Zaznacz stronę

Grota solna nowoczesna

Nowa jakość grot solnych

Grota solna budowa

Nowo­czesna grota solna to pomysł połą­czenia współ­cze­snych form archi­tek­tury i „design’u” z mate­riałem solnym, takim jak szli­fo­wane cegły o płaskich i prostych powierzch­niach, kafle czy większe syme­tryczne bloki solne. Stosując różne rozwią­zania konstruk­cyjne i łącząc archi­tek­to­niczne formy prze­strzenne, staramy się stwo­rzyć ciekawe i zaska­ku­jące naszych Klientów i Państwa Gości przestrzenie.

Kolumny solne, przy­su­fi­towe świe­cące gzymsy, arkady czy w całości wyko­nane z cegieł i podświe­tlone podłogi, zaskoczą i wpro­wadzą niepo­wta­rzalną atmosferę.

Kolor i fakturę natu­ral­nych cegieł solnych podkre­ślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­cze­snych i energo­oszczędnych systemów oświe­tle­nio­wych. Dzięki temu uzysku­jemy niesa­mo­wite efekty wizu­alne ukazując wewnętrzną struk­turę soli. Grota solna budowa

Podłoga wyko­nana może być z cegieł solnych, czasem w całości podświe­tlo­nych lub po prostu, z natu­ralnej soli kamiennej o ziar­ni­stości około 5 mm. Gwieź­dziste podświe­tlenie sufitu czasem będzie przy­po­minać Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pier­ście­niami, a czasem po prostu rozgwież­dżone niebo.

Koniecznym dopeł­nie­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapra­szamy do obej­rzenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­strzeni, aran­żacji. Grota solna budowa

Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są: Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są:

• Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze — ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unoszący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urzą­dzenia medyczne – gene­ra­tory solne) Grota solna budowa

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Zapra­szamy do GALERII, aby zoba­czyć nasze możli­wości aran­ża­cyjne i do KONTAKTU celem omówienia Państwa potrzeb i możli­wości lokalowych.

Groty Solne

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2