Groty solne tradycyjne

Naturalna grota solna

Grota solna w stylu trady­cyjnym to w zało­żeniu koncept przy­po­mi­na­jący wyglądem stare podziemne chod­niki i jaskinie solne. Obecnie staramy się czerpać z tych wzorców i budować nowo­cze­śnie wypo­sa­żone groty solne, gdzie ściany wyko­nu­jemy z hima­laj­skich brył soli koloru poma­rań­czo­wego. Sól hima­lajska jako budulec, dzięki swojej przej­rzy­stości i niepo­wta­rzalnej struk­turze, stanowi dosko­nały mate­riał, tworzący zaska­ku­jące dla Państwa Gości przestrzenie.

Podświe­tlone w konstruk­cjach słupy solne, wyko­nane z natu­ralnej cegły hima­laj­skiej i sufit imitu­jący skle­pienie jaskiń, dopeł­niają wrażenia podziem­nego prymi­ty­wizmu tej strefy. Podłoga pokryta jest białym lub różowym granu­latem solnym, ciekawie kontra­stuje ze ścia­nami. Stalak­tyty zwisa­jące z sufitu, jak i cały sufit wyko­nany z niepal­nego mate­riału (mieszanka klejowo – gipsowa), może dodat­kowo być pokryty solą.

Najczę­ściej na suficie stosu­jemy świa­tło­wody tworzące tzw. „gwiaź­dziste niebo”. Na specjalne życzenie, możą one być ułożone w formie przy­po­mi­na­jącej Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierścieniami.

Koniecznym dopeł­nie­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać różne formy. Najczę­ściej stelaż zbudo­wany jest z drewna sosno­wego lub świer­ko­wego, a solanka spływa po gałąz­kach brzo­zo­wych ( ale opcji jest dużo). Innym wypeł­nie­niem może być kamień — natu­ralny łupek lub bardziej nowo­czesny sztuczny lub natu­ralny cięty kwarcyt.

Możliwe formy tężni to:

  • wodo­spady
  • kaskady
  • fontanny itp.

Walo­rami zdro­wot­nymi groty solnej są:

Silnie ujemnie zjoni­zo­wane powie­trze — ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­trację i ułatwia zasy­pianie.
Aerozol solny unoszący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urzą­dzenia medyczne – gene­ra­tory solne)

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2