Select Page

Traditional Salt Caves

Tradi­tional Salt Caves, looking like natural rock caves, are built primarily from natural chunks of Himalayan Salt. The floor is covered with 5 mm grain natural rock salt. The thick­ness of the rock salt layer ranges from 6 to 8 cm. The ceiling is made of non-flam­mable mixture of glue and gypsum and imitates the vault of natural cave with stalac­tites or can be addi­tion­ally covered with a layer of salt.

Podświ­et­lone w konstrukc­jach słupy solne, wyko­nane z natu­ralnej cegły himala­jskiej i sufit imitu­jący sklepi­enie jaskiń, dopeł­niają wrażenia podziem­nego prymi­ty­wizmu tej strefy. Podłoga pokryta jest białym lub różowym gran­u­latem solnym, ciekawie kontrastuje ze ścianami. Stalak­tyty zwisające z sufitu, jak i cały sufit wyko­nany z niepal­nego mate­riału (mieszanka klejowo – gipsowa), może dodatkowo być pokryty solą.

Najczęś­ciej na suficie stosu­jemy światłowody tworzące tzw. „gwiaździste niebo”. Na spec­jalne życzenie, możą one być ułożone w formie przy­pom­i­na­jącej Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierścieniami.

Usually, on the ceiling we install optical fibre, creating „starlit sky“. The cave also accom­mo­dates grad­u­a­tion towers built from wood and stone. Grad­u­a­tion towers can have various forms: water­falls, cascades, foun­tains or, the most popular, grad­u­a­tion towers made of birch twigs.

Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są:

Silnie ujemnie zjoni­zowane powi­etrze — ujemna jonizacja pozy­ty­wnie wpływa na nasze samopoczucie, koncen­trację i ułatwia zasyp­i­anie.
Aerozol solny unoszący się w powi­etrzu (produkowany przez tężnie solankowe lub/i urządzenia medy­czne – gener­a­tory solne)

Zastosowanie gener­a­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wielkość cząsteczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Grota solna

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2