Generator solny Solana

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług oraz nowy poziom oczekiwań naszych klientów, zmusza salony kosme­ty­czne, centra well­ness, groty solne i wszelkie miejsca specja­li­zu­jące się w zapew­ni­aniu relaksu oraz  poprawie kondycji fizy­cznej do poszer­zania swoich usług lub popra­wi­enia ich jakości.

Oferowane przez nas urząd­zenie zostało wypro­du­kowane przez niemiecką firmę, która zajmuje się produkcją specja­lis­ty­cz­nych urządzeń medy­cz­nych dla  klinik i szpi­tali. Urząd­zenie posiada wszystkie niezbędne badania i otrzy­mało certy­fikat urząd­zenia medy­cznego, co gwaran­tuje bezpiec­zeństwo dla użyt­kow­nika, ale również dla właś­ci­ciela oferu­ją­cego takie usługi. Dodat­kowo trzeba nadmi­enić ‚że produ­kowane przez niemiecką firmę gwaran­tuje najwy­ższą jakość i bezus­ter­kowe działanie.

Dodat­kowym atutem jest bardzo niski koszt użyt­kowania naszego gene­ra­tora (spra­wd­zone min. we włas­nych 10 grotach solnych ) oraz łatwość apli­kacji – włącz/wyłącz , co skraca okres oczekiwania na produkcję aerozolu, ale również ogra­nicza częs­tość wystę­powania awarii i co za tym idzie, późniejsze dochod­zenie praw wyni­ka­jących z gwarancji.

Nies­tety najc­zęś­ciej budowane pokoje solne inha­la­cyjne, groty solne bez gene­ra­tora solnego oferują aerozol w grani­cach stężeń do 0,45 mg NaCl/m³ powi­e­trza. Gdy poró­w­namy to do stężeń uzyskiwa­nych np. w okoli­cach tężni solan­kowych – poziom ponad 8,00 mg NaCl/m³ lub w ideal­nych warun­kach kopal­ni­a­nych chod­ników Wieliczki — 22,00 mg NaCl/ m³, to stanie się jasne że na pewno warto zasto­sować dodat­kowe urządzenie. 

Warto również wziąć pod uwagę wiel­kość cząs­teczek jakie mogą docierać do oskr­zeli i oskr­ze­lików — 2–5 µm, i takie cząs­teczki są właśnie produ­kowane. Większe cząs­teczki, do rozmiaru  8 mikronów, dotrą tylko do gardła, noso­gar­d­zieli i krtani, a cząstki w przed­ziale wiel­kości od 5–8 µm zostaną zdepo­nowane w tcha­wicy i dużych oskr­ze­lach. 

Prosimy zapo­znać się z bada­niami i opiniami na temat stosowania i dzia­łania aerozolu solnego i samej halo­te­rapii, a na pewno uznacie Państwo, że te proste metody warto stosować i dziś, wspie­rając się najnowsza technologią.

Zapraszamy do kontaktu i zakupu urządzenia