Generator solny Solana

Thanks to the natural prop­er­ties of salt, we have created an unusual micro­cli­mate char­ac­ter­istic of the sea coast. The pres­ence of a salt aerosol produced by a salt gener­ator deter­mines the ther­a­peutic effect of our inhala­tion room. We obtained a concen­tra­tion of 3–5 mg of mineral parti­cles per 1 cubic meter, which is of basic impor­tance with the size of the aerosol parti­cles from 1 to 5 microme­tres. As many studies have shown, this disper­sion of salt parti­cles has a posi­tive effect on the health and well-being of people in the inhala­tion room.

Ofer­owane przez nas urządzenie zostało wypro­dukowane przez niemiecką firmę, która zajmuje się produkcją spec­jal­isty­cznych urządzeń medy­cznych dla  klinik i szpi­tali. Urządzenie posiada wszys­tkie niezbędne badania i otrzy­mało certy­fikat urządzenia medy­cznego, co gwaran­tuje bezpieczeństwo dla użytkownika, ale również dla właś­ci­ciela ofer­u­jącego takie usługi. Dodatkowo trzeba nadmienić ‚że produkowane przez niemiecką firmę gwaran­tuje najwyższą jakość i bezusterkowe działanie.

Dodatkowym atutem jest bardzo niski koszt użytkowania naszego gener­a­tora (sprawd­zone min. we włas­nych 10 grotach solnych ) oraz łatwość aplikacji – włącz/wyłącz , co skraca okres oczeki­wania na produkcję aero­zolu, ale również ogranicza częs­tość występowania awarii i co za tym idzie, późniejsze dochodzenie praw wynika­ją­cych z gwarancji.

Niestety najczęś­ciej budowane pokoje solne inhala­cyjne, groty solne bez gener­a­tora solnego oferują aerozol w grani­cach stężeń do 0,45 mg NaCl/m³ powi­etrza. Gdy porów­namy to do stężeń uzyski­wanych np. w okoli­cach tężni solankowych – poziom ponad 8,00 mg NaCl/m³ lub w ideal­nych warunkach kopal­ni­anych chod­ników Wieliczki — 22,00 mg NaCl/ m³, to stanie się jasne że na pewno warto zastosować dodatkowe urządzenie. 

Warto również wziąć pod uwagę wielkość cząsteczek jakie mogą docierać do oskrzeli i oskrze­lików — 2–5 µm, i takie cząsteczki są właśnie produkowane. Większe cząsteczki, do rozmiaru  8 mikronów, dotrą tylko do gardła, nosog­a­rdzieli i krtani, a cząstki w przedziale wielkości od 5–8 µm zostaną zdeponowane w tchawicy i dużych oskrzelach. 

Prosimy zapoznać się z bada­niami i opiniami na temat stosowania i działania aero­zolu solnego i samej haloter­apii, a na pewno uznacie Państwo, że te proste metody warto stosować i dziś, wspier­ając się najnowsza technologią.

If you have any question concerning any type of cooperation, please feel free to contact us.