Moderne Salzgrotten

Nowo­c­zesna grota solna to pomysł połączenia współc­zes­nych form archi­tek­tury i „design’u” z mate­riałem solnym, takim jak szli­fo­wane cegły o płas­kich i pros­tych powier­zch­niach, kafle czy większe syme­tryczne bloki solne. Stosując różne rozwiązania konstruk­cyjne i łącząc archi­tek­to­niczne formy prze­strzenne, staramy się stworzyć ciekawe i zaska­ku­jące naszych Klientów i Państwa Gości prze­strzenie.

Kolumny solne, przys­u­fi­towe świe­cące gzymsy, arkady czy w całości wyko­nane z cegieł i podświet­lone podłogi, zaskoczą i wpro­wadzą niepow­tarz­alną atmos­ferę.

Kolor i fakturę natu­ral­nych cegieł solnych podkreślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­c­zes­nych i energo­oszczędnych systemów oświet­le­nio­wych. Dzięki temu uzys­ku­jemy niesa­mo­wite efekty wizu­alne ukazując wewnę­trzną struk­turę soli.

Podłoga wykonana może być z cegieł solnych, czasem w całości podświet­lonych lub po prostu, z natu­ralnej soli kami­ennej o ziar­nis­tości około 5 mm. Gwieźd­ziste podświet­lenie sufitu czasem będzie przy­po­minać Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierście­niami, a czasem po prostu rozgwieżdżone niebo.

Konie­cznym dopeł­nieniem wypo­sażenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodospadów, słupów, kaskad lub strumieni.  Zapras­zamy do obejrzenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­strzeni, aranżacji.

Walorami zdro­wot­nymi groty solnej są: Walorami zdro­wot­nymi groty solnej są:

• Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze – ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samopo­c­zucie, koncen­trację i ułatwia zasy­pianie.

• Aerozol solny unos­zący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urząd­zenia medy­czne – gene­ra­tory solne)

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząs­teczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Zapras­zamy do galerii, aby zobaczyć nasze możli­wości aranża­cyjne i do kontaktu celem omówienia Państwa potrzeb i możli­wości loka­lo­wych.

Salzgrotten

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!m2