Zaznacz stronę

Baseny i łaźnie parowe

Prywatny aquapark

Z całą pewno­ścią basen uroz­maica ofertę i podnosi prestiż każdego hotelu, pensjo­natu czy domu wypo­czyn­ko­wego. Dla wielu osób wybie­ra­ją­cych się na wakacje perspek­tywa codzien­nego korzy­stania z uroków basenu jest wyznacz­ni­kiem przy wyborze miejsca wypo­czynku dla całej rodziny. Obecnie nie tylko ośrodki wypo­czyn­kowe czy centra SPA & well­ness posia­dają w swojej ofercie opcję „base­nową”. Coraz częściej z możli­wości posia­dania „prywat­nego aquaparku” korzy­stają właści­ciele domów jedno­ro­dzin­nych i deweloperzy.

Baseny poli­pro­py­le­nowe to nowo­czesna tech­no­logia, która zyskała dużą popu­lar­ność w Europie. Swoje zain­te­re­so­wanie zawdzięcza spraw­dzonej jakości, walorom este­tycznym, szyb­kiej reali­zacji budowy i trwa­łości konstrukcji.

Nasza firma oferuje naszym Klientom komplek­sową obsługę, począwszy od rozwiązań koncep­cyj­nych, poprzez projekt, odpo­wiedni dobór urzą­dzeń tech­no­logii base­nowej, aż do final­nego urucho­mienia basenu. Zajmu­jemy się również koor­dy­nacją innych branż zwią­za­nych z budową basenu.

Baseny tradycyjne

Niecka basenu beto­nowa lub murowana

Niecki basenów wyko­nane w tech­no­logii trady­cyjnej ( beto­nowe lub muro­wane z bloczków beto­no­wych ).  Atry­butem takiego rozwią­zania jest duża wytrzy­ma­łość i możli­wość apli­kacji ogromnej gamy mate­riałów wykoń­cze­nio­wych – mozaiki, płytki i różne folie. Wśród klientów cenią­cych jakość tego typu baseny cieszą się dużą popularnością.

W zależ­ności od rodzaju wyło­żenia niecki baseny trady­cyjne możemy podzielić na:

Baseny foliowe – zale­cana niecka z bloczków beto­no­wych (względnie beto­nowa przy dużych rozmia­rach lub głębo­ko­ściach) Basen foliowy można budować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogro­dzie. Folia (wykła­dzina base­nowa) zbro­jona o grubości, 1,5 mm  wystę­puje w rolkach i jest zgrze­wana pod wymiar basenu. Mate­riał ten zapewnia długo­letnią szczel­ność basenu oraz ułatwia jego czysz­czenie. Przed poło­że­niem folii nieckę basenu wykłada się specjalną geow­łók­niną ze środ­kiem grzy­bo­bój­czym. Niecki basenów wykła­damy wyso­kiej jakości akry­lo­waną niemiecką folią Alkorplan.

BASENY MOZAIKOWE – zale­cana niecka wylana z betonu. Basen mozai­kowy jest bardzo trwały i elegancki. Najbar­dziej popu­larny wymiar mozaiki to 2,5×2,5 cm . Przed poło­że­niem mozaiki nieckę basenu wykłada się specjal­nymi zapra­wami uszczelniającymi.

Zasto­so­wane elementy ze stali nierdzewnej ładnie mogą dosko­nale kompo­nować się z dobra­nymi mozai­kami bądź płyt­kami. Do wyło­żenia niecek basenów propo­nu­jemy najwyż­szej jakości hisz­pańską mozaikę szklaną Revi­glass, dostępną w szero­kiej gamie kolo­ry­stycznej oraz inne które wybierze Inwe­stor lub architekt.

W trady­cyjnej tech­no­logii budowy niecek base­no­wych można wykonać dowolny kształt i wymiar basenu (prostokąt, wielokąt, okręg, owal, nerkę, ósemkę, itp.). Najbar­dziej popu­larne wymiary basenów to : 3 x 6 m , 3,5 x 7 m, 4 x 8 m, 4 x 9 m , 5 x 10 m, 6 x 12 m, przy głębo­kości 1,5 m. Głębo­kość basenu może być regu­lo­wana. Najbar­dziej prak­tycznym rozwią­za­niem jest dno płaskie bez spadków, dające poczucie pewności i bezpie­czeń­stwa w wodzie, zwłaszcza wśród osób słabiej pływa­ją­cych lub dzieci. W zależ­ności od potrzeb klienta dno basenu może być pogłę­bione lub wypłycone.

Baseny polipropylenowe

Baseny z płyt polipropylenowych

Baseny zbudo­wane z litych płyt poli­pro­py­le­no­wych charak­te­ry­zują się dużą wytrzy­ma­ło­ścią mecha­niczną i odpor­no­ścią na dzia­łanie warunków atmos­fe­rycz­nych. Płyty poli­pro­py­le­nowe łaczymy ze sobą za pomocą tech­no­logii spawania dyfu­zyj­nego. Grubosć płyty to od 6 do 15 mm. Powierzchnia płyt base­no­wych dzięki dosko­nałej gład­kości pozwala łatwo dbać o higienę i czystość. W tej kate­gorii basenu łatwo możemy dobrać odpo­wia­da­jący Państwu kształt i dopa­sować go do wybranej tech­no­logii: simmer lub przelew. Niecka izolo­wana jest pianką poli­ure­ta­nową i wzmac­niana szkie­letem polipropylenowym.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  z prze­lewem mogą osiągać wiel­kość od ponad 2 m  do 5 m szero­kośći, i od 4m do 10 m długośći. Głębo­kość to 120 do 150 cm.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  skim­me­rowe  — mini­malna szero­kość to 2,70. Reszta wymiarów jak w base­nach przelewowych

Prosimy też zapo­znać się z naszymi reali­za­cjami łaźni paro­wych. Z przy­jem­no­ścią zreali­zu­jemy Państwa ciekawy projekt  mokrej strefy relaksu, aby oferta Państwa hotelu lub prywat­nego SPA była kompletna.

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2