Zaznacz stronę

 Drodzy Klienci, po okresie wymu­szonej przerwy w naszej dzia­łal­ności, zapra­szamy ponownie do naszej groty solnej. Prosimy o doko­ny­wanie rezer­wacji tele­fo­nicznie i przy­cho­dzenie na seanse punktualnie. 

Wydaje się, że szcze­gólnie w tym okresie ważne będzie zbudo­wanie odpo­wied­niej ochrony i odpor­ności, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy ponownie gościć Państwa i udostęp­niać nasze medyczne urzą­dzenia inhalacyjne.

Zapra­szamy do naszej GROTY SOLNEJ we Wrocławiu.

Wszystkie infor­macje o cenach biletów i godzi­nach pracy groty solnej znaj­dziesz TUTAJ