Zaznacz stronę

Ile kosz­tuje budowa groty solnej ( jaskini solnej, komory solnej) ? 

W inter­necie krąży wiele mitów i opinii na ten temat. 100? 200? a może 300 tysięcy złotych trzeba wydać, aby wzbo­gacić ofertę hotelu czy pensjo­natu w małe obiekty well­ness i SPA

Rzeczy­wi­stość jak zwykle odbiega prawdą od rozpo­wszech­nio­nych opinii — w więk­szości przy­padków nasi rozmówcy są zasko­czeni — mile zasko­czeni 
Chętnie odpo­wiemy na wszelkie pytania.
www.solana.pl

Cegły solne i inne produkty do budowy groty solnej znaj­dziecie w naszym sklepie:

solnysklep.pl