Zaznacz stronę
Ściana solna

Ściana solna

Ściany solne budowa — z cegły solnej stały się popu­larnym i luksu­sowym elementem nowo­cze­snych obiektów SPA/wellness w hote­lach, jak również w domach prywat­nych i rezy­den­cjach. Ściany solne stanowią element groty solnej, pokoju solnego inha­la­cyj­nego lub...
Urządzenia inhalacyjne

Urządzenia inhalacyjne

Obecnie coraz większa konku­rencja na rynku usług, nowy poziom ocze­kiwań naszych klientów oraz sytu­acja epide­mio­lo­giczna, zmusza salony kosme­tyczne, centra well­ness, hotele, istnie­jące groty solne i wszelkie miejsca specja­li­zu­jące się w zapew­nianiu...
Tężnia solna

Tężnia solna

Tężnia solna (solan­kowa) począt­kowo służyła produkcji soli jadalnej. Dzisiaj zmie­niły one swoje prze­zna­czenie i wyko­rzy­stu­jemy ich dobro­czynne dzia­łanie, umiesz­czając je w hote­lach, parkach i stre­fach odpoczynku. Tężnia solna jest już nie tylko domeną...
Grota solna morska biała

Grota solna morska biała

Grota solna biała (morska) to z zało­żenia pomiesz­czenie zbudo­wane z mate­riałów solnych w kolorze białym. Możemy wybierać spośród cegieł solnych białych, pocho­dzą­cych ze spra­so­wanej pod wysokim ciśnie­niem soli morskiej z Morza Martwego lub np. cegieł...
Grota solna nowoczesna

Grota solna nowoczesna

Grota solna budowa Nowo­czesna grota solna to pomysł połą­czenia współ­cze­snych form archi­tek­tury i „design’u” z mate­riałem solnym, takim jak szli­fo­wane cegły o płaskich i prostych powierzch­niach, kafle czy większe syme­tryczne bloki solne. Stosując...
Grota solna tradycyjna

Grota solna tradycyjna

Grota solna w stylu trady­cyjnym to w zało­żeniu koncept przy­po­mi­na­jący wyglądem stare podziemne chod­niki i jaskinie solne. Obecnie staramy się czerpać z tych wzorców i budować nowo­cze­śnie wypo­sa­żone groty solne, gdzie ściany wyko­nu­jemy z...