Generator solny Solana

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług oraz nowy poziom ocze­kiwań naszych klientów, zmusza salony kosme­ty­czne, centra well­ness, groty solne i wszelkie miejsca spec­ja­li­zu­jące się w zapew­nianiu relaksu oraz  poprawie kondycji fizy­cznej do poszer­zania swoich usług lub popra­wi­enia ich jakości.

Ofero­wane przez nas urząd­zenie zostało wypro­du­ko­wane przez niemiecką firmę, która zajmuje się produkcją spec­ja­lis­ty­cz­nych urządzeń medy­cz­nych dla  klinik i szpi­tali. Urząd­zenie posiada wszystkie niez­będne badania i otrzy­mało certy­fikat urząd­zenia medy­cz­nego, co gwaran­tuje bezpiec­zeństwo dla użyt­kow­nika, ale również dla właści­ciela oferu­jącego takie usługi. Dodat­kowo trzeba nadmi­enić ‚że produ­ko­wane przez niemiecką firmę gwaran­tuje najwyższą jakość i bezuster­kowe działanie.

Dodat­kowym atutem jest bardzo niski koszt użyt­ko­wania naszego gene­ra­tora (sprawd­zone min. we włas­nych 10 grotach solnych ) oraz łatwość apli­kacji – włącz/wyłącz , co skraca okres ocze­ki­wania na produkcję aero­zolu, ale również ogra­nicza częs­tość wystę­po­wania awarii i co za tym idzie, późnie­jsze dochod­zenie praw wyni­ka­ją­cych z gwarancji.

Nies­tety najc­zęściej budo­wane pokoje solne inhala­cyjne, groty solne bez gene­ra­tora solnego oferują aerozol w grani­cach stężeń do 0,45 mg NaCl/m³ powie­trza. Gdy porów­namy to do stężeń uzys­ki­wanych np. w okoli­cach tężni solan­kowych – poziom ponad 8,00 mg NaCl/m³ lub w ideal­nych warun­kach kopal­nianych chod­ników Wieliczki – 22,00 mg NaCl/ m³, to stanie się jasne że na pewno warto zasto­sować dodat­kowe urządzenie. 

Warto również wziąć pod uwagę wiel­kość cząs­teczek jakie mogą docierać do oskrzeli i oskrze­lików – 2–5 µm, i takie cząs­teczki są właśnie produ­ko­wane. Większe cząs­teczki, do rozmiaru  8 mikronów, dotrą tylko do gardła, noso­gard­zieli i krtani, a cząstki w przedziale wiel­kości od 5–8 µm zostaną zdepo­no­wane w tcha­wicy i dużych oskrzelach. 

Prosimy zapoznać się z bada­niami i opiniami na temat stoso­wania i działania aero­zolu solnego i samej halo­ter­apii, a na pewno uznacie Państwo, że te proste metody warto stosować i dziś, wspie­rając się najnowsza technologią.

Zapraszamy do kontaktu i zakupu urządzenia