Zaznacz stronę

Budowa grot solnych to nasza pasja i sposób na uroz­ma­icenie Waszej strefy SPA i szeroko rozu­mia­nego wypo­czynku. Łączymy to z zami­ło­wa­niem do nowo­cze­snego, ale eleganc­kiego designu. W ten sposób powstają ciekawe i niepo­wta­rzalne groty solne. Jesteśmy produ­centem grot solnych, a sama budowa grot solnych jest na tyle ciekawa że staramy się aby różne wersje wypo­sa­żenia odpo­wia­dały nawet najbar­dziej wyma­ga­jącym i zróż­ni­co­wanym gustom.

Wiele osób, które odwie­dzały grotę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też solną saunę, zada­wało sobie i nam pytanie: jak to jest zbudowane? 

Jednym z podsta­wo­wych solnych mate­riałów budow­la­nych jaki stosu­jemy do budowy grot, pokoi inha­la­cyj­nych, aran­żacji i saum solnych jest cegła solna. Cegły wystę­pują w kolo­rach poma­rań­czowym i białym, oraz różnych odcie­niach tych kolorów. Stoso­wane przez nas cegły solne i bloki są niezwykle twarde, a jedno­cze­śnie deli­katne. Dlatego umie­jęt­ność ich montażu, znajo­mość możli­wości ich podświe­tlenia i kształ­to­wania to ważny element, który powi­nien być brany pod uwagę podczas wyboru wykonawcy.

Zapra­szamy na naszą stronę inter­ne­tową i pole­camy oglą­danie zdjęć w różnych kate­go­riach, wszystkie zostały wyko­nane na naszych zakoń­czo­nych inwe­sty­cjach i budo­wach. Wszystkie budowy grot solnych i innych elementów SPA mogą zostać powtó­rzone, a różne detale stanowić dobry katalog Państwa nowych pomysłów.

Natu­ralne kolory cegieł podkre­ślamy poprzez zasto­so­wanie nowo­cze­snych systemów oświe­tle­nio­wych: LED, RGB czy węży świetl­nych. Dzięki temu uzysku­jemy niesa­mo­wite efekty wizualne.

Tak zbudo­wane obiekty na pewno staną się wizy­tówką i ciekawym elementem zarówno w hote­lo­wych restau­ra­cjach, centrach SPA & Well­ness jak i nawet najmniej­szych miesz­ka­niach. Będą także częścią budo­wania cieka­wego klimatu wpra­wia­ją­cego w zado­wo­lenie klientów czy też gości.

Od roku 2022 bardzo popu­larne stało się posia­danie własnej prywatnej prze­strzeni umoż­li­wia­jącej odpo­czynek i poprawę kondycji zdro­wotnej z dala od tłumów. Zapra­szamy do kontaktu z nami, a budowa grot solnych, budowa sauny czy zakup dobrej wanny SPA z hydro­ma­sażem będzie czystą przyjemnością.

Dajemy gwarancję, że zapra­cu­jemy na dobrą opinię o naszej firmie i dostar­czymy produkty najwyż­szej jakości.

Budowa grot solnych to również mate­riały do budowy. Możecie je obej­rzeć i kupić w naszych sklepach

solnysklep.pl i produktysolne.pl

Nasze obiekty wybu­do­wane przy użyciu cegieł solnych znaj­dziecie na stronie:

solana.pl/budowagrotsolnych

Zobacz również film