Vyberte stránku

Moderní solné jeskyně

Nowo­c­zesna grota solna to pomysł połąc­zenia wspó­łc­ze­snych form archi­tek­tury i „design’u” z mate­ri­ałem solnym, takim jak szli­fowane cegły o płaskich i prostych powierzch­niach, kafle czy większe syme­try­czne bloki solne. Stosując różne rozwią­zania konstruk­cyjne i łącząc archi­tek­to­niczne formy prze­str­zenne, staramy się stworzyć ciekawe i zaska­ku­jące naszych Klientów i Państwa Gości przestrzenie.

Kolumny solne, przy­su­fi­towe świecące gzymsy, arkady czy w całości wyko­nane z cegieł i podświ­etlone podłogi, zaskoczą i wpro­wadzą niepowtar­zalną atmosferę.

Kolor i fakturę natu­ral­nych cegieł solnych podkreślamy poprzez zasto­sowanie nowo­c­ze­snych i&nbspenergooszczędnych systemów oświ­et­le­ni­owych. Dzięki temu uzys­ku­jemy niesa­mowite efekty wizu­alne ukazując wewnętrzną struk­turę soli.

Podłoga wyko­nana może być z cegieł solnych, czasem w całości podświ­etlo­nych lub po prostu, z natu­ralnej soli kami­ennej o ziar­nis­tości około 5 mm. Gwieźd­ziste podświ­et­lenie sufitu czasem będzie przy­po­minać Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierś­ci­e­niami, a czasem po prostu rozgwieżdżone niebo.

Koniecznym dopeł­ni­e­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapras­zamy do obejr­zenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­str­zeni, aranżacji.

Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są: Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są: 

• Silnie ujemnie zjoni­zowane powi­e­trze — ujemna joni­zacja pozy­ty­wnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­t­rację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unos­zący się w powi­e­trzu (produ­kowany przez tężnie solan­kowe lub/i urząd­zenia medy­czne – gene­ra­tory solne)

Zasto­sowanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aerozolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząs­teczki aerozolu to 1–5 mikronów).

Zapras­zamy do galerii, aby zoba­czyć nasze możliwości aranża­cyjne i do kontaktu celem omówi­enia Państwa potrzeb i możliwości lokalowych.

Groty Solne

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2