Gene­rator solny

Generator solny

gene­rator solny aero­zolu solnego

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług oraz nowy poziom ocze­kiwań naszych klientów, zmusza salony kosme­tyczne, centra well­ness, groty solne i wszelkie miejsca specja­li­zu­jące się w zapew­nianiu relaksu oraz  poprawie kondycji fizycznej do posze­rzania swoich usług lub popra­wienia ich jakości.

Ofero­wane przez nas urzą­dzenie (gene­rator solny — aero­zolu solnego) zostało wypro­du­ko­wane przez niemiecką firmę, która zajmuje się produkcją specja­li­stycz­nych urzą­dzeń medycz­nych dla  klinik i szpi­tali. Urzą­dzenie posiada wszystkie niezbędne badania i otrzy­mało certy­fikat urzą­dzenia medycz­nego, co gwaran­tuje bezpie­czeń­stwo dla użyt­kow­nika, ale również dla właści­ciela oferu­ją­cego takie usługi. Dodat­kowo trzeba nadmienić, że produ­ko­wane przez niemiecką firmę, gwaran­tuje najwyższą jakość i bezu­ster­kowe działanie.

Dodat­kowym atutem jest bardzo niski koszt użyt­ko­wania naszego gene­ra­tora solnego (spraw­dzone min. we własnych 10 grotach solnych ) oraz łatwość apli­kacji – włącz/wyłącz , co skraca okres ocze­ki­wania na produkcję aero­zolu, ale również ogra­nicza częstość wystę­po­wania awarii i co za tym idzie, późniejsze docho­dzenie praw wyni­ka­ją­cych z gwarancji.

Niestety najczę­ściej budo­wane pokoje solne inha­la­cyjne, groty solne bez gene­ra­tora solnego oferują aerozol w grani­cach stężeń do 0,45 mg NaCl/m³ powie­trza. Gdy porów­namy to do stężeń uzyski­wa­nych np. w okoli­cach tężni solan­ko­wych – poziom ponad 8,00 mg NaCl/m³ lub w ideal­nych warun­kach kopal­nia­nych chod­ników Wieliczki — 22,00 mg NaCl/ m³, to stanie się jasne że na pewno warto zasto­sować dodat­kowe urządzenie.

Warto również wziąć pod uwagę wiel­kość cząste­czek jakie mogą docierać do oskrzeli i oskrze­lików — 2–5 µm, i takie cząsteczki są właśnie produ­ko­wane. Większe cząsteczki, do rozmiaru  8 mikronów, dotrą tylko do gardła, noso­gar­dzieli i krtani, a cząstki w prze­dziale wiel­kości od 5–8 µm zostaną zdepo­no­wane w tcha­wicy i dużych oskrze­lach. gene­rator solny halogenerator

Prosimy zapo­znać się z bada­niami i opiniami na temat stoso­wania i dzia­łania aero­zolu solnego i samej halo­te­rapii, a na pewno uznacie Państwo, że te proste metody warto stosować i dziś, wspie­rając się najnowsza technologią.

Zapraszamy do kontaktu i zakupu urządzenia

Generator solny, czyli generator aerozolu solnego

Generator solny – co to jest?

Gene­rator solnego aero­zolu, gene­rator solny czy też halo­ge­ne­rator to urzą­dzenie, które produ­kuje solny aerozol, będący ważnym elementem wypo­sa­żenia grot solnych oraz pokoi inha­la­cyj­nych. Gene­rator solny propo­no­wany przez naszą firmę jest urzą­dze­niem najwyż­szej jakości. Jako jedno z nieli­czy­nych w Europie otrzy­mało certy­fikat medyczny. Certy­fikat ów daje Państwu gwarancję dzia­łania z najwyższą skutecz­no­ścią i bezpie­czeń­stwem użyt­ko­wania.  A każdy prowa­dzący dzia­łal­ność gospo­darczą, zdaje sobie na pewno sprawę jak ważny jest to element — bezpie­czeń­stwo dla oferu­ją­cego usługi w placów­kach publicznych.

 Jak to działa?

Nowo­czesny gene­rator solny jest urzą­dze­niem auto­ma­tycznym, produ­kuje solny aerozol, nazy­wany też solną mgiełką. Roztwór soli o odpo­wiednim stężeniu prze­kształ­cany jest w aerozol o cząstecz­kach wiel­kości od 1 do 5 mikronów. Jest to niezmiernie ważne, bowiem tylko takiej wiel­kości cząstki są w stanie dotrzeć w głąb naszego układu odde­cho­wego. Aż do oskrzeli i oskrze­lików. Cząstki od 5 do 8 mikronów dotrą do tcha­wicy i dużych oskrzeli, nato­miast powyżej 8 mikronów tylko do gardła, krtani i noso­gar­dzieli. Ponadto w obecnie budo­wa­nych grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych, które nie są wypo­sa­żone w gene­rator aero­zolu solnego — halo­ge­ne­rator, udaje się osią­gnąć stężenie soli w grani­cach 0,45 mg NaCl/m3 powie­trza. Nie jest to zbyt dobry wynik w porów­naniu do stężenia uzyska­nego w okolicy tężni solan­kowej, wyno­szą­cego ponad 8 mg NaCl/m3. W kopalni soli w Wieliczce owo stężenie wynosi około 22 mg NaCl/m3. Jak więc nietrudno spostrzec, zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zdaje się być niezbędne dla osią­gnięcia opty­mal­nego stężenia soli w grocie solnej/pomieszczeniu. A co za tym idzie, zapew­nienia najlep­szych efektów tera­peu­tycz­nych zabiegu, jakim jest wizyta w grocie solnej czy pokoju inhalacyjnym.

 Instalacja i obsługa

Gene­rator aero­zolu solnego używany jest w grotach solnych i poko­jach inha­la­cyj­nych. Zwykle montuje się go w pomiesz­czeniu bezpo­średnio sąsia­du­jącym z pomiesz­cze­niem, które owym aero­zolem chcemy wypełnić. Przez otwór w ścianie popro­wa­dzone są prze­wody, a przez nie  mgiełka solna dopro­wa­dzana jest do celu. Obsługa gene­ra­tora solnego jest niezwykle prosta. Zasad­niczo polega na włączeniu i wyłą­czeniu oraz uzupeł­nianiu roztworu potrzeb­nego do produkcji aero­zolu. Czysz­czenie i konser­wacja urzą­dzenia również nie są skom­pli­ko­wane i nie powinny nikomu sprawić problemu.

 Dlaczego warto zastosować medyczny generator aerozolu solnego?

Rosnąca konku­rencja oraz coraz wyższe ocze­ki­wania klientów doty­czące usług spra­wiają, że warto stale podnosić ich jakość. Zasto­so­wanie najwyż­szej jakości medycz­nego gene­ra­tora aero­zolu solnego w grocie solnej czy w solnym pokoju inha­la­cyjnym z pewno­ścią będzie dosko­nałą odpo­wie­dzią na rosnące potrzeby rynku. Urzą­dzenia, które oferu­jemy są nie tylko proste i niedrogie w użyt­ko­waniu, są także prak­tycznie beza­wa­ryjne. Warto zatem zain­we­stować w najwyższą jakość, tak aby w przy­szłości uniknąć problemów zwią­za­nych choćby z naprawami.

generator solny ściana solna budowa z cegły solnej himalajskiej koszt cena z soli koszt grota solna
generator solny halogenerator ściana solna budowa z cegły solnej himalajskiej koszt cena grota solna producent
generator solny halogenerator aerozolu solnego cegły solnej himalajskiej koszt cena z soli