Sauny solne i chaty solne

Relaks i energia

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powie­trza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świe­żości. Deli­katne oświe­tlenie, ciepła kolo­ry­styka i odpo­wiednia muzyka pozwolą dosko­nale odprężyć się w „towa­rzy­stwie” soli mającej ponad 250 milionów lat. Nowo­czesny charakter wnętrz Państwa strefy, możemy podkre­ślić np. stosując cegły z białej soli krysta­licznej z wybranym rodzajem dopa­so­wa­nego światła.

Oferu­jemy komplek­sowe wyko­nanie dowolnej sauny solnej – zobacz nasze reali­zacje. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – każda sauna jest projek­to­wana według indy­wi­du­al­nych prefe­rencji i może zostać dopo­sa­żona w wybrane dodatki. Istnieje również możli­wość połą­czenia Sauny Solnej z innymi rodza­jami saun. Propo­nu­jemy też saunę fińską lub parową.

Prosimy też zapo­znać się z naszą ofertą reali­zacji na Państwa terenie chaty solnej. Ten ciekawy pomysł zago­spo­da­ro­wania terenu na zewnątrz hotelu, pensjo­natu lub domu, dosko­nale wpisuje się w koncepcję rozsze­rzenia strefy Well­ness i SPA poza obiekt i uroz­ma­icenia oferty bez koniecz­ności rozbu­dowy lub zmiany projektu. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Nasza firma Solana, może pochwalić się ogromną ilością zakoń­czo­nych z sukcesem projektów i naszym prawie dwudzie­sto­letnim doświad­cze­niem w pracy z solą i jej wyko­rzy­sta­niem dla zdrowia i relaksu. Dzię­ku­jemy za to Państwu.

Sauny solne, obok groty solnej, pokoju inha­la­cyj­nego czy tężni solan­kowej, to elementy, które wzmac­niają nasze kompe­tencje i pozwa­lają nam lepiej służyć i budować Państwa biznes w powią­zaniu z naturą i ocze­ki­wa­niami, coraz bardziej wyma­ga­ją­cych i świa­do­mych Gości.

Dzię­kując za Państwa zaufanie, zapra­szamy do zapo­znania się z naszą ofertą budowy sauny solnej i kontaktu.

Zapra­szamy do kontaktu w celu wybrania i „skom­po­no­wania” Państwa sauny.

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2