Vyberte stránku

Bílé solné jeskyně

Bílé solné jeskyně Solana sestá­vají ze sádrové konstrukce opat­řené postřikem z bílé přírodní soli nebo mořské soli z Mrtvého moře nebo Černého moře, o zrni­tosti 0,5 až 3 mm.

Stěny lze také pokrýt cihlami z kamenné soli nebo tlakové liso­vané jemno­zrnné soli z Mrtvého moře.
Použití moder­ních osvět­lo­va­cích prvků umož­ňuje apli­ko­vání barevné terapie, která se v bílých jesky­ních obzvlášť doporučuje. 

Naši zákaz­níci mají mnohdy své před­stavy týka­jící se vzhledu solných jeskyní. My jejich nápady reali­zu­jeme a stavíme vysněné solné jeskyně podle jejich návrhů. Jedná se většinou o kombi­no­vané formy základ­ních typů solných jeskyní.

W grotach z białej soli z Morza Martwego silnie ujemnie zjoni­zowane powi­e­trze wraz z wypeł­ni­a­jącym wnętrze aerozolem solnym, będzie dodat­kowo wzbo­ga­cone mine­ra­łami morskiej soli. A pozy­tywne dzia­łanie soli karna­li­towej, błota czy skon­cen­t­rowanej solanki z Morza Martwego znane jest od wieków.

Zobacz również nasz, posi­a­da­jący certy­fikat medy­czny, gene­rator do wytwar­zania aerozolu solnego.

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2