Zaznacz stronę
Sauna solna i sauna fińska

Sauna solna i sauna fińska

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powie­trza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świe­żości. Deli­katne oświe­tlenie, ciepła kolo­ry­styka i odpo­wiednia muzyka pozwolą...
Solny pokój inhalacyjny

Solny pokój inhalacyjny

Pokój solny — dzięki natu­ralnym właści­wo­ściom soli stwo­rzy­liśmy niezwykły mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego. Obec­ność aero­zolu solnego wytwa­rza­nego przez gene­rator solny sprawia, że posiada on zalety lecz­nicze. Podczas jednej sesji w...
Aranżacje solne

Aranżacje solne

Aran­żacje solne to stosun­kowo nowa propo­zycja w szero­kiej ofercie naszej firmy. Mimo tego cieszy się dużą popu­lar­no­ścią wśród naszych Klientów. Spra­wiają to zapewne walory este­tyczne, jak i prak­tyczne, bowiem pięknie podświe­tlone cegły solne mogą...