­nale wpisuje się w częstą ostatnio koncepcję rozsze­rzenia strefy Well­ness i SPA i uroz­ma­icenia oferty. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Linia HC Design

Eleganckie zaokrą­glone krawę­dzie , specjalne wypo­sa­żenie i precyzja w każdym szcze­góle. To nasze wanny z serii HC — dostępne 8 modeli. Ich ergo­no­miczny kształt  zapewnia Twojemu ciału maksy­malny komfort i  dosko­nały masaż hydro­te­ra­peu­tyczny. Wanny oferują również wystar­cza­jąco dużo miejsca dla „wyso­kich” osób i pozwa­lają bawić się niczym w basenie.

Linia Celtic SPA — wanny z hydromasażem

Stan­dar­dowe wypo­sa­żenie wanien z hydro­ma­sażem — wanna SPA z hydro­ma­sażem — Celtic SPA oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. W tej grupie — dostęp­ność 7 modeli — łatwo możesz dopa­sować Swoją wannę do zapla­no­wa­nego budżetu. Ich ergo­no­miczny kształt  zapewnia duży komfort i  skuteczny masaż hydro­te­ra­peu­tyczny . Wanny z tej linii mode­lowej, prze­wi­dują możli­wość korzy­stania z nich przez osoby wysokie. Daje to komfort użyt­ko­wania przez każdego. 

Linia Plug&Play

Wanny z hydro­ma­sażem Plug&Play są po prostu podłą­czane do gniazdka w ścianie 230V i pozwa­lają od razu cieszyć się kąpielą z bąbel­kami. To jest takie proste. Ich ergo­no­miczny kształt  zapewnia duży komfort i  skuteczny masaż hydro­te­ra­peu­tyczny .

Wanny Hanscraft, których dystry­bu­torem w Polsce jesteśmy, zostały wybrane przez nas ze względu na inno­wa­cyjną i nowo­czesną tech­no­logię, niepo­wta­rzalny i wyjąt­kowy design, a przede wszystkim najwyższą jakość. Wanny nasze (SPA z hydro­ma­sażem, jacuzzi, wanny ogro­dowe) są luksu­sowe, ale staramy się, aby były dostępne dla szero­kiego grona naszych klientów, dla których budu­jemy i dostar­czamy inne elementy stref SPAgroty solne, sauny fińskie i solne, tężnie solne i pokoje inha­la­cyjne tlenowe i solne.

Piękna i bezu­ster­kowo dzia­ła­jąca wanna Spa z hydro­ma­sażem to nie tylko komfort i możli­wość szyb­szej rege­ne­racji orga­nizmu po wysiłku i ciężkim dniu pracy, ale przede wszystkim dosko­nały odpo­czynek dla całej Rodziny.

Nasze wanny są połą­cze­niem wielu zaawan­so­wa­nych tech­no­logii, ale ich najważ­niejszą cechą jest bezu­ster­ko­wość dzia­łania. Jako firma ponad 60% naszych prac reali­zu­jemy za granicą, i dlatego bezu­ster­ko­wość i dokład­ność wyko­nania jest kluczem do sukcesu. Koszt dojazdu na odle­głość kilkuset lub nawet 1000km, celem usuwania drob­nych usterek lub wymiany elementów uszko­dzo­nych lub dzia­ła­ją­cych niewła­ściwie, byłby zabójczy dla naszej firmy.

Zapra­szamy do zapo­znania się z wszel­kimi deta­lami i wybranie odpo­wia­da­jącej Państwu kolo­ry­styki. U nas nawet pokrycie Państwa wanny SPA z hydro­ma­sażem może być wyko­nane w kilku­nastu kolo­rach. Obej­rzyj np. zdjęcia reali­zacji z pokrywą wanny jacuzzi jako odwzo­ro­wanie flagi brytyjskiej.

Trochę o naszych wannach i dostępnych modelach

OKA Design — 5 modeli wanien

HC Design — 8 modeli wanien

CELTIC SPAS — 7 modeli wanien

PLUG&PLAY — 3 modele wanien

Wanna SPA — pokrywa/pokrycia termoizolacyjne

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą — wanny SPA, wanny ogro­dowe, jacuzzi i wanny z hydro­ma­sażem — wiele nazw, ale jeden produkt.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa wanny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2