Zaznacz stronę

Grota solna morska biała

Zdrowie i relaks

Grota solna biała (morska) to z zało­żenia pomiesz­czenie zbudo­wane z mate­riałów solnych w kolorze białym. Możemy wybierać spośród cegieł solnych białych, pocho­dzą­cych ze spra­so­wanej pod wysokim ciśnie­niem soli morskiej z Morza Martwego lub np. cegieł zbudo­wa­nych z soli krysta­licznej pocho­dzącej z Paki­stanu (tzw. soli hima­laj­skiej, ale bez poma­rań­czo­wego zabar­wienia). Inne wersje białej groty solnej to pomiesz­czenia ze ścia­nami i sufitem pokry­tymi białym natry­skiem solnym. I tutaj również mamy do dyspo­zycji kilka opcji – sól z Morza Martwego, sól z Morza Czar­nego, sól kamienna euro­pejska (pocho­dzenie: Polska lub Niemcy) lub sól himalajska.

Najczę­ściej Inwe­storzy i Archi­tekci, z którymi współ­pra­cu­jemy, tworzą koncepcje łączące wiele różnych mate­riałów i technik w jednym projekcie. Zapra­szamy do naszej galerii zdjęć, co być może pozwoli Państwu wybrać najbar­dziej odpo­wiedni mate­riał i typ/technikę budowy. Służymy również doradz­twem i naszym doświadczeniem.

Białe groty solne i białe mate­riały solne, szcze­gólnie często są wybie­rane podczas tworzenia elementów SPA funk­cjo­nu­ją­cych w bardzo nowo­cze­snych wnętrzach. Biały kolor soli w różnych wersjach podświe­tleń i kompo­zycji, wspa­niale współgra z nowo­cze­snym wzor­nic­twem. Oczy­wi­ście tak jak przy wszyst­kich innych grotach solnych, dosko­nałym uzupeł­nie­niem projektu będą tężnie solan­kowe i inne elementy aran­żacji wnętrza – kolumny, słupy, arkady i różnego rodzaju nisze, wnęki i łuki ścian i sufitów.

W grotach z białej soli z Morza Martwego silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze wraz z wypeł­nia­jącym wnętrze aero­zolem solnym, będzie dodat­kowo wzbo­ga­cone mine­ra­łami morskiej soli. A pozy­tywne dzia­łanie soli karna­li­towej, błota czy skon­cen­tro­wanej solanki z Morza Martwego znane jest od wieków.

Zobacz również nasz, posia­da­jący certy­fikat medyczny, gene­rator do wytwa­rzania aero­zolu solnego.

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2