Ściana solna

Ściana solna

Ściany solne budowa — z cegły solnej stały się popu­larnym i luksu­sowym elementem nowo­cze­snych obiektów SPA/wellness w hote­lach, jak również w domach prywat­nych i rezy­den­cjach. Ściany solne stanowią element groty solnej, pokoju solnego inha­la­cyj­nego lub...
Groty solne morskie białe

Groty solne morskie białe

Grota solna biała (morska) to z zało­żenia pomiesz­czenie zbudo­wane z mate­riałów solnych w kolorze białym. Możemy wybierać spośród cegieł solnych białych, pocho­dzą­cych ze spra­so­wanej pod wysokim ciśnie­niem soli morskiej z Morza Martwego lub np. cegieł...
Groty solne nowoczesne

Groty solne nowoczesne

Nowo­czesna grota solna to pomysł połą­czenia współ­cze­snych form archi­tek­tury i „design’u” z mate­riałem solnym, takim jak szli­fo­wane cegły o płaskich i prostych powierzch­niach, kafle czy większe syme­tryczne bloki solne. Stosując różne rozwią­zania...
Groty solne tradycyjne

Groty solne tradycyjne

Grota solna w stylu trady­cyjnym to w zało­żeniu koncept przy­po­mi­na­jący wyglądem stare podziemne chod­niki i jaskinie solne. Obecnie staramy się czerpać z tych wzorców i budować nowo­cze­śnie wypo­sa­żone groty solne, gdzie ściany wyko­nu­jemy z...
Sauna solna i sauna fińska

Sauna solna i sauna fińska

Sauna solna Solana to nowy ciekawy element stref SPA i Well­ness. Powsta­jąca dzięki soli ujemna joni­zacja powie­trza w saunie solnej zrelak­suje i da poczucie świe­żości. Deli­katne oświe­tlenie, ciepła kolo­ry­styka i odpo­wiednia muzyka pozwolą...
Solny pokój inhalacyjny

Solny pokój inhalacyjny

Pokój solny — dzięki natu­ralnym właści­wo­ściom soli stwo­rzy­liśmy niezwykły mikro­klimat charak­te­ry­styczny dla wybrzeża morskiego. Obec­ność aero­zolu solnego wytwa­rza­nego przez gene­rator solny sprawia, że posiada on zalety lecz­nicze. Podczas jednej sesji w...