Solny pokój inhalacyjny

Mikroklimat wybrzeża morskiego dla zdrowia i relaksu

Dzięki natu­ralnym właści­wo­ściom soli stwo­rzy­liśmy niezwykły mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego. Obec­ność aero­zolu solnego wytwa­rza­nego przez gene­rator solny sprawia, że jest ma on zalety lecz­nicze. Podczas jednej sesji w pokoju solnym SOLANA uzyska­liśmy koncen­trację  3–5 mg cząstek mine­rałów na 1 metr sześcienny przy wiel­kości cząstek aero­zolu od 1 do 5 mikro­me­trów. Jak wyka­zały liczne badania właśnie takie rozpro­szenie cząste­czek soli ma pozy­tywny wpływ na zdrowie i samo­po­czucie osób prze­by­wa­ją­cych w pokoju inhalacyjnym.

Pokrycie ścian solą przy­czynia zarówno się do utrzy­mania właściwej tempe­ra­tury i wilgot­ności, jak i niskiej zawar­tości drob­no­ustrojów w tym pomiesz­czeniu. Dodat­kowo joni­zacja ujemna powie­trza pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie. Pokój inha­la­cyjny Solana może znako­micie przy­czynić się do zmiany Państwa strefy Well­ness z tylko relak­sa­cyjnej, na lecz­niczo reha­bi­li­ta­cyjną. Nasz gene­rator solny będący inte­gralna częścią pokoju inha­la­cyj­nego posiada certy­fikat medyczny, co gwaran­tuje Państwu utrzy­manie najwyż­szych stan­dardów obsługi Klienta i bezpie­czeń­stwo stoso­wania i użytkowania.

Przy wyborze mate­riałów wykoń­cze­nio­wych innych niż sól, konieczne będzie używanie lampy UV w celu dezyn­fekcji pokoju i utrzy­mania go w nale­żytej czystości.

Seans w niezwy­kłym mikro­kli­macie pokoju solnego przy­nosi wiele korzyści dla naszego zdrowia.

Są to między innymi:
• ulga w oddy­chaniu
• podnie­sienie zdol­ność koncen­tracji
• uczucie świe­żości i zado­wo­lenia
• pozy­tywny wpływ na skórę (opóź­nia­jący starzenie i poma­ga­jący niwe­lować zmarszczki)

Pokój inha­la­cyjny jest również dosko­nałym placem zabaw dla dzieci. 

Pobyt w naszym Inha­la­cyjnym Pokoju Solnym pobudza prze­mianę materii, zatem może wspo­magać proces odchudzania. 

Propo­nu­jemy wiele możli­wości i mate­riałów służą­cych do montażu Inha­la­cyj­nego Pokoju Solnego Solana:

  • • natu­ralna sól kamienna o ziar­ni­stości od 0,2 – 5 mm
  • • sól morska z Morza Martwego
  • • sól hima­lajska w bryłach, blokach, cegłach lub płytkach
  • • tynk strukturalny
  • • kamień, drewno lub inne materiały 

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Solny pokój inhalacyjny

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2