Select Page

Salt inhalation room

Thanks to the natural prop­er­ties of salt, we have created an unusual micro­cli­mate char­ac­ter­istic of the sea coast. The pres­ence of a salt aerosol produced by a salt gener­ator deter­mines the ther­a­peutic effect of our inhala­tion room. We obtained a concen­tra­tion of 3–5 mg of mineral parti­cles per 1 cubic meter, which is of basic impor­tance with the size of the aerosol parti­cles from 1 to 5 microme­tres. As many studies have shown, this disper­sion of salt parti­cles has a posi­tive effect on the health and well-being of people in the inhala­tion room.

Pokrycie ścian solą przy­czynia zarówno się do utrzy­mania właś­ciwej temper­atury i wilgo­t­ności, jak i niskiej zawartości drob­nous­trojów w tym pomieszczeniu. Dodatkowo jonizacja ujemna powi­etrza pozy­ty­wnie wpływa na nasze samopoczucie. Pokój inhala­cyjny Solana może znakomicie przy­czynić się do zmiany Państwa strefy Well­ness z tylko relak­sacyjnej, na leczniczo reha­bil­i­ta­cyjną. Nasz gener­ator solny będący inte­gralna częścią pokoju inhala­cyjnego posiada certy­fikat medy­czny, co gwaran­tuje Państwu utrzy­manie najwyższych stan­dardów obsługi Klienta i bezpieczeństwo stosowania i użytkowania.

Przy wyborze mate­ri­ałów wykończeniowych innych niż sól, konieczne będzie używanie lampy UV w celu dezyn­fekcji pokoju i utrzy­mania go w należytej czystości.

Seans w niezwykłym mikrokli­macie pokoju solnego przynosi wiele korzyści dla naszego zdrowia.

Są to między innymi:
• ulga w oddy­chaniu
• podniesienie zdol­ność koncen­tracji
• uczucie świeżości i zadowolenia
• pozy­tywny wpływ na skórę (opóź­ni­a­jący starzenie i poma­ga­jący niwelować zmarszczki)

Pokój inhala­cyjny jest również doskon­ałym placem zabaw dla dzieci. 

Pobyt w naszym Inhala­cyjnym Pokoju Solnym pobudza przemianę materii, zatem może wspo­magać proces odchudzania. 

Stosu­jemy różne sposoby wykończenia Inhala­cyjnego Pokoju Solnego:

 • • natu­ralna sól kami­enna o ziar­nistości od 0,2 – 5 mm
 • • sól morska z Morza Martwego lub Morza Czarnego
 • • sól himala­jska w bryłach lub blokach
 • • tynk strukturalny
 • • kamień, drewno lub inne materiały 

  W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  Solny pokój inhalacyjny

  Skontaktuj się

  Podaj przybliżony metraż obiektu
  i zostaw do siebie kontakt -
  odpowiadamy już po chwili!   m2