Zaznacz stronę

Urządzenia inhalacyjne

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług, nowy poziom ocze­kiwań naszych klientów oraz sytu­acja epide­mio­lo­giczna, zmusza salony kosme­tyczne, centra well­ness, hotele, istnie­jące groty solne i wszelkie miejsca specja­li­zu­jące się w zapew­nianiu relaksu oraz  poprawie kondycji fizycznej do posze­rzania swoich usług lub popra­wienia ich jakości. Nie zapo­mi­namy też o świa­do­mych Klien­tach szuka­ją­cych bezpiecz­nych alter­natyw i mozli­wości, aby w domowym zaciszu poprawić swoją kondycję fizyczną.

 Gene­rator zjoni­zo­wa­nego tlenu Sali­na­Vita K1

Salina Vita K1 to medyczna wytwor­nica zjoni­zo­wa­nego tlenu. Moduł tlenowo / joni­za­cyjny został zapro­jek­to­wany, aby podawać wzbo­ga­cony i zjoni­zo­wany tlen poprzez ścianę ogra­ni­cza­jącą dane pomiesz­czenie ( tak jak gene­rator aero­zolu solnego Salina Vita K4 lu K5).

Dostarcza zjoni­zo­wany tlen i poprawia równo­wagę O2. Urzą­dzenie to jest stoso­wane jako terapia i profi­lak­tyka, gdy mamy do czynienia z obni­żonym wysy­ce­niem O2 krwi, lub też jako uzupeł­nia­jące leczenie COVID-19, zwłaszcza w celu ochrony przed uszko­dze­niami płuc (prze­czytaj najnowszy artykuł w Nature Public Health Emer­gency Collec­tion tutaj) .

Kolejnym obszarem zasto­sowań jest profi­lak­tyczna poprawa równo­wagi tlenu w orga­ni­zmie w celu wzmoc­nienia obrony immunologicznej.

Gene­rator solny Sali­na­Vita K4 lub K5

Gene­rator solny ( halo­ge­ne­rator) to zauto­ma­ty­zo­wane urzą­dzenie produ­ku­jące aerozol solny. Jedyny gene­rator z certy­fi­katem medycznym. Najczę­ściej gene­rator jest wyko­rzy­sty­wany do podno­szenia stężenia aero­zolu solnego w grotach solnych, poko­jach inha­la­cyj­nych i różnego rodzaju pomiesz­cze­niach, gdzie chcemy uzyskać mikro­klimat podobny do tego jaki panuje w kopal­niach i sztol­niach np. Wieliczki.

Gene­rator solny monto­wany jest zazwy­czaj na zewnątrz na ścianie ogra­ni­cza­jącej np. groty solnej, a aerozol solny wdmu­chi­wany jest do wnętrza poprzez otwór w tej ścianie lub dopro­wa­dzony tam odpo­wiednim prze­wodem. Zapo­znaj się z kartą charak­te­ry­styki tego urzą­dzenia, a na pewno będziesz chciał dopo­sażyć swoją grotę lub centrum reha­bi­li­ta­cyjno – relak­sa­cyjne w nasz gene­rator solny. Wiel­kość uzyski­wa­nych cząste­czek aero­zolu to 1 do 5 mikro­me­trów. Pole­camy profe­sjo­nalny produkt reno­mo­wanej niemiec­kiej firmy specja­li­zu­jącej się w produkcji tego typu urzą­dzeń. Cena obej­muje również szko­lenie użyt­ko­wania gene­ra­tora.  Dowiedz się więcej tutaj.

Walo­rami zdro­wot­nymi pomiesz­czeń wyko­na­nych z soli i z zasto­so­wanie urzą­dzeń inha­la­cyj­nych są:

• Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze — ujemna joni­zacja uzyskana dzięki soli — pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unoszący się w powie­trzu produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urzą­dzenia – medyczne gene­ra­tory solne Sali­na­Vita K4 — oczyszcza i działa pozy­tywnie na nasze drogi oddechowe

 • Zjoni­zo­wany tlen produ­ko­wany przez urzą­dzenie Sali­na­Vita K1 wpływa na wiele procesów meta­bo­licz­nych prze­bie­ga­ją­cych w naszym orga­ni­zmie. Dowiedz się więcej na temat dzia­łania profi­lak­tycz­nego w Covid-19.

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, która korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Koniecznym dopeł­nie­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapra­szamy do obej­rzenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­strzeni, aranżacji.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2