Salzsee weiße Grotten

Grota solna biała (morska) to z założenia pomies­z­czenie zbudo­wane z mate­riałów solnych w kolorze białym. Możemy wybierać spośród cegieł solnych białych, poch­od­zą­cych ze spra­so­wanej pod wysokim ciśnieniem soli morskiej z Morza Mart­wego lub np. cegieł zbudo­wanych z soli krys­ta­li­cznej poch­od­zącej z Paki­stanu (tzw. soli hima­la­js­kiej, ale bez poma­rańc­zo­wego zabar­wienia). Inne wersje białej groty solnej to pomies­z­czenia ze ścia­nami i sufitem pokry­tymi białym natrys­kiem solnym.

I tutaj również mamy do dyspo­zycji kilka opcji – sól z Morza Mart­wego, sól z Morza Czar­nego, sól kami­enna europe­jska (poch­od­zenie: Polska lub Niemcy) lub sól hima­la­jska.

Najc­zęściej Inwest­orzy i Archi­tekci, z którymi współpra­cu­jemy, tworzą koncepcje łączące wiele różnych mate­riałów i technik w jednym projekcie. Zapras­zamy do naszej galerii zdjęć, co być może pozwoli Państwu wybrać najbard­ziej odpo­wiedni mate­riał i typ/technikę budowy. Służymy również dorad­ztwem i naszym doświad­cze­niem.

Białe groty solne i białe mate­riały solne, szcze­gólnie często są wybierane podczas twor­zenia elementów SPA funk­c­jo­nu­ją­cych w bardzo nowo­c­zes­nych wnętrzach. Biały kolor soli w różnych wers­jach podświetleń i kompo­zycji, wspa­niale współgra z nowo­c­zesnym wzor­nic­twem. Oczy­wiście tak jak przy wszyst­kich innych grotach solnych, dosko­nałym uzupeł­nieniem projektu będą tężnie solan­kowe i inne elementy aranżacji wnętrza – kolumny, słupy, arkady i różnego rodzaju nisze, wnęki i łuki ścian i sufitów.

W grotach z białej soli z Morza Mart­wego silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze wraz z wypeł­nia­jącym wnętrze aero­zolem solnym, będzie dodat­kowo wzbog­a­cone mine­r­ałami morskiej soli. A pozy­tywne działanie soli karna­li­towej, błota czy skon­cen­tro­wanej solanki z Morza Mart­wego znane jest od wieków.

Zobacz również nasz, posia­da­jący certy­fikat medy­czny, gene­rator do wytwarzania aero­zolu solnego.

Für ein detail­liertes Angebot, Umset­zungs­stufen und die erfor­der­li­chen, tech­ni­schen Voraus­set­zungen kontak­tieren Sie uns bitte per E‑Mail oder Telefon. Ihr Solana Team

Grota solna

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!m2