Zaznacz stronę

Grota solna tradycyjna

Naturalna grota solna

Grota solna w stylu trady­cyjnym to w zało­żeniu koncept przy­po­mi­na­jący wyglądem stare podziemne chod­niki i jaskinie solne. Obecnie staramy się czerpać z tych wzorców i budować nowo­cze­śnie wypo­sa­żone groty solne, gdzie ściany wyko­nu­jemy z hima­laj­skich brył soli koloru poma­rań­czo­wego. Sól hima­lajska jako budulec, dzięki swojej przej­rzy­stości i niepo­wta­rzalnej struk­turze, stanowi dosko­nały mate­riał, tworzący zaska­ku­jące dla Państwa Gości przestrzenie.

Podświe­tlone w konstruk­cjach słupy solne, wyko­nane z natu­ralnej cegły hima­laj­skiej i sufit imitu­jący skle­pienie jaskiń, dopeł­niają wrażenia podziem­nego prymi­ty­wizmu tej strefy. Podłoga pokryta jest białym lub różowym granu­latem solnym, ciekawie kontra­stuje ze ścia­nami. Stalak­tyty zwisa­jące z sufitu, jak i cały sufit wyko­nany z niepal­nego mate­riału (mieszanka klejowo – gipsowa), może dodat­kowo być pokryty solą.

Najczę­ściej na suficie stosu­jemy świa­tło­wody tworzące tzw. „gwiaź­dziste niebo”. Na specjalne życzenie, możą one być ułożone w formie przy­po­mi­na­jącej Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierścieniami.

Koniecznym dopeł­nie­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać różne formy. Najczę­ściej stelaż zbudo­wany jest z drewna sosno­wego lub świer­ko­wego, a solanka spływa po gałąz­kach brzo­zo­wych ( ale opcji jest dużo). Innym wypeł­nie­niem może być kamień — natu­ralny łupek lub bardziej nowo­czesny sztuczny lub natu­ralny cięty kwarcyt.

Możliwe formy tężni to:

  • wodo­spady
  • kaskady
  • fontanny itp.

Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są:

Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze — ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i ułatwia zasy­pianie.
Aerozol solny unoszący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urzą­dzenia medyczne – gene­ra­tory solne)

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Jak wygląda solny pokój inhalacyjny?

 Solny pokój inha­la­cyjny to można by rzec mniejsza wersja groty solnej. Ściany wyło­żone są cegłami bądź bryłami solnymi, podłoga również jest wyko­nana z solnych cegieł lub może być na niej wysy­pana sól. Opcjo­nalnie w pokoju inha­la­cyjnym można zain­sta­lować tężnię solan­kową oraz zorga­ni­zować kącik zabaw dla dzieci. Wszystko zależy od pomysłu projek­tanta oraz możli­wości  w danym miejscu. Inte­gralnym elementem pokoju inha­la­cyj­nego jest gene­rator mgiełki solnej, który produ­kuje solny aerozol, który to z kolei wpusz­czany jest do wnętrza pokoju inha­la­cyj­nego. Dzięki zasto­so­waniu najwyż­szej jakości urzą­dzeń, udaje się uzyskać najbar­dziej opty­malne stężenie aero­zolu solnego w pomiesz­czeniu. Koncen­tracja ta wynosi 3–5 mg cząste­czek na 1 metr sześcienny co jak potwier­dzają liczne badania, przy wiel­kości cząstek od 1 do 5 mikronów daje najlepsze efekty terapeutyczne.

 

Co daje pobyt w pokoju inhalacyjnym?

 Dzięki odpo­wied­niej budowie, mate­riałom najwyż­szej jakości, właściwej tempe­ra­turze i wilgot­ności powie­trza oraz wypo­sa­żeniu w gene­ra­tory aero­zolu solnego, w solnym pokoju inha­la­cyjnym udaje się uzyskać niezwykle warto­ściowy mikro­klimat, zbli­żony do tego panu­ją­cego nad morskim wybrzeżem. Zatem prze­by­wanie w nim daje nam podobne korzyści co prze­by­wanie nad morzem. Oczyszcza drogi odde­chowe, odkaża, udrażnia. Nasyca orga­nizm mine­ra­łami podno­sząc tym samym jego odpor­ność. Pobyt w pokoju inha­la­cyjnym ponadto jest dobrą formą odprę­żenia i relaksu, a także może być ciekawym pomy­słem np. na wspólne spędzenie czasu z dziećmi. W ich przy­padku dbanie o odpor­ność jest szcze­gólnie ważne, zwłaszcza jeśli są to dzieci zamiesz­ku­jące aglo­me­racje miej­skie, gdzie mają stycz­ność z niejed­no­krotnie mocno zanie­czysz­czonym powietrzem.

Grota solna – wska­zania i przeciwwskazania.

Co to jest grota solna?

 Grota solna trady­cyjna budowa jest pomiesz­cze­niem wybu­do­wanym z soli w postaci brył lub cegieł. Często owe bryły czy cegły podświe­tlone są na rozmaite barwy, tak aby uzyskać unika­towe oraz niezwykle urokliwe efekty wizu­alne. Grota solna trady­cyjna zapro­jek­to­wana jest i wybu­do­wana w taki sposób, aby mikro­klimat w niej panu­jący był jak najbar­dziej zbli­żony to tego w kopal­niach soli. Składa się na to szereg czyn­ników, takich jak podsta­wowy budulec, czyli sól, a także dodat­kowe wypo­sa­żenie w postaci tężni solan­kowej i najwyż­szej jakości gene­ra­torów aero­zolu solan­ko­wego. Nie bez znaczenia jest również właściwa wenty­lacja i utrzy­my­wanie okre­ślonej tempe­ra­tury oraz wilgot­ności powie­trza wewnątrz groty solnej.

 

Jak działa grota solna?

 Mikro­klimat panu­jący w grocie solnej jest zbli­żony do tego panu­ją­cego w kopal­niach soli. Oznacza to, że powie­trze wypeł­nia­jące grotę nasy­cone jest solą i mine­ra­łami natu­ralnie w niej zawar­tymi. Prze­by­wanie w takim środo­wisku daje nam nieoce­nione korzyści, jedno­cze­śnie bez nega­tywnej inge­rencji w orga­nizm. Istnieje również szereg wskazań zdro­wot­nych do korzy­stania z groty solnej, bowiem udowod­niono, że sól działa lecz­niczo i wspo­ma­ga­jąco przy leczeniu wielu rozma­itych scho­rzeń i dolegliwości.

 

Gdzie zbudować solny pokój inhalacyjny?

 Najczę­ściej solny pokój inha­la­cyjny budo­wany jest jako wypo­sa­żenie obiektów Well­ness i SPA, baz zabie­go­wych oraz wszel­kiego rodzaju innych placówek rekre­acyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Potrzeby i wyma­gania klientów stale rosną, warto więc wyjść im naprzeciw, oferując coraz ciekawsze usługi na najwyż­szym poziomie. O ile posia­damy odpo­wiednie warunki tech­niczne, możemy też taki pokój wybu­dować sobie we własnym domu. Będziemy wówczas cieszyć się własną, prywatną strefą relaksu i poprawy zdrowia.

 

Jak zbudować pokój inhalacyjny?

 Budowa solnego pokoju inha­la­cyj­nego zasad­niczo może wydawać się dość prostym przed­się­wzię­ciem, szcze­gólnie przy obecnie dość sporej dostęp­ności najroz­ma­it­szych solnych mate­riałów budow­la­nych. Warto jednak zlecić to zadanie doświad­czonej firmie, która wykona wszystkie prace z najwyższą staran­no­ścią, począwszy od oceny warunków tech­nicz­nych, dosto­so­wania do nich indy­wi­du­al­nego projektu po wyko­nanie i wypo­sa­żenie w niezbędnie urzą­dzenia, a także gwarancję i późniejszy serwis. Jest to szcze­gólnie ważne, jeśli zamie­rzamy wybu­dować pokój inha­la­cyjny w celach komer­cyj­nych, do użytku publicz­nego. Wówczas w trosce bezpie­czeń­stwo klientów oraz własne, warto zain­we­stować w najwyższą jakość.

Wska­zania do korzy­stania z groty solnej tradycyjnej:

-Niedo­czyn­ność tarczycy- bogate w mine­rały środo­wisko panu­jące w grocie solnej, obok szeregu innych, zawiera również natu­ralny jod, którego suple­men­tacja jest ważna przy niedo­czyn­ności tarczycy.

-Prze­wlekłe, nawra­ca­jące infekcje dróg odde­cho­wych- nasy­cone solą powie­trze, które wdychamy podczas pobytu w grocie solnej odkaża i oczyszcza drogi odde­chowe, co pomaga w walce z uciąż­li­wymi objawami.

-Astma- korzy­stanie z groty solnej jest dobrym uzupeł­nie­niem leczenia farma­ko­lo­gicz­nego przy tym schorzeniu.

-Alergie

-Prze­mę­czenie, stres, nerwice i wysokie ciśnienie- pobyt w grocie solnej to również relaks i odprę­żenie, pomaga się uspo­koić i wyciszyć.

-Łusz­czyca- sól działa odka­ża­jąco, pomaga łago­dzić stany zapalne, poprawia stan skóry.

 

Prze­ciw­wska­zania do korzy­stania z groty solnej:

 Pomimo wielu zalet i korzyści jakie daje nam korzy­stanie z groty solnej, istnieją też prze­ciw­wska­zania, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich:

-nadczyn­ność tarczycy,

-alergia na jod,

-ostre stany zapalne,

-wysoka gorączka,

-infekcje wiru­sowe,

-gruź­lica,

-rozedma płuc,

-choroby nowo­two­rowe,

-otwarte rany, popa­rzenia, odmrożenia.

Warto prze­my­śleć wszystkie wska­zania i prze­ciw­wska­zania do korzy­stania z groty solnej, tak aby w pełni wyko­rzy­stać jej dobro­czynne dzia­łanie, ale i nie zaszko­dzić sobie. W przy­padku jakich­kol­wiek wątpli­wości co do tego czy nasz aktu­alny stan zdrowia pozwala na taką wizytę, skon­sul­tujmy plano­wany pobyt z leka­rzem. Pamię­tajmy też o tym, że zabieg w grocie solnej to nie lekar­stwo, a wspo­ma­ganie leczenia, a także profi­lak­tyka, która nie zastąpi właściwej terapii, zleconej przez lekarza.

Grota solna trady­cyjna i jej budowa:

Zapra­szamy do kontaktu i omówienia procesu budow­la­nego. Budowa/zbudowanie groty solnej może być elementem zmie­nia­jącym wize­runek Państwa SPA. W grocie solnej możemy odpo­czywać, inha­lować się lub odpo­czywać po długich i krót­kich poby­tach w innych częściach SPA. Budowa groty solnej, tak trady­cyjnej jak i nowo­cze­snej to ciekawy proces w którego prze­pro­wa­dzeniu możemy pomóc.

Dodat­kowo zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego pozwoli podnieść aspekt zdro­wotno-reha­bi­li­ta­cyjny Państwa obiektu. Zapra­szamy do kontaktu. 

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2