Pools

Z całą pewnością basen uroz­maica ofertę i podnosi prestiż każdego hotelu, pensjonatu czy domu wypoczynkowego. Dla wielu osób wybier­a­ją­cych się na wakacje perspek­tywa codzi­en­nego korzys­tania z uroków basenu jest wyznacznikiem przy wyborze miejsca wypoczynku dla całej rodziny. Obecnie nie tylko ośrodki wypoczynkowe czy centra SPA & well­ness posi­adają w swojej ofercie opcję „basenową”. Coraz częś­ciej z możli­wości posi­adania „prywat­nego aqua­parku” korzys­tają właś­ci­ciele domów jednorodzin­nych i deweloperzy.

Baseny polipropy­lenowe to nowoczesna tech­nologia, która zyskała dużą popu­larność w Europie. Swoje zain­tere­sowanie zawdz­ięcza sprawd­zonej jakości, walorom este­ty­cznym, szybkiej real­izacji budowy i trwałości konstrukcji.

Nasza firma oferuje naszym Klientom komplek­sową obsługę, począwszy od rozwiązań koncep­cyjnych, poprzez projekt, odpowiedni dobór urządzeń tech­nologii basenowej, aż do final­nego uruchomienia basenu. Zajmu­jemy się również koor­dy­nacją innych branż związanych z budową basenu.

Baseny tradycyjne

Niecka basenu betonowa lub murowana

Niecki basenów wyko­nane w tech­nologii trady­cyjnej ( betonowe lub murowane z bloczków betonowych ).  Atry­butem takiego rozwiązania jest duża wytrzy­małość i możli­wość aplikacji ogromnej gamy mate­ri­ałów wykończeniowych – mozaiki, płytki i różne folie. Wśród klientów cenią­cych jakość tego typu baseny cieszą się dużą popularnością.

W zależności od rodzaju wyłożenia niecki baseny trady­cyjne możemy podzielić na:

Baseny foliowe – zale­cana niecka z bloczków betonowych (względnie betonowa przy dużych rozmi­arach lub głębokoś­ciach) Basen foliowy można budować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogrodzie. Folia (wykładzina basenowa) zbro­jona o grubości, 1,5 mm  występuje w rolkach i jest zgrze­wana pod wymiar basenu. Mate­riał ten zapewnia długo­letnią szczel­ność basenu oraz ułatwia jego czyszczenie. Przed położe­niem folii nieckę basenu wykłada się spec­jalną geowłókniną ze środ­kiem grzy­bobójczym. Niecki basenów wykładamy wysokiej jakości akry­lowaną niemiecką folią Alkorplan.

BASENY MOZAIKOWE – zale­cana niecka wylana z betonu. Basen mozaikowy jest bardzo trwały i elegancki. Najbardziej popu­larny wymiar mozaiki to 2,5×2,5 cm . Przed położe­niem mozaiki nieckę basenu wykłada się spec­jal­nymi zaprawami uszczelniającymi.

Zastosowane elementy ze stali nierdzewnej ładnie mogą doskonale komponować się z dobranymi mozaikami bądź płytkami. Do wyłożenia niecek basenów proponu­jemy najwyższej jakości hisz­pańską mozaikę szklaną Revi­glass, dostępną w szerokiej gamie kolorysty­cznej oraz inne które wybierze Inwestor lub architekt.

W trady­cyjnej tech­nologii budowy niecek basenowych można wykonać dowolny kształt i wymiar basenu (pros­tokąt, wielokąt, okręg, owal, nerkę, ósemkę, itp.). Najbardziej popu­larne wymiary basenów to : 3 x 6 m , 3,5 x 7 m, 4 x 8 m, 4 x 9 m , 5 x 10 m, 6 x 12 m, przy głębokości 1,5 m. Głębokość basenu może być regu­lowana. Najbardziej prak­ty­cznym rozwiązaniem jest dno płaskie bez spadków, dające poczucie pewności i bezpieczeństwa w wodzie, zwłaszcza wśród osób słabiej pływa­ją­cych lub dzieci. W zależności od potrzeb klienta dno basenu może być pogłębione lub wypłycone.

Baseny polipropylenowe

Baseny z płyt polipropylenowych

Baseny zbudowane z litych płyt polipropy­lenowych charak­teryzują się dużą wytrzy­małością mechan­iczną i odpornością na działanie warunków atmos­fer­ycznych. Płyty polipropy­lenowe łaczymy ze sobą za pomocą tech­nologii spawania dyfuzyjnego. Grubosć płyty to od 6 do 15 mm. Powierzchnia płyt basenowych dzięki doskon­ałej gład­kości pozwala łatwo dbać o higienę i czys­tość. W tej kate­gorii basenu łatwo możemy dobrać odpowiada­jący Państwu kształt i dopa­sować go do wybranej tech­nologii: simmer lub przelew. Niecka izolowana jest pianką poli­ure­tanową i wzmac­niana szkieletem polipropylenowym.

Baseny polipropy­lenowe  z przelewem mogą osiągać wielkość od ponad 2 m  do 5 m szerokośći, i od 4m do 10 m długośći. Głębokość to 120 do 150 cm.

Baseny polipropy­lenowe  skim­merowe  — mini­malna szerokość to 2,70. Reszta wymi­arów jak w base­nach przelewowych

Prosimy też zapoznać się z naszymi real­iza­c­jami łaźni parowych. Z przy­jem­nością zreal­izu­jemy Państwa ciekawy projekt  mokrej strefy relaksu, aby oferta Państwa hotelu lub prywat­nego SPA była kompletna.

W sprawie szczegółowej oferty, etapów real­izacji i wyma­ganych warunków tech­nicznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2