Zaznacz stronę

Grota Solna Kudowa-Zdrój

Drodzy Klienci, po okresie wymu­szonej przerwy w naszej dzia­łal­ności, zapra­szamy ponownie do naszej groty solnej. Prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w tym okresie ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy ponownie gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inhalacyjne.

Darmowe wejście

Użyt­kow­nicy kart  Multi­sport (BENEFIT SYSTEMS) i Fit Profit wchodzą do groty solnej całko­wicie za darmo.

Dla dzieci i opiekunów

Dzieci do trzech lat wchodzą bezpłatnie, powyżej trzech lat płacą za bilet ulgowy. Rodzic lub opiekun wcho­dzący z dziec­kiem poniżej trzech lat płaci za bilet normalny, jeśli dziecko płaci za bilet ulgowy, to opiekun również korzysta z biletu ulgowego.

w

Kontakt

ul. Zdro­jowa 41/12
57–350 KUDOWA ZDRÓJ
tel. 695 650 999
e mail: grotakudowa@solana.pl 

Godziny otwarcia:
Pn – Niedziela.:     10:00 — 18:00 

Cennik:

Bilet normalny – 24 zł
(seanse od godz. 10.00 do godz. 20.00)

Bilet ulgowy –  17 zł
(uczniowie, studenci, emeryci, renciści, dzieci pow. 3 lat)

Kudowa – Zdrój to miejsce dla ludzi lubią­cych zarówno słodkie leni­stwo, ciszę i spokój jak i tych, którzy wolą aktywny wypo­czynek. Piękny park, w którym wiosną kwitną rodo­den­drony, a nad alej­kami dla space­ro­wi­czów unosi się zapach czosnku ozdob­nego, ścieżki rowe­rowe, którymi można doje­chać do Czech, park rozrywki i place zabaw dla dzieci – to tylko niektóre z propo­zycji. W okresie waka­cyjnym orga­ni­zo­wane jest wiele imprez rozryw­ko­wych a roman­tycznie uspo­so­bio­nych , okolica wabi malow­ni­czymi wido­kami o każdej porze roku. Warte pole­cenia są szlaki tury­styczne, którymi można dojść do Karłowa, Wambie­rzyc i innych cieka­wych miejsc a także odwie­dzić naszych połu­dnio­wych sąsiadów – Czechów. 

W tym pięknym otoczeniu w samym centrum Kudowy – Zdroju znaj­duje się Gota Solna SOLANA. Jak we wszyst­kich naszych grotach solnych, panuje tu klimat służący Państwa zdrowiu i urodzie. Pośród wzgórz, stwo­rzy­liśmy mikro­klimat jaki znaj­dziecie tylko na morskiej plaży. Zapew­niają go pięknie oświe­tlone tężnie inha­la­cyjne wypeł­nione solanką oraz sól hima­lajska, z której zbudo­wana jest nasza grota. Wygodne fotele, przy­ciem­nione światła, cicho sącząca się muzyka relak­sa­cyjna zapew­niają każdemu odpo­czynek i relaks dzia­łając jedno­cze­śnie prozdrowotnie.