Generator solny Solana

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług oraz nowy poziom ocze­kiwań naszych klientów, zmusza salony kosme­tyczne, centra well­ness, groty solne i wszelkie miejsca specja­li­zu­jące się w zapew­nianiu relaksu oraz  poprawie kondycji fizycznej do posze­rzania swoich usług lub popra­wienia ich jakości.

Ofero­wane przez nas urzą­dzenie zostało wypro­du­ko­wane przez niemiecką firmę, która zajmuje się produkcją specja­li­stycz­nych urzą­dzeń medycz­nych dla  klinik i szpi­tali. Urzą­dzenie posiada wszystkie niezbędne badania i otrzy­mało certy­fikat urzą­dzenia medycz­nego, co gwaran­tuje bezpie­czeń­stwo dla użyt­kow­nika, ale również dla właści­ciela oferu­ją­cego takie usługi. Dodat­kowo trzeba nadmienić ‚że produ­ko­wane przez niemiecką firmę gwaran­tuje najwyższą jakość i bezu­ster­kowe działanie.

Dodat­kowym atutem jest bardzo niski koszt użyt­ko­wania naszego gene­ra­tora (spraw­dzone min. we własnych 10 grotach solnych ) oraz łatwość apli­kacji – włącz/wyłącz , co skraca okres ocze­ki­wania na produkcję aero­zolu, ale również ogra­nicza częstość wystę­po­wania awarii i co za tym idzie, późniejsze docho­dzenie praw wyni­ka­ją­cych z gwarancji.

Niestety najczę­ściej budo­wane pokoje solne inha­la­cyjne, groty solne bez gene­ra­tora solnego oferują aerozol w grani­cach stężeń do 0,45 mg NaCl/m³ powie­trza. Gdy porów­namy to do stężeń uzyski­wa­nych np. w okoli­cach tężni solan­ko­wych – poziom ponad 8,00 mg NaCl/m³ lub w ideal­nych warun­kach kopal­nia­nych chod­ników Wieliczki — 22,00 mg NaCl/ m³, to stanie się jasne że na pewno warto zasto­sować dodat­kowe urządzenie. 

Warto również wziąć pod uwagę wiel­kość cząste­czek jakie mogą docierać do oskrzeli i oskrze­lików — 2–5 µm, i takie cząsteczki są właśnie produ­ko­wane. Większe cząsteczki, do rozmiaru  8 mikronów, dotrą tylko do gardła, noso­gar­dzieli i krtani, a cząstki w prze­dziale wiel­kości od 5–8 µm zostaną zdepo­no­wane w tcha­wicy i dużych oskrze­lach. 

Prosimy zapo­znać się z bada­niami i opiniami na temat stoso­wania i dzia­łania aero­zolu solnego i samej halo­te­rapii, a na pewno uznacie Państwo, że te proste metody warto stosować i dziś, wspie­rając się najnowsza technologią.

Zapraszamy do kontaktu i zakupu urządzenia