Zaznacz stronę

Solny pokój inhalacyjny

Mikroklimat wybrzeża morskiego dla zdrowia i relaksu

Pokój solny — dzięki natu­ralnym właści­wo­ściom soli stwo­rzy­liśmy niezwykły mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego. Obec­ność aero­zolu solnego wytwa­rza­nego przez gene­rator solny sprawia, że posiada on zalety lecz­nicze. Podczas jednej sesji w pokoju solnym SOLANA uzyska­liśmy koncen­trację  3–5 mg cząstek mine­rałów na 1 metr sześcienny przy wiel­kości cząstek aero­zolu od 1 do 5 mikro­me­trów. Jak wyka­zały liczne badania właśnie takie rozpro­szenie cząste­czek soli ma pozy­tywny wpływ na zdrowie i samo­po­czucie osób prze­by­wa­ją­cych w pokoju inhalacyjnym.

Pokrycie ścian solą przy­czynia zarówno się do utrzy­mania właściwej tempe­ra­tury i wilgot­ności, jak i niskiej zawar­tości drob­no­ustrojów w tym pomiesz­czeniu. Dodat­kowo joni­zacja ujemna powie­trza pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie. Pokój inha­la­cyjny Solana może znako­micie przy­czynić się do zmiany Państwa strefy Well­ness z tylko relak­sa­cyjnej, na lecz­niczo reha­bi­li­ta­cyjną. Nasz gene­rator solny będący inte­gralna częścią pokoju inha­la­cyj­nego posiada certy­fikat medyczny, co gwaran­tuje Państwu utrzy­manie najwyż­szych stan­dardów obsługi Klienta i bezpie­czeń­stwo stoso­wania i użyt­ko­wania. Pokój solny.

Przy wyborze mate­riałów wykoń­cze­nio­wych innych niż sól, konieczne będzie używanie lampy UV w celu dezyn­fekcji pokoju i utrzy­mania go w nale­żytej czystości.

Seans w niezwy­kłym mikro­kli­macie pokoju solnego przy­nosi wiele korzyści dla naszego zdrowia.

Są to między innymi:
• ulga w oddy­chaniu
• podnie­sienie zdol­ność koncen­tracji
• uczucie świe­żości i zado­wo­lenia
• pozy­tywny wpływ na skórę (opóź­nia­jący starzenie i poma­ga­jący niwe­lować zmarszczki)

Pokój inha­la­cyjny jest również dosko­nałym placem zabaw dla dzieci. 

Pobyt w naszym Inha­la­cyjnym Pokoju Solnym pobudza prze­mianę materii, zatem może wspo­magać proces odchudzania.

Propo­nu­jemy wiele możli­wości i mate­riałów służą­cych do montażu Inha­la­cyj­nego Pokoju Solnego Solana:

  • • natu­ralna sól kamienna o ziar­ni­stości od 0,2 – 5 mm
  • • sól morska z Morza Martwego
  • • sól hima­lajska w bryłach, blokach, cegłach lub płytkach
  • • tynk strukturalny
  • • kamień, drewno lub inne materiały 

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Solny pokój inhalacyjny

Solny pokój inhalacyjny.

Co to jest solny pokój inha­la­cyjny i czym różni się od groty solnej?

 Solny pokój inha­la­cyjny to pomiesz­czenie wybu­do­wane z soli, podobnie jak grota solna, z tą różnicą, że pokój inha­la­cyjny jest znacznie mniej­szym pomiesz­cze­niem. Jego powierzchnia to najczę­ściej 10–15 m². Podłoga w pokoju inha­la­cyjnym może być wyło­żona solnymi cegłami, lub wysy­pana grubo­ziar­nistą solą kamienną. Opcjo­nalnie można zain­sta­lować również tężnie solan­kowe. Inte­gralną częścią solnego pokoju inha­la­cyj­nego jest najwyż­szej jakości gene­rator mgiełki solnej, który wypełnia ową mgiełką pomiesz­czenie, tak aby uzyskać jej ocze­ki­waną koncentrację.

 Jak działa solny pokój inhalacyjny?

 Solny pokój inha­la­cyjny zapro­jek­to­wany jest w taki sposób, aby odtwo­rzyć mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego w trakcie sztormu. Udaje się to osią­gnąć dzięki obec­ności aero­zolu solnego, wytwo­rzo­nego przez medyczny gene­rator. Cząstki owego aero­zolu mają rozmiar od 1 do 5 mikro­me­trów, skon­cen­tro­wane są w ilości 3–5 mg cząstek na 1metr sześcienny. Badania wyka­zują, iż takie właśnie rozpro­szenie jest najbar­dziej opty­malne, aby osią­gnąć najlepsze efekty zdro­wotne. Ponadto sól, która stanowi podsta­wowy budulec joni­zuje powie­trze jonami ujem­nymi, a także przy­czynia się do utrzy­mania właściwej wilgot­ności oraz niskiej zawar­tości drob­no­ustrojów wewnątrz. Połą­czenie wszyst­kich tych czyn­ników, sprawia, że pobyt w solnym pokoju inha­la­cyjnym jest nie tylko cennym zabie­giem zdro­wotnym, ale i przy­jemnie spędzonym czasem.

 Pobyt w pokoju inhalacyjnym.

 Pobyt w solnym pokoju inha­la­cyjnym wygląda podobnie jak pobyt w grocie solnej, jest jednak nieco krótszy. Ze względu na większą koncen­trację solnego aero­zolu, dla uzyskania opty­mal­nego efektu, wystarczy spędzić tam około 20–30 minut. Podobnie jak w przy­padku groty solnej, w trakcie seansu leży się na leża­kach, często propo­no­wane są też koce do przy­krycia, dla zacho­wania najwyż­szego komfortu. Prze­by­wając w pokoju inha­la­cyjnym wdychamy odpo­wiednio skon­cen­tro­waną solną mgiełkę, która dzięki właściwym rozmiarom cząstek dociera w głąb układu odde­cho­wego, oczyszcza go, odkaża, wzmacnia i nasyca drogo­cen­nymi minerałami.

 Korzyści zdro­wotne, wska­zania i przeciwwskazania.

 Wska­zania do korzy­stania z solnego pokoju inha­la­cyj­nego są  podobne jak w przy­padku groty solnej. Należą do nich: astma, niektóre alergie, niedo­czyn­ność tarczycy, nawra­ca­jące nieżyty dolnych i górnych dróg odde­cho­wych, problemy skórne, łusz­czyca, obni­żona odpor­ność, niektóre scho­rzenia układu pokarmowego.

 Należy pamiętać, że zabiegi w solnym pokoju inha­la­cyjnym nie są formą leczenia, a jedynie wspo­ma­ga­niem oraz zapo­bie­ga­niem. Nie zastąpią terapii właściwej, zleconej przez lekarza. Nie trak­tu­jemy ich też jako formy leczenia już rozwi­nię­tych infekcji, bowiem może to dopro­wa­dzić do nasi­lenia niektó­rych objawów, a także podraż­nień. Istnieją też pewne prze­ciw­wska­zania, są to między innymi: nadczyn­ność tarczycy, wysoka gorączka, infekcje wiru­sowe i bakte­ryjne, uczu­lenie na jod, gruź­lica, choroby nowo­two­rowe, rozedma płuc, klau­stro­fobia. W przy­padku jakich­kol­wiek wątpli­wości co naszego stanu zdrowia, można wizytę w solnym pokoju inha­la­cyjnym skon­sul­tować ze swoim lekarzem. 

Grota solna. Odro­bina historii.

 Wiele osób zapewne zasta­nawia się, skąd pomysł na budo­wanie grot solnych, co daje nam pobyt w nich i czy to naprawdę działa? Otóż, w XIX wieku doktor medy­cyny i chirurgii, Feliks Bocz­kowski, pełniący wówczas w kopalni soli w Wieliczce funkcję lekarza sani­tar­nego, odkrył, iż górnicy pracu­jący w owej kopalni cieszą się niespo­ty­kanym zdro­wiem i wydol­no­ścią układu odde­cho­wego. Na podstawie wielo­let­nich badań doszedł on do wniosku, że to właśnie specy­ficzny mikro­klimat, panu­jący w sztol­niach, nasy­cony mine­ra­łami uwal­nia­nymi z pokładów soli, oraz sama sól o wyso­kiej wartości, tak bardzo korzystnie wpływa na zdrowie. Dr. Bocz­kowski zapo­cząt­kował leczenie kąpie­lami solan­ko­wymi, a wyniki swoich badań opubli­kował w rozprawie naukowej doty­czącej leczenia z wyko­rzy­sta­niem solanek. Obecnie leczenie z wyko­rzy­sta­niem soli, czyli halo­te­rapia jest coraz chęt­niej stoso­waną metodą na wielo­kie­run­kową poprawę zdrowia oraz wspo­ma­gania leczenia wielu rozma­itych schorzeń.

 Jak wygląda grota solna?

 Poprawnie wybu­do­wana grota solna powinna w możliwie najwyż­szym stopniu przy­po­minać mikro­kli­matem ten panu­jący w kopal­niach soli. Składa się na to szereg czyn­ników, takich jak sól, z której buduje się grotę, ale i właściwa tempe­ra­tura oraz wilgot­ność powie­trza. Nawil­żenie powie­trza, wzbo­ga­cenie o cenne mine­rały oraz walor deko­ra­cyjny zapew­niają tężnie solan­kowe, umiesz­czone wewnątrz groty. Mogą one wystę­pować w najroz­ma­it­szych formach, wyko­nane z gałązek lub kamienne. Ogromnym plusem jest, jeśli grota solna posiada dodat­kowe wypo­sa­żenie w postaci gene­ra­tora mgiełki solnej i joni­za­tora powie­trza. Wówczas mamy zapew­nioną najwyższą jakość i odczu­walne dzia­łania zdrowotne.

 Jak zbudować grotę solną?

 Dla kogoś, kto ma pewne pojęcie o budo­waniu i projek­to­waniu, samo­dzielne wybu­do­wanie groty solnej może wydawać się dość prostym zada­niem. Zwłaszcza, że solne mate­riały budow­lane takie jak cegły solne o rozma­itych kształ­tach i kolo­rach czy bryły solne są łatwo dostępne, szeroki ich wybór oferuje nasza firma. Jednak należy pamiętać, że sól jest specy­ficznym mate­riałem i wymaga nieco innego podej­ścia. Ponadto grota solna to nie tylko ściany wyło­żone solnymi cegłami. To także systemy oświe­tle­niowe, wenty­la­cyjne, grzewcze. Tężnie solan­kowe oraz dodat­kowe wypo­sa­żenie, jakim mogą być gene­ra­tory mgiełki solnej. Warto więc zlecić projekt i budowę doświad­czo­nemu wyko­nawcy, który doradzi, zapro­jek­tuje i wykona grotę z najwyższą dokład­no­ścią oraz gwarancją, a także zapro­po­nuje serwis na przy­szłość, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 Rodzaje grot solnych.

 Jeśli chodzi o rodzaje grot solnych to wyróż­niamy dwa główne: trady­cyjne i nowo­czesne oraz ich rozmaite połą­czenia. Przy obecnie naprawdę dużej dostęp­ności i mnogości solnych mate­riałów budow­la­nych, śmiało można stwier­dzić, że tyle rodzajów ile pomy­słów na projekt. Ponadto sól świetnie kompo­nuje się z elemen­tami drew­nia­nymi i kamien­nymi, co jeszcze bardziej poszerza możli­wości. Nie ogra­nicza nas nic, oprócz wyobraźni i ewen­tu­al­nych warunków technicznych.

Gene­rator aero­zolu solnego.

Gene­rator solny – co to jest?

 Gene­rator solnego aero­zolu, gene­rator solny czy też halo­ge­ne­rator to urzą­dzenie, produ­ku­jące solny aerozol, będące ważnym elementem wypo­sa­żenia grot solnych oraz pokoi inha­la­cyj­nych. Gene­rator solny propo­no­wany przez naszą firmę jest urzą­dze­niem najwyż­szej jakości, które jako jedyne otrzy­mało certy­fikat medyczny. Certy­fikat ów daje gwarancję dzia­łania o najwyż­szej skutecz­ności, bezpie­czeń­stwa użyt­ko­wania, a także bezpie­czeń­stwa dla oferu­ją­cego usługi w placów­kach publicznych.

 Jak działa gene­rator solny w pokoju solnym lub grocie solnej?

 Gene­rator solny  w grocie solnej jest urzą­dze­niem auto­ma­tycznym, produ­ku­jącym solny aerozol, nazy­wany też solną mgiełką. Roztwór soli o odpo­wiednim stężeniu prze­kształ­cany jest w aerozol o cząstecz­kach wiel­kości od 1 do 5 mikronów. Jest to niezmiernie ważne, bowiem tylko takiej wiel­kości cząstki są w stanie dotrzeć w głąb naszego układu odde­cho­wego, aż do oskrzeli i oskrze­lików. Cząstki od 5 do 8 mikronów dotrą do tcha­wicy i dużych oskrzeli, nato­miast powyżej 8 mikronów tylko do gardła, krtani i noso­gar­dzieli. Ponadto w obecnie budo­wa­nych grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych, które nie są wypo­sa­żone w halo­ge­ne­rator, udaje się osią­gnąć stężenie soli w grani­cach 0,45 mg NaCl/m3 powie­trza, co nie jest zbyt dobrym wyni­kiem w porów­naniu do stężenia uzyska­nego w okolicy tężni solan­kowej, wyno­szą­cego ponad 8 mg NaCl/m3. W kopalni soli w Wieliczce owo stężenie wynosi około 22 mg NaCl/m3. Jak więc nietrudno spostrzec, zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zdaje się być niezbędne dla osią­gnięcia opty­mal­nego stężenia soli w pomiesz­czeniu, a co za tym idzie zapew­nienia najlep­szych efektów tera­peu­tycz­nych zabiegu, jakim jest wizyta w grocie solnej czy pokoju inhalacyjnym.

 Insta­lacja i obsługa gene­ra­tora solnego w grocie lub pokoju solnym.

 Gene­rator aero­zolu solnego używany jest w grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych. Zwykle montuje się go w pomiesz­czeniu bezpo­średnio sąsia­du­jącym z pomiesz­cze­niem, które owym aero­zolem chcemy wypełnić. Przez otwór w ścianie popro­wa­dzone są prze­wody, a przez nie  mgiełka solna dopro­wa­dzana jest do celu. Obsługa gene­ra­tora solnego jest niezwykle prosta, zasad­niczo polega na włączeniu i wyłą­czeniu oraz uzupeł­nianiu roztworu potrzeb­nego do produkcji aero­zolu. Czysz­czenie i konser­wacja urzą­dzenia również nie są skom­pli­ko­wane i nie powinny nikomu sprawić problemu.

Dlaczego warto zasto­sować medyczny gene­rator aero­zolu solnego?

 Rosnąca konku­rencja oraz coraz wyższe ocze­ki­wania klientów doty­czące usług spra­wiają, że warto stale podnosić ich jakość. Zasto­so­wanie najwyż­szej jakości medycz­nego gene­ra­tora aero­zolu solnego w grocie solnej czy w solnym pokoju inha­la­cyjnym z pewno­ścią będzie dosko­nałą odpo­wie­dzią na rosnące potrzeby rynku. Urzą­dzenia, które oferu­jemy są nie tylko proste i niedrogie w użyt­ko­waniu, są także prak­tycznie beza­wa­ryjne. Warto zatem zain­we­stować w najwyższą jakość, tak aby w przy­szłości uniknąć problemów zwią­za­nych choćby z naprawami.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2