Vyberte stránku

Inhalační solný pokoj

Dzięki natu­ralnym właś­ciwoś­ciom soli stwor­zy­liśmy niezwykły mikro­klimat charak­te­rys­ty­czny dla wybr­zeża morskiego. Obec­ność aerozolu solnego wytwar­za­nego przez gene­rator solny sprawia, że jest ma on zalety lecz­nicze. Podczas jednej sesji w pokoju solnym SOLANA uzyska­liśmy koncen­t­rację  3–5 mg cząstek mine­rałów na 1 metr sześ­ci­enny przy wiel­kości cząstek aerozolu od 1 do 5 mikro­me­trów. Jak wyka­zały liczne badania właśnie takie rozpro­s­zenie cząs­teczek soli ma pozy­tywny wpływ na zdrowie i samo­po­czucie osób prze­by­wa­jących w pokoju inhalacyjnym.

Stosu­jemy różne sposoby wykońc­zenia Inha­la­cyj­nego Pokoju Solnego:

 • • natu­ralna sól kami­enna o ziar­nis­tości od 0,2 – 5 mm
 • • sól morska z Morza Martwego lub Morza Czarnego
 • • sól hima­lajska w bryłach lub blokach
 • • tynk strukturalny
 • • kamień, drewno lub inne materiały 

  Pokrycie ścian solą przy­c­zynia zarówno się do utrzy­mania właś­ciwej tempe­ra­tury i wilgot­ności jak i niskiej zawar­tości drob­noustrojów w tym pomie­sz­c­zeniu. Przy wyborze mate­ri­ałów wykońc­ze­ni­owych innych niż sól, konieczne będzie używanie lampy UV w celu dezyn­fekcji pokoju i utrzy­mania go w należytej czystości.

  Seans w niezwy­kłym mikro­kli­macie pokoju solnego przy­nosi wiele korzyści dla nasze zdrowia. Są to między innymi:

  • • ulga w oddychaniu
  • • podnie­si­enie zdol­ność koncentracji
  • • uczucie świeżości i zadowolenia.
  • • pozy­tywny wpływ na skórę opóź­ni­ając star­zenie i wygład­zając zmarszczki

  Pobyt w naszym Inha­la­cyjnym Pokoju Solnym pobudza prze­mianę materii, zatem może wspo­magać proces odchudzania. 

  W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  Solny pokój inhalacyjny

  Skontaktuj się

  Podaj przy­bliżony metraż obiektu
  i zostaw do siebie kontakt -
  odpo­wia­damy już po chwili!   m2